Dokument & lagar (289 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CCD

Trafikutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 TU Beredningsområde Trafikutskottet handlägger frågor om väg-järnväg-sjö- och lufttransporter, trafiksäkerhet, post och telekommunikationer, informationsteknik IT samt forskningsverksamhet på kommunikationsområdet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

1999-09-30

Motion 1998/99:T24 av Mikael Johansson (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:T24 av Mikael Johansson m.fl. mp med anledning av skr. 1998/99:111 Lägesrapport två om IT-omställningen i samhället inför år 2000 Miljöpartiet de gröna har tidigare avkrävt en samlad redogörelse till riksdagen för hur 2000-problemet hanteras mot. 1997/98:Fö402Vi hälsar nu med tillfredsställelse


Utskottsberedning: ---1999/2000:TU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T23 av Johnny Gylling (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T23 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av skr. 1998/99:111 Lägesrapport två om IT-omställningen i samhället inför år 2000 Inledning Kristdemokraterna har i flera tidigare motioner uttryckt stark oro för att det svenska samhället inte kommer att hinna med dataomställningen till


Utskottsberedning: ---1999/2000:TU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:TU12

Telelagen anpassas till EG-direktiv på telekommunikationsområdet med syftet att uppnå en öppen och effektiv tillgång till telenäten och till de tjänster som tillhandahålls i näten. Teleabonnenterna får genom riksdagens beslut ett stärkt integritets- och konsumentskydd. Krav införs bl.a. på att uppgifter om telefonsamtal ska, med vissa undantag, utplånas eller avidentifieras. Regler införs vidare om vad abonnemangsvillkor ska innehålla och det blir möjligt att lämna närmare föreskrifter om nummerpresentation, vidarekoppling och kataloguppgifter. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 1999.


Justering: 1999-05-19 Debatt: 1999-06-01

Betänkande 1998/99:TU12 (doc, 141 kB)

Betänkande 1998/99:TU11

Riksdagen godkände regeringens förslag om den postala infrastruktur som samtliga postbefordringsföretag måste ha tillgång till på lika villkor för att på ett effektivt och tillförlitligt sätt kunna fullgöra sina uppdrag. Regeringen utser en postoperatör som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst, i dag Posten AB, att också tillhandahålla och förvalta postnummersystemet. Postoperatörerna blir skyldiga att hålla sina postboxar, och andra anläggningar för postöverlämning till mottagare, tillgängliga för varandra. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 1999. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda dels frågan om tillgång till adressändringssystemet, dels frågan om att tillföra postlagen en definition av begreppet postal infrastruktur.


Justering: 1999-05-19 Debatt: 1999-06-01

Betänkande 1998/99:TU11 (doc, 199 kB)

Betänkande 1998/99:TU13

Ett permanent system där parkeringsvakter kan tas i anspråk för att bevaka långa, tunga och breda transporter börjar gälla den 1 juli 1999. Parkeringsvakterna ska i sådana fall kunna ge anvisningar för trafiken. Parkeringsvakter ska också kunna tas i anspråk för att biträda polismän när de fullgör trafikövervakningsuppgifter exempelvis i samband med hastighets-, förar- eller fordonskontroller. Riksdagen beslutade vidare om en ändring i övergångsbestämmelserna beträffande färdtjänst och riksfärdtjänst.


Justering: 1999-05-04 Debatt: 1999-05-19

Betänkande 1998/99:TU13 (doc, 117 kB)

Betänkande 1998/99:TU10

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om yrkestrafikfrågor. Motionerna rör bl.a. åkerinäringens kostnadsstruktur och konkurrensförutsättningar, reformerad taxinäring, kameraövervakning i taxibilar och enklare regler för biluthyrning.


Justering: 1999-05-04 Debatt: 1999-05-19

Betänkande 1998/99:TU10 (doc, 126 kB)

Betänkande 1998/99:TU9

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda inrättandet av en för vägtrafiken fristående vägtrafikinspektion. Vägtrafikinspektionen ska ha till uppgift att nå, och dela med sig av, en ökad kunskap om trafikolyckornas orsaker. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande mot bakgrund av att antalet dödade och svårt skadade i vägtrafiken åter ökar efter att kontinuerligt ha sjunkit under åren 1993-1996. Vägtrafiken saknar i dag en motsvarighet till de inspektionsmyndigheter som finns för järnvägstrafiken, sjöfarten och luftfarten.


