Dokument & lagar (279 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CC8

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 1998/99 1998/99 KU Konstitutionsutskottets arbetsområde KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän

1999-08-16

Motion 1998/99:K31 av Per Lager (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:K31 av Per Lager m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet Inledning Miljöpartiet har sedan långt tid tillbaka krävt att en sanningskommission ska tillsättas likt den norska


Utskottsberedning: ----1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K30 av Åsa Torstensson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:K30 av Åsa Torstensson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet Om behovet av en granskningskommission och om karaktären av kommissionen De senaste årens debatt om polisiär


Utskottsberedning: ----1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K29 av Helena Bargholtz (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:K29 av Helena Bargholtz fp med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet Sverige, liksom alla andra länder, har en säkerhetspolis och en militär säkerhetstjänst. De syftar dels till att


Utskottsberedning: --1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K28 av Carl Bildt (m)

Motion till riksdagen 1998/99:K28 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet 1 Bakgrund Under senare år har frågan om IB och den svenska säkerhetspolisens Säpo verksamhet varit föremål för


Utskottsberedning: ----------1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K27 av Mats Einarsson (v)

Motion till riksdagen 1998/99:K27 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet 1 Ett samlat, uttömmande och definitivt klarläggande En lång och periodvis intensiv debatt om de svenska säkerhets-


Utskottsberedning: ---1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:KU27

Riksdagen lade till handlingarna konstitutionsutskottets (KU) prövning med anledning av regeringens bostadsrättsförslag. Med anledning av ett yrkande om att regeringens förslag om ändring i majoritetskravet för förvärv av hyresfastighet för ombildning till bostadsrätt, liksom för intresseanmälan för sådant förvärv, skulle vila i minst tolv månader hade KU prövat om förslaget kunde anses innebära begränsningar i den grundlagsskyddade föreningsfriheten. Utskottet ansåg i likhet med Lagrådet att så inte var fallet. (Se även riksdagens första och andra behandling av av 1998/99:BoU10.)


Justering: 1999-06-01 Debatt: 1999-06-03

Betänkande 1998/99:KU27 (doc, 66 kB)

Motion 1998/99:Bo23 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo23 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Regeringens förslag om ett tidsbegränsat sanktionssystem för att motverka utförsäljning eller överföring av pengar från allmännyttiga bostadsföretag innebär en risk för kollision mellan


Utskottsberedning: ------1998/99:BoU11 1999/2000:KU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:KU30

Riksdagen godkände regeringens förslag om en stärkt kommunal revision för kommuner och landsting. Beslutet innebär bl.a. följande: Krav på att de förtroendevalda revisorerna ska biträdas av sakkunnigt biträde. Tidigare överlämnande av årsredovisningarna till fullmäktige och revisorerna samt beslut i fråga om ansvarsfrihet. Ökade möjligheter till informationsutbyte mellan revisorer och lekmannarevisorer i kommunala företag och förtroendevalda revisorer i kommuner och landsting i syfte att möjliggöra en samordnad kommunal revision i en kommun eller i ett landsting. Lagändringarna träder i kraft i huvudsak den 1 januari 2000.


Justering: 1999-05-06 Debatt: 1999-05-19

Betänkande 1998/99:KU30 (doc, 271 kB)

Betänkande 1998/99:KU25

Riksdagen godkände konstitutionsutskottets granskning av regeringens arbete. Granskningen har omfattat bl.a. statens talan i målet enligt Europakonventionen mellan Torgny Gustafsson och svenska staten, anskaffningen av begagnade Leopardstridsvagnar, förbud mot användning av rödmärkt olja i motordrivna fordon, upplåtelse av rätt till jakt och fiske på viss statlig mark för medlemmarna i Idre sameby, dispens för folktandvården i Värmland, komplettering av koncessionen för den s.k. Polenkabeln, krigsmaterielexporten sedan Inspektionen för strategiska produkter inrättades samt kulturminister Marita Ulvskogs handlande i frågan om en försäljning av Svenska Dagbladet till AB Marieberg och hennes handläggning av vissa ärenden om sändningstillstånd för digital marksänd TV.


Justering: 1999-05-06 Debatt: 1999-05-27

Betänkande 1998/99:KU25 (doc, 662 kB)

Betänkande 1998/99:KU29

Riksdagen beslutade om bl.a. ändringar i sekretesslagen med anledning av regeringens uppföljning av myndigheters arbetsgivarpolitik.


