Dokument & lagar (202 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CCB

Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 SfU Beredningsområde Utskottet bereder ärenden om allmän försäkring, arbetsskadeförsäkring och stöd åt barnfamiljer samt ärenden som hänger samman med det nya ålders-pensionssystemet inkomstpension, premiepension och garantipensionUtskottet bereder

1999-09-13

Motion 1998/99:Sf18 av Tredje vice talman Rose-Marie Frebran (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf18 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny socialförsäkringslag. Förslaget innebär att socialförsäkringen delas in i en bosättningsbaserad


Utskottsberedning: ---1999/2000:SfU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf17

Motion till riksdagen 1998/99:Sf17 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets Socialförsäkringens personkrets Centerpartiet förordar en samordning av trygghetsförsäkringarna till ett socialförsäkringssystem. Ett nytt system ska utgå från grundtrygghetstanken.


Utskottsberedning: -1999/2000:SfU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf16 av Margit Gennser (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf16 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets I proposition 1998/99:119 föreslås att socialförsäkringen med anslutande bidragssystem skall delas in i två delar. Till den ena hänförs förmåner som är beroende av att den enskilde har förvärvsarbete


Utskottsberedning: -1999/2000:SfU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo 1 Inledning och sammanfattning På tröskeln till 2000-talet är Europa i krig. Det är en politisk och humanitär katastrof. Europas 1900-tal har förpestats av kommunism och förvänd


Utskottsberedning: -------1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U11 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U11 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Vi delar regeringens slutsatser vad gäller ett svenskt bidrag till en internationell fredsstyrka i Kosovo, efter en vapenvila eller en fredsöverenskommelse och efter ett beslut av


Utskottsberedning: -----1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:SfU12

Riksdagen godkände regeringen förslag till vissa lagändringar om premiepensionssystemet. Den första överföringen av premiepensionsmedel till fondförvaltare förskjuts ett år och ska ske före utgången av 2000. Vidare beslutades om andra ändringar som syftar till att förenkla det datasystem för den nya pensionen som Premiepensionsmyndigheten bygger upp. Avsikten med ändringarna är att underlätta igångsättandet av myndighetens verksamhet. Lagändringarna träder huvudsakligen i kraft den 1 juli 1999 eller den 1 januari 2000.


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-06-03

Betänkande 1998/99:SfU12 (doc, 246 kB)

Betänkande 1998/99:SfU11

Invandrarverket får fr.o.m. den 1 juli 1999 befogenhet att, efter överenskommelse med polismyndigheten, bistå polisen vid personkontroll i samband med inresa och utresa.


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-06-01

Betänkande 1998/99:SfU11 (doc, 97 kB)

Betänkande 1998/99:SfU9

Reglerna ändras för beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar. Riksdagens beslut innebär att grundavdraget höjs till 72 000 kr samtidigt som de procentsatser som bestämmer återbetalningsskyldighetens storlek höjs. Vidare beslutades bl.a. att hänsyn ska tas till realisationsförluster och avdrag enligt lagen om uppskovsavdrag vid byte av bostad vid beräkningen av inkomstunderlaget för bestämmande av återbetalningsskyldighet. Lagändringarna träder i kraft den 1 november 1999 och tillämpas i fråga om återbetalningsskyldighet för tid efter den 31 januari 2000.


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-06-01

Betänkande 1998/99:SfU9 (doc, 121 kB)

Betänkande 1998/99:SfU10

Riksdagen godkände regeringens förslag till ändring i socialförsäkringsregisterlagen samt en redaktionell ändring i lagen om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 1999.


Justering: 1999-05-06 Debatt: 1999-05-28

Betänkande 1998/99:SfU10 (doc, 83 kB)

Betänkande 1998/99:SfU8

Riksdagen godkände regeringens riktlinjer för omstrukturering och utveckling av verksamheten med försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar vid Riksförsäkringsverkets (RFV) sjukhus i Nynäshamn och Tranås. Beteckningen sjukhus försvinner och enheterna får namnet försäkringsmedicinskt centrum. Verksamhetsansvaret förs över till en av de allmänna försäkringskassorna.


Justering: 1999-05-04 Debatt: 1999-05-28

Betänkande 1998/99:SfU8 (doc, 173 kB)

Betänkande 1998/99:SfU7

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen med anledning av Riksdagens revisorers granskning av socialförsäkringens administration. Granskningen har bl.a. visat på brister inom försäkringskassornas handläggning av försäkringsärenden. Det har också framkommit att styckkostnaderna för merparten av de granskade ärendetyperna har stigit påtagligt och att produktiviteten har sjunkit. Det finns dessutom stora regionala skillnader i kostnader, kvalitet och prestationer. Regeringen bör ge Riksförsäkringsverket (RFV) i uppdrag att sätta i gång ett arbete med att höja kvaliteten i handläggningen och återkomma med en redovisning av hur arbetet utvecklas. Regeringen bör också återkomma till riksdagen med en redovisning av hur arbetet fortskrider med att utveckla analysen av de regionala skillnaderna mellan försäkringskassorna.


Justering: 1999-05-04 Debatt: 1999-05-28

Betänkande 1998/99:SfU7 (doc, 111 kB)

Motion 1998/99:Sf15 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf15 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:98 Vissa premiepensionsfrågor Inledning När vi läser Statskontorets bedömning av de problem som kan uppstå och som finns refererade på sidan 22 i propositionen så kommer vi osökt att tänka på Tage Danielssons monolog om sannolikhet:


Utskottsberedning: ----------1998/99:SfU12
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf14 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf14 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:81 Statens invandrarverk och gränskontroll Bakgrund I propositionen 1998/99:81 Statens invandrarverk och gränskontroll föreslår regeringen att Invandrarverket ges befogenhet att, efter överenskommelse med polismyndigheten,


Utskottsberedning: -------1998/99:SfU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf13 av Fanny Rizell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf13 av Fanny Rizell m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m. Propositionen I propositionen lämnas förslag till ändrade regler för hur återbetalningsskyldigheten inom underhållsstödssystemet


Utskottsberedning: ----1998/99:SfU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf12 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf12 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till särlevande föräldrar m.m. Propositionen I föreliggande proposition görs en analys av underhållsstödet som infördes 1997. Analyserna visar klart att underlagen


Utskottsberedning: --1998/99:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf11 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf11 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m. Barn behöver ett regelbundet, konfliktfritt och individuellt anpassat umgänge med båda sina föräldrar. Många gånger är det


Utskottsberedning: --1998/99:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf10 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf10 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m. Inledning Barn är föräldrarnas gemensamma ansvar. En viktig del av detta ansvar är det ekonomiska ansvaret. Detta ansvar är gemensamt


Utskottsberedning: -1998/99:SfU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf9 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf9 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m. Inledning I propositionen föreslår regeringen ett antal förändringar vad gäller rehabiliteringsarbetet inom den allmänna försäkringen. Det gäller dels bl.a. organisatoriska förändringar


Utskottsberedning: ----1998/99:SfU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf8 av Tredje vice talman Rose-Marie Frebran m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf8 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m. I propositionen föreslås att Riksförsäkringsverkets sjukhus i Tranås respektive Nynäshamn inte längre skall vara anslagsfinansierade. Det innebär att de därmed


Utskottsberedning: -1998/99:SfU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation