Dokument & lagar (90 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CC5

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 FöU Försvarsutskottets arbetsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som skall beslutas av riksdagen om det militära och i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret.

1999-09-24

Betänkande 1998/99:FöU5

Riksdagen godkände regeringens förslag om försvarspolitiken i den andra säkerhetspolitiska kontrollstationen under perioden 1997-2001. Riksdagen delar regeringens bedömning om det för Sverige i grunden positiva säkerhetspolitiska läget. Ett invasionshot syftande till ockupation av Sverige ter sig inte möjligt under de närmaste tio åren, förutsatt att vi har en grundläggande försvarsförmåga. Försvarsplaneringen bör inte som förr bindas till femårsperioder. Riksdagen ställde sig därför bakom regeringens förslag att nästa försvarsbeslutsperiod ska vara treårig och omfatta åren 2002-2004. De ekonomiska ramarna för de återstående åren i försvarsbeslutsperioden 1997-2001, som riksdagen tidigare beslutat om, bör ligga fast. Det gynnsamma säkerhetspolitiska läget motiverar däremot att utgifterna för totalförsvarsändamål sänks från och med 2002. Riksdagen ansluter sig till den av regeringen föreslagna inriktningen av försvarspolitiken. (Se även 1998/99:UFöU1 .)


Justering: 1999-05-11 Debatt: 1999-05-26

Betänkande 1998/99:FöU5 (doc, 582 kB)

Betänkande 1998/99:FöU8

Det socialrättsliga skyddet för den som tjänstgör i internationell fredsfrämjande verksamhet förbättras den 1 juli 1999. Försvarsmaktens ansvar för rehabilitering av personer som skadas under sin anställning i utlandsstyrkan förtydligas och förstärks. På en punkt valde riksdagen går längre än regeringen. Livränteunderlaget ska vara minst sju basbelopp, i stället för regeringens förslag om minst fem basbelopp, för den som skadas i sin utlandstjänstgöring och får en varaktig nedsättning av sin arbetsförmåga.


Justering: 1999-05-06 Debatt: 1999-05-26

Betänkande 1998/99:FöU8 (doc, 160 kB)

Betänkande 1998/99:FöU6

Riksdagen beslutade att dels godkänna en internationell konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor, dels anta en lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen, som träder i kraft den 1 juli 1999, genomför konventionen och ett EG-direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.


Justering: 1999-05-04 Debatt: 1999-05-20

Betänkande 1998/99:FöU6 (doc, 139 kB)

Betänkande 1998/99:FöU7

Nya bestämmelser om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods träder i kraft den 1 januari 2000. Den som bedriver verksamhet där det ingår att utföra transporter av farligt gods, eller att vara avsändare vid sådana transporter, ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare med nödvändig kompetens. Säkerhetsrådgivaren ska förebygga olyckor och rapporterar om inträffade olyckor eller tillbud. Lagändringarna är föranledda av EG-direktiv.


Justering: 1999-04-13 Debatt: 1999-05-20

Betänkande 1998/99:FöU7 (doc, 113 kB)

Motion 1998/99:Fö21 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö21 av Jan Erik Ågren m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Kristdemokratisk utgångspunkt Den kristdemokratiska övertygelsen om alla människors lika värde är en grund för goda relationer mellan folk i världen. Därför vill Kristdemokraterna


Utskottsberedning: ----------1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö20 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö20 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Inledning I propositionen föreslår regeringen förändringar för tjänstgöring inom Sveriges utlandsstyrka inom Försvarsmakten. Förslagen avser bl.a. att förbättra skyddet vid


Utskottsberedning: -1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö19 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö19 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Totalförsvaret skall kunna användas för att bidraga till fred och säkerhet i omvärlden. Detta är en av försvarets fyra huvuduppgifter. Försvarsuppgörelsen mellan Centerpartiet och


Utskottsberedning: -1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö18 av Lars Ångström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö18 av Lars Ångström m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Inledning Varje månad dödas 800 och skadas 1 200 människor av minor. Minor drabbar även svenskar, antingen de tjänstgör i utlandsstyrkan eller deltar i annat liknande internationellt


Utskottsberedning: ----1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö17 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö17 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Klargöranden och förbättringar när det gäller lagstiftningen om vår utlandsstyrka inom Försvarsmakten är efterlängtade och absolut nödvändiga. Dels har många unga människor skadats


Utskottsberedning: ----------1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö16 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö16 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar I proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar föreslår regeringen att antalet värnpliktiga under två års tid ska vara 15 000. Motionärerna håller med om att antalet


Utskottsberedning: -1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö15 av Lars Ångström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö15 av Lars Ångström m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Inledning Efter Sovjetunionens kollaps och Warzawapaktens upplösning har de militära hoten som motiverat Sveriges militära försvar upphört att existera. De ryska militärutgifterna har


Utskottsberedning: ----------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö14 av Lars Ångström m.fl. (mp, v, kd, m, c, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö14 av Lars Ångström m.fl. mp, m, v, kd, c, fp med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Försvarsmakten måste satsa på minröjning Den svenska försvarsmakten och Räddningsverket kan bli betydande aktörer i kampen mot gömda minor i fattiga och krigshärjade stater.


Utskottsberedning: --1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö13 av Sonja Fransson och Arne Kjörnsberg (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö13 av Sonja Fransson och Arne Kjörnsberg s med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Utredning om Räddningsverkets och Försvarsmaktens sammantagna resurser vad avser resurser vid kriser och miljökatastrofer Under det kalla krigets dagar var invasionshotet


Utskottsberedning: -1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö12 av Krister Örnfjäder (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö12 av Krister Örnfjäder s med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Plikttjänstgöring är ett frihetsberövande. Samtidigt är detta frihetsberövande en grundläggande förutsättning för ett fungerande totalförsvar. Den enskildes ställning på arbetsmarknaden kan


Utskottsberedning: -1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö11 av Mariann Ytterberg och Barbro Hietala Nordlund (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö11 av Mariann Ytterberg och Barbro Hietala Nordlund s med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Enligt försvarspropositionen skärs värnplikten ner från nivån 25 000 inkallade per år till 15 000. Det innebär att mindre än var tredje man i de närmast aktuella


Utskottsberedning: --1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö10 av Kjell Eldensjö (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö10 av Kjell Eldensjö kd med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar En av de absolut viktigaste uppgifterna i vår tid är att värna våra livsbetingelser på jorden och skydda mänskligt och övrigt biologiskt liv vid miljökatastrofer. Miljöproblemen såväl i vårt


Utskottsberedning: -1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö9 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö9 av Åke Carnerö m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Inledning Kristdemokraternas främsta strategi för fredsplanering är de politiska idéer som utgör grunden för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Den etik som skall vara vägledande i


Utskottsberedning: -------------------------------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö8 av Berit Jóhannesson (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö8 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Vänsterpartiet har länge krävt att det militära försvaret skall minskas till förmån för andra verksamheter inom den offentliga sektorn. Den positiva säkerhetspolitiska utvecklingen som


Utskottsberedning: -----------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö7 av Lars Leijonborg (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö7 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Sammanfattning 1996 års försvarsbeslut hastades fram av en svag parlamentarisk majoritet bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet. Resultatet blev ett försvarsbeslut som inte


Utskottsberedning: ----------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation