Dokument & lagar (353 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CCC

Socialutskottets verksamhet  riksmötet 1998/99 1998/99 SoU Arbetsområde Socialutskottet bereder ärenden, som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska

1999-09-23

Betänkande 1998/99:SoU14

Beloppsgränsen för högkostnadsskyddet vid köp av läkemedel höjs fr.o.m. den 1 juni 1999 med 500 kr från 1 300 kr till 1 800 kr. Gränsen för när patienten/konsumenten får kostnadsreducering höjs från 400 kr till 900 kr. Den s.k. trappstegsmodellen behålls men även de följande trappstegen höjs med 500 kr. För att kompensera ekonomiskt utsatta grupper beslutade riksdagen om en höjning av pensionstillskottet, vilket innebär en höjning med 509 kr om året för en pensionär med fullt pensionstillskott. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att klarlägga frågan om och i så fall på vilket sätt den förskrivande läkaren ska kunna avgöra om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånen och därmed bli subventionerat. Riksdagen beslutade vidare, med anledning av motionsförslag, om undantag från konsumentkreditlagens bestämmelser för att Apoteket AB ska kunna fortsätta att bevilja kredit på samma sätt som hittills.


Justering: 1999-05-06 Debatt: 1999-05-19

Betänkande 1998/99:SoU14 (doc, 196 kB)

Betänkande 1998/99:SoU13

Vissa personer som steriliserats mot sin vilja eller på någon annans initiativ får fr.o.m. den 1 juli 1999 rätt att begära och erhålla ekonomisk ersättning av staten. För att vara ersättningsgrundande ska steriliseringen ha skett innan den nu gällande steriliseringslagen trädde i kraft 1976. Ersättningen är ett schablonbelopp om 175 000 kr. En särskild nämnd ska handlägga och besluta i ersättningsfrågorna efter det att ansökan lämnats till nämnden.


Justering: 1999-05-04 Debatt: 1999-05-19

Betänkande 1998/99:SoU13 (doc, 95 kB)

Motion 1998/99:So25 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So25 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. Propositionens innehåll I propositionen föreslås att beloppsgränsen för högkostnadsskyddet vid köp av läkemedel höjs fr.o.m. den 1 juni 1999 från 1 300 kr till 1 800 kr. I korthet


Utskottsberedning: ------1998/99:SoU14
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So24 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:So24 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. Regeringen föreslår i proposition att högkostnadsskyddet för läkemedel ska höjas från 1 300 kronor om året till 1 800 kronor. Centerpartiet yrkar avslag på propositionen i den


Utskottsberedning: --------1998/99:SoU14
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So23 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So23 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. Regeringen agerar i panik Samhällets utgifter för läkemedel fortsätter att öka i snabb takt. Antalet patienter som uppnått beloppet för högkostnadsskydd inom läkemedelsförmånen


Utskottsberedning: --1998/99:SoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So22 av Susanne Eberstein m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So22 av Susanne Eberstein m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. Förslagen om ändringar i lagen om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. innebär att patienten betalar högst 1 800 kronor. I propositionen anges att Apoteket AB kommer att


Utskottsberedning: -1998/99:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So21 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:So21 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. Inledning Under 1990-talet har statens och landstingens kostnader för läkemedel enligt offentlig statistik stigit dramatiskt. Den genomsnittliga kostnadsökningen har enligt denna


Utskottsberedning: -------1998/99:SoU14
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:SoU12

Fr.o.m. den 1 juli 1999 ska det inte vara möjligt att kringgå lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor genom att låta genomföra ingreppet i ett land där könsstympning inte är straffbart. Lagändringen innebär att kravet på dubbel straffbarhet tas bort när det gäller brott mot denna lag som begås utomlands. Principen om dubbel straffbarhet innebär att ett brott som har begåtts utomlands kan lagföras i Sverige bara om gärningen är straffbar även där den begicks.


Justering: 1999-04-22 Debatt: 1999-05-05

Betänkande 1998/99:SoU12 (doc, 110 kB)

Betänkande 1998/99:SoU11

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att återkomma och redovisa sin tidsplan för det fortsatta arbetet med att förbättra tillgängligheten i samhället och implementera FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder.


