Dokument & lagar (292 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CC9

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 MJU Miljö- och jordbruksutskottets beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden om kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om miljövård i

1999-09-08

Betänkande 1998/99:MJU9

En ny epizootilag och en särskild zoonoslag träder i kraft den 1 oktober 1999. Lagarna innehåller bestämmelser om förebyggande åtgärder, kontroll och bekämpning av smittsamma djursjukdomar. Riksdagen beslutade vidare om vissa förändringar i lagen om provtagning på djur, m.m.


Justering: 1999-05-04 Debatt: 1999-05-19

Betänkande 1998/99:MJU9 (doc, 120 kB)

Betänkande 1998/99:MJU10

Riksdagen lade till handlingarna en skrivelse från regeringen som är avsedd att ge en samlad bild av regeringens politik för hantering av avfall. Avfallsstrategin innehåller en redogörelse för regeringens mål och policy för avfallshanteringen de närmaste åren.


Justering: 1999-04-20 Debatt: 1999-05-20

Motion 1998/99:MJ11 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ11 av Caroline Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar Regeringen har i proposition 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar föreslagit en ny epizootilag och en särskild zoonoslag med bestämmelser om förebyggande åtgärder,


Utskottsberedning: ---1998/99:MJU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ10 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ10 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar Allmänt I propositionen Bekämpning av smittsamma djursjukdomar 1998/99:88 föreslår regeringen en ny epizootilag och en särskild zoonoslag med bestämmelser om förebyggande åtgärder,


Utskottsberedning: ----1998/99:MJU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ9 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ9 av Eskil Erlandsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar Centerpartiet tillstyrker införandet av en ny epizootilag och en särskild lag om zoonoser. Centerpartiet är däremot kritiskt till delar av regeringens förslag när det gäller att ersätta


Utskottsberedning: -----1998/99:MJU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:MJU6

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om bl.a. 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål och en ny struktur i arbetet med miljömålen. Riksdagen fastställer de nationella miljökvalitetsmålen medan regeringen utformar förslag till de delmål som behövs för det fortsatta arbetet med att nå miljökvalitetsmålen. Med anledning av motionsförslag (m, kd, v, c, fp och mp) gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma med redovisning och förslag även beträffande delmålen. Riksdagen ställde sig vidare bakom regeringens förslag om riktlinjer för resurseffektivitet och för samhällsplaneringen. Regeringen föreslår i propositionen att ett förbud mot användning av blyhagel vid all jakt och i stort sett allt skytte införs fr.o.m. den 1 januari 2000. Med anledning av motionsförslag (m) gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att förbudet, i avvaktan på utvecklingen av fullgoda alternativ, ska förenas med en möjlighet till vissa dispenser.


Justering: 1999-03-25 Debatt: 1999-04-28

Betänkande 1998/99:MJU6 (doc, 726 kB)

Motion 1998/99:MJ8 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ8 av Eskil Erlandsson m.fl. c med anledning av skr. 1998/99:63 En nationell strategi för avfallshanteringen Inledning Vägen till det ekologiskt hållbara Sverige handlar om att utveckla ett modernt samhälle som utnyttjar högteknologiska lösningar för att nå en hållbar tillväxt. Vi skall


Utskottsberedning: ------------------1998/99:MJU10
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ7 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ7 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:63 En nationell strategi för avfallshanteringen Allmänt Skrivelsen En nationell strategi för avfallshanteringen är i huvudsak en sammanfattning av den befintliga lagstiftningen på området och beskriver hur avfallet hanteras idag.


Utskottsberedning: ---1998/99:MJU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ6 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ6 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats fp med anledning av skr. 1998/99:63 En nationell strategi för avfallshanteringen Inledning Förvaltarskapstanken är Folkpartiet liberalernas utgångspunkt för hur vi ser på människans förhållande till naturen. En människas frihet får inte inskränka


Utskottsberedning: ----1998/99:MJU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:MJU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om jordbruk och trädgårdsnäring. Motionerna behandlar bl.a. den framtida gemensamma jordbrukspolitiken, förslagen i Agenda 2000, inriktningen av den svenska jordbrukspolitiken, konkurrensvillkor, regionala stöd och strukturstöd samt den svenska trädgårdsnäringens utveckling.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:MJU7 (doc, 452 kB)

Betänkande 1998/99:MJU8

Den 1 mars 1999 införs en övergångsperiod om en och en halv månad mellan sommar- och vintersäsongerna för bensin när det gäller gränsvärden för ångtryck och mängd förångat bränsle vid 100°C.


Justering: 1999-02-02 Debatt: 1999-02-10

Betänkande 1998/99:MJU8 (doc, 70 kB)

Yttrande 1998/99:MJU2y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 1998/99:MJU2y Lag om skatt på avfall 1998/99 MJU2y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 20 april 1999 berett miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:84 Lag om skatt på avfall jämte sex följdmotioner med sammanlagt 24 yrkanden.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:MJU2y (doc, 156 kB)

Yttrande 1998/99:MJU1y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 1998/99:MJU1y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 MJU1y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:MJU1y (doc, 119 kB)

Proposition 1998/99:141

Regeringens proposition 1998/99:141 Godkännande av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar och om tungmetaller under konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar Prop. 1998/99:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1999 Lena Hjelm-Wallén


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:88

Regeringens proposition 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar Prop. 1998/99:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Mona Sahlin Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny epizootilag och en särskild


Utskottsberedning: -1998/99:MJU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Skrivelse 1998/99:63

Regeringens skrivelse 1998/99:63 En nationell strategi för avfallshanteringen Skr. 1998/99:63 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringens nationella avfallsstrategi ger en samlad bild


Utskottsberedning: 1998/99:MJU10 Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:13

Regeringens proposition 1998/99:13 Avgaser och buller från mobila maskiner Prop. 1998/99:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 1998 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om åtgärder mot


Utskottsberedning: -1998/99:MJU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Skrivelse 1998/99:5

Regeringens skrivelse 1998/99:5 Hållbara Sverige uppföljning och fortsatta åtgärder för en ekologisk hållbar utveckling Skr. 1998/99:5 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll De övergripande


Utskottsberedning: 1998/99:MJU6 Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte- frågor, m.m. Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU11 1998/99:FiU2 1998/99:FiU3 1998/99:FiU4 1998/99:FiU5 1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:KU14 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:NU3 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (784 förslag): , , 425 saknar beslutsinformation