Justering: 1999-04-27 Debatt: 1999-05-05

Betänkande 1998/99:KU29 (doc, 84 kB)

Betänkande 1998/99:KU24

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om främst kommunal näringsverksamhet. Motionerna rör omfattningen av kommunal affärsverksamhet och om formen för sådan verksamhet, möjligheterna till laglighetsprövning och sanktionssystem, den kommunala verksamhetens förhållande till upphandlings- och konkurrenslagstiftningen, tillsynsorgan samt uppgifter för ett råd för konkurrensfrågor.


Justering: 1999-04-27 Debatt: 1999-05-19

Betänkande 1998/99:KU24 (doc, 193 kB)

Betänkande 1998/99:KU28

Fr.o.m. den 1 juli 1999 blir myndigheter, med vissa begränsningar, skyldiga att hålla öppet minst två timmar varje helgfri måndag-fredag. Bakgrunden till riksdagens beslut är frågan om öppethållande på bl.a. klämdagar.


Justering: 1999-04-20 Debatt: 1999-05-19

Betänkande 1998/99:KU28 (doc, 83 kB)

Betänkande 1998/99:KU26

Riksdagen lade till handlingarna regeringens kommittéberättelse. Kommittéberättelsen innehåller en redogörelse för verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts på grund av regeringens beslut. Regeringen redovisar även sina överväganden om kommittéväsendets roll och arbetsformer med anledning av riksdagens tidigare tillkännagivanden i frågan (se 1997/98:KU31 ).


Justering: 1999-04-20 Debatt: 1999-05-05

Betänkande 1998/99:KU26 (doc, 134 kB)

Betänkande 1998/99:KU23

Riksdagen godkände regeringens förslag om att det bör införas en möjlighet i radio- och TV-lagen att upprätta en svensk TV-lista. Förslaget innebär att den som sänder TV-program inom svensk jurisdiktion och som innehar den exklusiva rätten till en TV-sändning från ett svenskt eller utländskt evenemang som är av särskild vikt för det svenska samhället inte ska få utnyttja rättigheten på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i Sverige utestängs från möjligheten att i fri TV se evenemanget i direktsändning eller med en mindre tidsförskjutning. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att idrottsevenemang där rättigheter upplåts av inhemska arrangörer bör lämnas utanför en eventuell lista. Detta med hänsyn till svensk idrotts ekonomi och konkurrenskraft. Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande om någon annan bedömning aktualiseras. (Se även 1998/99: KU6 och KU13 .)


Justering: 1999-04-13 Debatt: 1999-04-21

Betänkande 1998/99:KU23 (doc, 235 kB)

Motion 1998/99:K26 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:K26 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision Revision är en fråga om etik i första hand och teknik i andra hand. En effektiv internkontroll och revision är utomordentligt viktiga för den kommunala verksamheten. Det gäller såväl redovisningsrevision


Utskottsberedning: --1998/99:KU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K25 av Per Lager m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:K25 av Per Lager m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision Inledning En demokratiskt förankrad revision har ett särskilt värde som, förutom att ge stadga åt den kommunala självstyrelsen, tar till vara de förtroendevaldas kännedom om och engagemang för kommunal


Utskottsberedning: -----1998/99:KU30
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K24 av Leif Jakobsson och Marie Granlund (s)

Motion till riksdagen 1998/99:K24 av Leif Jakobsson och Marie Granlund s med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision Regeringens proposition 1998/99:66, En stärkt kommunal revision, föreslår välbehövliga klarlägganden och regleringar av den kommunala revisionen och de förtroendevalda revisorernas


Utskottsberedning: -1998/99:KU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K23 av Rune Berglund (s)

Motion till riksdagen 1998/99:K23 av Rune Berglund s med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision I proposition 1998/99:66 En stärkt kommunal revision finns förslag som på väsentligt sätt stärker den kommunala revisionen, vilket är mycket tillfredsställande. Bland annat fästs stor vikt vid revisorernas


Utskottsberedning: -1998/99:KU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K22 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:K22 av Helena Bargholtz m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision Beslutanderätten i kommuner och landsting utövas av fullmäktige medan ansvaret för förvaltning och verkställighet i första hand vilar på styrelsen och övriga nämnder. Det ligger i fullmäktiges


Utskottsberedning: ---1998/99:KU30
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation