Dokument & lagar (223 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CCA

Näringsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 NU Näringsutskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor. Utskottet behandlar även ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, regionalpolitik,

1999-09-17

Motion 1998/99:N24 av Ingegerd Saarinen (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:N24 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. 1 Bakgrund 1.1 Miljöpartiets kritik av elmarknadsreformen Miljöpartiet de gröna har sedan länge kritiserat att svenska hushåll måste betala 2 500 kronor för att byta


Utskottsberedning: --1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N23 av Inger Strömbom (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N23 av Inger Strömbom m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. Bakgrund I propositionen föreslås vissa ändringar i ellagen 1997:857 som syftar till att möjliggöra undantag från grundprincipen om timvis mätning för vissa elanvändare.


Utskottsberedning: -------1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N22 av Eskil Erlandsson och Åke Sandström (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N22 av Eskil Erlandsson och Åke Sandström c med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. 1 Bakgrund Regeringen föreslår i propositionen bl.a. förändringar i utformning av garantipris för el från små elleverantörer från och med den 1 november


Utskottsberedning: -----1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N21 av Per Westerberg (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N21 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. 1 Inledning Införandet av schablonberäkning på elmarknaden innebär ett viktigt steg mot en konkurrensutsatt och fri energimarknad. Elmarknadsreformerna ökar valfriheten


Utskottsberedning: --1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N20 av Lennart Värmby (v)

Motion till riksdagen 1998/99:N20 av Lennart Värmby m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. Genom de förslag om ändringar i ellagen som framförs i propositionen kommer från och med november 1999 också de vanliga hushållskunderna att kunna köpa sin el helt fritt.


Utskottsberedning: --1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N19 av Hans Stenberg (s)

Motion till riksdagen 1998/99:N19 av Hans Stenberg m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. I proposition 1998/99:137 behandlas bl.a. de ekonomiska villkoren för småskalig elproduktion. I dag är ersättningen till de små elproducenterna ca 25 öre/kWh. Lekoutredningen


Utskottsberedning: -1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N18 av Göran Hägglund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N18 av Harald Bergström m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:102 Handel med ädelmetallarbeten Inledning Sedan urminnes tider har smycken och prydnader av ädla metaller varit ett mått på en persons, en familjs eller ett samhälles välstånd. Guld har i alla tider varit symbolen för


Utskottsberedning: --1999/2000:NU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:NU14

Riksdagen godkände regeringens förslag om ett samgående mellan svenska Telia AB och norska Telenor AS. Sammanslagningen är en väsentlig förutsättning för att företagen i framtiden ska kunna hävda sig i den allt hårdare konkurrenssituation som förutses i Europa. Genom sammanslagningen bildas en stark, nordisk telekoncern som får en storlek och en konkurrenskraft som främjar kostnadseffektivitet och innovation.


Justering: 1999-05-27 Debatt: 1999-06-15

Betänkande 1998/99:NU14 (doc, 151 kB)

Betänkande 1998/99:NU13

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om svensk handelspolitik inför en ny WTO-runda. Skrivelsen behandlar bl.a. frågeställningar inför kommande förhandlingar i Världshandelsorganisationen (WTO) samt förutsättningarna för en överenskommelse om ett multilateralt investeringsavtal i dessa förhandlingar.


Justering: 1999-05-18 Debatt: 1999-06-01

Betänkande 1998/99:NU13 (doc, 235 kB)

Betänkande 1998/99:NU12

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel.


Justering: 1999-05-18 Debatt: 1999-06-01

Betänkande 1998/99:NU12 (doc, 122 kB)

Motion 1998/99:N17 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N17 av Sven Bergström m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS I propositionen föreslås att riksdagen skall ställa sig bakom det framförhandlade avtalet mellan Sveriges och Norges regeringar om ett samgående mellan Telia AB och Telenor AS. Centerpartiet


Utskottsberedning: ----1998/99:NU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N16 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:N16 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS Folkpartiet har sedan lång tid tillbaka drivit frågan om en utförsäljning, privatisering, av statliga företag. Vi noterar att regeringen sent omsider börjar röra sig i samma riktning


Utskottsberedning: --1998/99:NU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N15 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N15 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS Inledning Propositionen tar upp sammanslagningen av Telia AB, som ägs av staten, med Telenor AS, som ägs av norska staten. I avtalet gäller att svenska staten skall, initialt, tilldelas


Utskottsberedning: --1998/99:NU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N14 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N14 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS Principiella utgångspunkter Svenska staten är den enskilt största ägaren av rent kommersiella varu- och tjänsteproducerande företag. Det sammanlagda marknadsvärdet av de statliga


Utskottsberedning: ----1998/99:NU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N13 av Ewa Larsson (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:N13 av Ewa Larsson mp med anledning av skr. 1998/99:96 Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen Jämställda tillväxtavtal Just nu pågår ett intensivt arbete över hela landet med att skriva lokala tillväxtavtal. På ett seminarium i februari som tog upp genusaspekten på tillväxtavtalen


Utskottsberedning: ---1999/2000:NU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N12 av Lena Ek (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N12 av Lena Ek m.fl. c med anledning av skr. 1998/99:96 Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen Med anledning av det pågående arbetet med de regionala tillväxtavtalen har centerkvinnorna genom en enkät till länsstyrelsernas jämställdhetsexperter undersökt hur och i vilken grad


Utskottsberedning: ---1999/2000:NU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N11 av Ulla Hoffmann (v)

Motion till riksdagen 1998/99:N11 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:96 Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen I Sverige råder en stor politisk enighet om jämställdhetens betydelse för samhällets utveckling. I detta ligger att kvinnors och mäns kompetens och erfarenhet skall tillvaratas.


Utskottsberedning: ---1999/2000:NU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N10 av Per Westerberg (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N10 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:96 Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen Tillväxtavtalen inget huvudspår för tillväxt Med regionala tillväxtavtal, som riksdagen beslutade om i maj 1998, fogades ytterligare ett begrepp till den redan så snåriga


Utskottsberedning: -1999/2000:NU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:NU11

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag (s), regeringen i uppdrag att fortsättningsvis i avregleringssammanhang lägga särskild vikt vid att ha ett helhetsperspektiv för konsumenterna. Förutom konkurrens och effektivitet måste också frågor om välfärd samt risk för ökad ekonomisk brottslighet och sämre arbetsmiljö beaktas. Det är vidare viktigt att på ett systematiskt sätt följa upp de avregleringar som har genomförts och väga de positiva effekterna mot de negativa effekter som kan uppstå, t.ex. sämre service för medborgarna, ökad ekonomisk brottslighet eller sämre arbetsmiljö.


Justering: 1999-04-22 Debatt: 1999-05-05

Betänkande 1998/99:NU11 (doc, 175 kB)