Justering: 1999-04-13 Debatt: 1999-04-29

Betänkande 1998/99:TU9 (doc, 157 kB)

Betänkande 1998/99:TU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om transportpolitik. Motionerna behandlar bl.a. transportpolitiska riktlinjer, alternativa finansieringsformer för trafikinvesteringar, miljöstyrande trafikavgifter i tätorter, järnvägstrafikens reglering, Vägverkets organisation och uppgift, miljöprövning av trafikanläggningar, kollektivtrafikens utveckling och Stockholmsregionens trafiklösningar. Motionerna avslogs med hänvisning främst till riksdagens transportpolitiska beslut våren 1998 (se 1997/98:TU10 ) och förutsatt utvecklings- och uppföljningsarbete.


Justering: 1999-04-13 Debatt: 1999-04-29

Betänkande 1998/99:TU8 (doc, 275 kB)

Motion 1998/99:T22 av Johnny Gylling och Tuve Skånberg (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T22 av Johnny Gylling och Tuve Skånberg kd med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. Propositionen innehåller förslag om utökad konsumenträtt på telemarknaden och förslag till utökad konkurrensutsättning av dominerande teleaktörer. Öppna och tillgängliga telenät samt


Utskottsberedning: -1998/99:TU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T21 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T21 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. Det är av största vikt att den svenska marknaden för telekommunikationer är så väl avreglerad att möjligheterna till skarp konkurrens åstadkommes till gagn för konsumenter och företag. Hösten


Utskottsberedning: --1998/99:TU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T20 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T20 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. Behandling av personuppgifter inom telekommunika- tionsområdet Undantag från skyldigheten att utplåna uppgifter i polisens brotts- bekämpningsarbete Som ett led i Sveriges införlivande av teledataskyddsdirektivet


Utskottsberedning: --1998/99:TU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T19 av Johnny Gylling och Tuve Skånberg (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T19 av Johnny Gylling och Tuve Skånberg kd med anledning av prop. 1998/99:91 Vissa trafikfrågor m.m. Inledning Kristdemokraterna ser mycket positivt på Trygghetsutredningens förslag som tas upp i propositionen. Speciellt välkommet är avsnittet om Utökade uppgifter för parkeringsvakter.


Utskottsberedning: -1998/99:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T18 av Sture Arnesson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:T18 av Sture Arnesson m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:91 Vissa trafikfrågor m.m. Utökade uppgifter för parkeringsvakter Regeringens förslag: I lagen 1987:24 om kommunal parkeringsövervakning införs en bestämmelse som innebär att parkeringsvakter efter kommunalt beslut, som föregås


Utskottsberedning: -1998/99:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:TU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om luftfart. Motionerna behandlar bl.a. avreglering av luftfarten, åtgärder mot konkurrensbegränsande boknings- och bonussystem, tillsättandet av en parlamentarisk flygsäkerhetsutredning, flygledarutbildningen samt luftfartens miljöpåverkan.


Justering: 1999-03-23 Debatt: 1999-04-14

Motion 1998/99:T17 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T17 av Dan Ericsson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur Inledning En väl fungerande infrastruktur är viktig för att människor skall ha möjlighet att på lika villkor ta sig fram och agera i samhället. Detta gäller också för våra företag. För att de skall kunna


Utskottsberedning: -----1998/99:TU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T16 av Mikael Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:T16 av Mikael Johansson m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur För att postmarknaden ska fungera väl är det viktigt att den postala infrastrukturen tillhandahålls på konkurrensneutrala villkor. Det har dock inte varit fallet under lång tid. En viktig förklaring


Utskottsberedning: -----1998/99:TU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T15 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:T15 av Sven Bergström m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur I förevarande proposition görs vissa förändringar i postlagen syftande till att förbättra tillgängligheten för andra postoperatörer till den postala infrastrukturen. Postal infrastruktur Även om regeringen


Utskottsberedning: --1998/99:TU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T14 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T14 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur Inledning Regeringens proposition rörande postal infrastruktur innehåller en rad förslag, som är av stor principiell betydelse för alla de postbefordringsföretag, vilka tillkommit efter det att


Utskottsberedning: ---1998/99:TU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T13 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T13 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur En postadress utgörs av en utdelningsadress och en ortsadress. Utdelningsadressen består av gatunamn, box, väg eller liknande. Med ortsadress avses postnummer och postortnamn. Postnummersystemet


Utskottsberedning: -1998/99:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation