Dokument & lagar (230 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CD0

Vissa uppgifter om finansutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 FiU Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Utskottet bereder dessutom ärenden om ramar för utgiftsområden

1999-08-25

Motion 1998/99:Fi45 av Johan Lönnroth (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi45 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:132 Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1998 I regeringens skrivelse 1998/99:132 Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1998 tecknas bilden av en i stort sett lysande fondförvaltning. Sedan 1990


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:FiU24

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn.


Justering: 1999-06-01 Debatt: 1999-06-14

Betänkande 1998/99:FiU24 (doc, 163 kB)

Betänkande 1998/99:FiU20

Riksdagen godkände regeringens ekonomiska vårproposition med förslag om utgiftstak för staten t.o.m. år 2002 och en preliminär fördelning av statsutgifterna på olika utgiftsområden. Utgiftstaken för åren 2000 och 2001 ligger fast på 761 respektive 786 miljarder kronor. För år 2002 beslutades om ett utgiftstak på 810 miljarder kronor. Grunden är god för en relativt hög tillväxt under de närmaste åren. Överskottet i de offentliga finanserna växer. Den svenska inflationen är en av de lägsta i EU-området. Riksdagen ställde sig bakom regeringens inriktning av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Den ekonomiska politiken inriktas på full sysselsättning, prisstabilitet och ett offentligt överskott på i genomsnitt 2 procent av BNP sett över en konjunkturcykel. Riksdagen ställde sig vidare bakom regeringens förslag på skatteområdet. Fastighetsskatten för hyreshus bestämdes till 1,3 procent även under år 2000 och småhusens taxeringsvärden fryses under samma år. El- och hybridbilar som blir skattepliktiga efter den 1 juli 1999 får en femårig befrielse från fordonsskatten.


Justering: 1999-06-01 Debatt: 1999-06-15

Betänkande 1998/99:FiU20 (doc, 791 kB)

Betänkande 1998/99:FiU27

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget för budgetåret 1999. Anslagen ökar med totalt till ca 656 miljoner kronor. Minskningarna av 1999 års anslag uppgår totalt till ca 685 miljoner kronor. Minskningarna till följd av indragningar av anslagsbehållningar uppgår till 39 miljoner kronor. Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag (s), ett tillkännagivande till regeringen om de närmare villkoren för det förstärkta anställningsstödet vid anställning av personer med mycket långa inskrivningstider. T.ex. bör inte avbrott i arbetslösheten på grund av kortare tillfälliga arbeten få leda till att den arbetslöse utestängs från möjligheten att omfattas av det förstärkta anställningsstödet.


Justering: 1999-05-25 Debatt: 1999-06-03

Betänkande 1998/99:FiU27 (doc, 636 kB)

Betänkande 1998/99:FiU26

Riksdagen lade till handlingarna regeringens utvärdering av Riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1993/94-1998.


Justering: 1999-05-25 Debatt: 1999-06-15

Betänkande 1998/99:FiU26 (doc, 112 kB)

Betänkande 1998/99:FiU25

Riksdagen godkände regeringens förslag till vissa förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting fr.o.m. 2000. De grundläggande principer som riksdagen ställde sig bakom 1995 ska ligga fast. Huvudsyftet för systemet ska även i fortsättningen vara att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner respektive landsting.


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-06-14

Betänkande 1998/99:FiU25 (doc, 345 kB)

Betänkande 1998/99:FiU23

Riksdagen beviljade riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för sin förvaltning under 1998. Riksdagen ställde sig också bakom fullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens resultat samt fastställde Riksbankens balansräkning och resultaträkning.


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-06-02

Betänkande 1998/99:FiU23 (doc, 307 kB)

Motion 1998/99:Fi44 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi44 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:104 Utvärdering av Riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1993/94-1998 Regeringens skrivelse med utvärdering av Riksgäldskontorets skuldförvaltning är den första i sitt slag. Den utgör ett viktigt inslag


Utskottsberedning: -1998/99:FiU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:FiU28

Försäkringsrörelsereglerna moderniseras och tillsynen för svenska försäkringsbolag renodlas. Riksdagens beslut berör i första hand livbolagens verksamhet. Förändringarna ska underlätta produktutveckling och konkurrens samt ge försäkringstagarna ett ökat skydd. Lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2000.


Justering: 1999-05-04 Debatt: 1999-05-26

Betänkande 1998/99:FiU28 (doc, 171 kB)

Betänkande 1998/99:FiU18

Riksdagen godkände regeringens förslag om försäkring under krig och krigsfara. Gällande beredskapslagstiftning på försäkringsområdet moderniseras och samlas i en ny lag - lag om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. Statlig krigsskadeersättning ska som tidigare regleras i en särskild lag och den gamla lagen ersätts med en ny lag - lag om registrering av krigsskada på egendom. De nya lagarna träder i kraft den 1 januari 2000.


Justering: 1999-05-04 Debatt: 1999-05-26

Motion 1998/99:Fi43 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi43 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:97 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Inledning Regeringens skrivelse om utvecklingen inom den kommunala sektorn borde till sin natur vara såväl sakligt deskriptiv och analyserande som problemorienterad. Tyvärr finns i


Utskottsberedning: -------1998/99:FiU24
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi42 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi42 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting Ny skatteutjämning slår hårt mot Stockholm Stockholmsregionen drabbas hårt av det föreslagna nya kommunala skatteutjämningssystemet. De förändringar som skett


Utskottsberedning: --1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi41 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi41 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting Centerpartiet anser att utgångspunkten för politiken ska vara den enskilda människan. Därför har vi synsättet att det grundläggande syftet med utjämningssystemet


Utskottsberedning: ---1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi40 av Per Landgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi40 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting Principiella utgångspunkter Det goda målet bakom det kommunala utjämningssystemet är att alla kommuner och landsting/regioner skall ha likvärdiga förutsättningar


Utskottsberedning: ---1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi39 av Tommy Waidelich och Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi39 av Tommy Waidelich och Sylvia Lindgren s med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting Det finns all anledning att rikta stark kritik mot den skattesänkning som den borgerliga ledningen av Stockholms läns landsting och Stockholms kommun


Utskottsberedning: -1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi38 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi38 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting En mycket viktig del av välfärden för människor organiseras och finansieras i kommuner och landsting. De kommunala budgetarna står för den absolut övervägande


Utskottsberedning: --1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi37 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi37 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting 1 Sammanfattning 2 2 Kommunerna kan bidra till tillväxt men saknar incitament 2 3 Förutsättningar för god kommunal verksamhet måste säkras. 3 4 Grundlagen skall


Utskottsberedning: ---1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi36 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi36 av Lennart Daléus m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Inledning Centerpartiet har under lång tid kritiserat regeringen för en alltför passiv regionalpolitik. Under senare år har den regionala problembilden accentuerats. Befolkningsstatistiken


Utskottsberedning: -1998/99:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi35 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi35 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Totalförsvar I förslaget till tilläggsbudget för utgiftsområde 6 manifesterar regeringen det faktum att försvarspolitiken nu tagits som gisslan av Vänstern och Miljöpartiet. Det


Utskottsberedning: -1998/99:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation