Dokument & lagar (202 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CC6

Vissa uppgifter om justitieutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 JuU Beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden som rör domstolarna samt arrende- och hyresnämnderna exekutionsväsendet åklagarväsendet polisväsendet kriminalvården brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller

1999-10-21

Betänkande 1998/99:JuU24


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-10-13

Betänkande 1998/99:JuU21

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om polisfrågor. Motionerna rör bl.a. den s.k. New York-modellen, polisens arbetstider och arbetsuppgifter samt olika frågor om ordningsvakter.


Justering: 1999-05-06 Debatt: 1999-05-19

Betänkande 1998/99:JuU21 (doc, 183 kB)

Betänkande 1998/99:JuU27

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om påföljdsfrågor. Motionerna gäller bl.a. utformningen av verksamheten vid kriminalvårdsanstalterna, behandlingen av kvinnor inom kriminalvården, situationen för barn vars föräldrar är frihetsberövade, frigivningsförberedelser och möjligheterna till straffverkställighet i andra länder.


Justering: 1999-05-04 Debatt: 1999-05-19

Betänkande 1998/99:JuU27 (doc, 179 kB)

Betänkande 1998/99:JuU25

Ett särskilt register, det rättspsykiatriska forskningsregistret, ska inrättas för att tillgodose behovet av personuppgifter för sådan forskning inom rättspsykiatrin som har godkänts av en forskningsetisk kommitté. Uppgifterna i registret ska dessutom få användas för Rättsmedicinalverkets uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av sin verksamhet inom samma område.


Justering: 1999-05-04 Debatt: 1999-05-19

Betänkande 1998/99:JuU25 (doc, 109 kB)

Betänkande 1998/99:JuU23

Den 1 januari år 2000 inleds en tvåårig försöksverksamhet där parter i brottmål och tvistemål ska kunna delta i sammanträden inför rätten genom videokonferens. Användning av videokonferens förutsätter dock antingen att det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med partens inställelse eller att sammanträdet annars skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att parten inställer sig i rättssalen. Även vittnesförhör och annan muntlig bevisning ska kunna tas upp genom videokonferens.


Justering: 1999-05-04 Debatt: 1999-05-19

Betänkande 1998/99:JuU23 (doc, 117 kB)

Betänkande 1998/99:JuU22

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om straffrättsliga frågor. Motionerna gäller bl.a. olaga diskriminering, otillåten utlämning av videogram, psykiskt störda lagöverträdare och påföljdsfrågor.


Justering: 1999-04-27 Debatt: 1999-05-05

Betänkande 1998/99:JuU22 (doc, 181 kB)

Betänkande 1998/99:JuU26

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om processrättsliga frågor. Motionerna rör bl.a. domarnas bisysslor, specialdomstolarna, hemlig teknisk avlyssning (buggning) och bemötandet av vittnen och målsägande i domstol.


Justering: 1999-04-22 Debatt: 1999-05-05

Betänkande 1998/99:JuU26 (doc, 197 kB)

Betänkande 1998/99:JuU9

Riksdagen lade till handlingarna regeringens årliga skrivelse om den ekonomiska brottsligheten. I skrivelsen redovisas översiktligt de åtgärder som vidtagits sedan föregående lägesrapport i oktober 1997 inom ramen för regeringens strategi för samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten.


Justering: 1999-04-13 Debatt: 1999-04-21

Betänkande 1998/99:JuU9 (doc, 126 kB)

Motion 1998/99:Ju22 av Ragnwi Marcelind och Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju22 av Ragnwi Marcelind och Ingemar Vänerlöv kd med anledning av prop. 1998/99:65 Videokonferens i rättegång Regeringen föreslår i sin proposition 1998/99:65 Videokonferens i rättegång att det under en försöksperiod på två år införs en möjlighet att använda videokonferens vid handläggning


Utskottsberedning: --1998/99:JuU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju21 av Carin Lundberg och Per Erik Granström (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju21 av Carin Lundberg och Per Erik Granström s med anledning av prop. 1998/99:65 Videokonferens i rättegång I propositionen föreslås en försöksverksamhet med videokonferenser för att ge domstolar ett redskap som möjliggör en flexibel handläggning av mål och ärenden samt att erbjuda


Utskottsberedning: -1998/99:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju20 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju20 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:65 Videokonferens i rättegång Sammanfattning I propositionen föreslås en lag om försöksverksamhet med videokonferenser vid handläggningen av mål och ärenden i de allmänna domstolarna. Förslaget syftar till en mer flexibel handläggning


Utskottsberedning: ----1998/99:JuU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:JuU20

Riksdagen godkände regeringens förslag om ändringar i brottsskadelagen. Beslutet innebär bl.a. att möjligheterna att jämka brottsskadeersättning utökas i situationer där den skadelidande har medverkat till att öka skaderisken. Vidare införs en ny bestämmelse om ansökningstid och preskription. Den ska ge brottsoffren längre tid på sig att ansöka om brottsskadeersättning. Riksdagen beslutade också om ändringar i reglerna om förfarandet hos Brottsoffermyndigheten; bl.a. införs att en rätt till omprövning i Brottsoffermyndighetens nämnd och rätt till muntlig förhandling där.


Justering: 1999-03-25 Debatt: 1999-04-14

Betänkande 1998/99:JuU20 (doc, 114 kB)

Motion 1998/99:Ju19 av Ingemar Vänerlöv och Ragnwi Marcelind (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju19 av Ingemar Vänerlöv och Ragnwi Marcelind kd med anledning av prop. 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister Regeringen föreslår i sin proposition 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister att ett särskilt register ska få inrättas för två ändamål forskning inom rättspsykiatrin


Utskottsberedning: --1998/99:JuU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju18 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju18 av Karin Pilsäter fp med anledning av prop. 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister I propositionen föreslås att det i det rättspsykiatriska forskningsregistret skall få registreras uppgifter om personer som har genomgått rättspsykiatrisk undersökning eller s.k. 7-undersökning.


Utskottsberedning: -1998/99:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju17 av Siw Persson och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju17 av Siw Persson och Johan Pehrson fp med anledning av prop. 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister Bättre reglering och bättre etik för det rättspsykiatriska forskningsregistret Det individbaserade rättspsykiatriska register regeringen i prop. 1998/99:72 föreslår skall


Utskottsberedning: ---1998/99:JuU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju16 av Margareta Andersson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju16 av Margareta Andersson c med anledning av prop. 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister Genom flera händelser under de senaste åren har begreppet personlig integritet kommit att debatteras. De förslag som förs fram i propositionen Rättspsykiatriskt forskningsregister aktualiserar


Utskottsberedning: --1998/99:JuU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:JuU19

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om unga lagöverträdare.


Justering: 1999-03-09 Debatt: 1999-03-25

Betänkande 1998/99:JuU19 (doc, 124 kB)

Betänkande 1998/99:JuU18

Riksdagen godkände regeringens förslag att avskaffa kravet på juridisk examen för högre chefer inom polisen. Regeringen har för avsikt att under våren 1999 fatta beslut om den modell som ska gälla för rekrytering och utveckling av chefer inom polisväsendet.


Justering: 1999-03-09 Debatt: 1999-03-25

Betänkande 1998/99:JuU18 (doc, 78 kB)

Betänkande 1998/99:JuU17

Riksdagen beslutade lägga till handlingarna regeringens redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll. Lagen ska göra det möjligt att hindra presumtiva terrorister från att komma in i eller stanna kvar i Sverige.


Justering: 1999-03-09 Debatt: 1999-03-25

Betänkande 1998/99:JuU17 (doc, 80 kB)