Justering: 1999-04-22 Debatt: 1999-05-05

Betänkande 1998/99:SoU11 (doc, 246 kB)

Motion 1998/99:So20 av Ragnwi Marcelind och Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So20 av Ragnwi Marcelind och Ingemar Vänerlöv kd med anledning av prop. 1998/99:70 Könsstympning borttagande av kravet på dubbel straffbarhet Regeringen föreslår i proposition 1998/99:70 att lagen 1982:316 med förbud mot könsstympning ändras så att kravet på dubbel straffbarhet tas bort.


Utskottsberedning: ---1998/99:SoU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So19 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So19 av Karin Pilsäter fp med anledning av prop. 1998/99:70 Könsstympning borttagande av kravet på dubbel straffbarhet Könsstympning av flickor är förbjuden och straffbar i Sverige sedan 1982. Trots detta förekommer det att flickor som bor i Sverige stympas. Det finns anledning att tro


Utskottsberedning: -1998/99:SoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:SoU10

Riksdagen avslog Riksdagens revisorers förslag om primärvårdens resurser. Revisorernas granskning omfattar den del av primärvården som bedrivs och finansieras av landstingen. Tonvikten har lagts på att analysera resursutveckling och principer för resursfördelning. Förslagen avslogs med hänvisning till dels att revisorerna inte anlagt den helhetssyn som angetts i uppdraget, dels att flertalet av de frågor som revisorerna tar upp i olika sammanhang är föremål för beredning.


Justering: 1999-03-25 Debatt: 1999-05-05

Betänkande 1998/99:SoU10 (doc, 503 kB)

Betänkande 1998/99:SoU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om olika folkhälso- och tobaksfrågor.


Justering: 1999-03-11 Debatt: 1999-03-26

Betänkande 1998/99:SoU8 (doc, 300 kB)

Betänkande 1998/99:SoU6

Riksdagen godkände regeringens strategi för att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige. Strategin innebär att barnkonventionen ska vara ett aktivt instrument och genomsyra allt beslutsfattande inom Regeringskansliet som berör barn. Barnkonsekvensanalyser ska göras vid statliga beslut som berör barn. I strategin ingår också att se över Barnombudsmannens verksamhet och organisation i syfte att stärka dess roll vid genomförandet av barnkonventionen. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag, om en ändring i socialtjänstlagens bestämmelse om placering av barn utanför hemmet. Vid placering av barn ska i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om att studier snarast bör genomföras om hur små barn påverkas vid växelvis boende hos föräldrarna efter en skilsmässa eller separation. Det bör också utredas hur föräldrar bäst kan informeras och stödjas så att barnets behov får styra hur boendet och umgänget utformas.


Justering: 1999-03-11 Debatt: 1999-03-26

Betänkande 1998/99:SoU9

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om olika socialtjänstfrågor.


Justering: 1999-02-18 Debatt: 1999-03-26

Betänkande 1998/99:SoU9 (doc, 245 kB)

Betänkande 1998/99:SoU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om äldrepolitik. Flertalet motioner avslogs med hänvisning till pågående arbete med den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken.


Justering: 1999-02-18 Debatt: 1999-03-26

Betänkande 1998/99:SoU7 (doc, 305 kB)

Betänkande 1998/99:SoU5

Riksdagen beslutade ändra narkotikadefinitionen i narkotikastrafflagen för att den klart ska täcka alla de varor som i dag anses som narkotika. En ny lag införs om förbud mot vissa hälsofarliga varor som ska åstadkomma en effektivare kontroll av nya missbruksmedel, t.ex. vissa syntetiska droger. Bruket av dopningsmedel kriminaliseras. Grovt dopningsbrott ska kunna ge fängelse i högst fyra år. Dessutom kriminaliseras innehav av läkemedel i uppenbart syfte att olovligen sälja dem. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 april 1999.


Justering: 1999-02-02 Debatt: 1999-02-18

Betänkande 1998/99:SoU4

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse med en redogörelse för narkotikapolitiken.


Justering: 1999-02-02 Debatt: 1999-02-18

Yttrande 1998/99:SoU9y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU9y Elever med funktionshinder 1998/99 SoU9y Till utbildningsutskottet Socialutskottet har beslutat avge yttrande till utbildningsutskottet med anledning av proposition 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd. Utskottet Propositionen I propositionen

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU9y (doc, 87 kB)