Dokument & lagar (168 träffar)

Betänkande 1998/99:UU4

Riksdagen godkände Sveriges tillträde till Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar. Riksdagen godkände även Sveriges tillträde till konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring (Ottawakonventionen). Vissa delar av Ottawakonventionen tillämpas provisoriskt i avvaktan på konventionens ikraftträdande.


Betänkande 1998/99:UU4 (doc, 217 kB)

utskottsdokument 1998/99:CCF

Utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 1998/99 1998/99 UU Utrikesutskottets ansvarsområde och sammansättning Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och bistånd till annat lands

1999-11-14

Motion 1998/99:U17 av Lars Ångström (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U17 av Lars Ångström mp med anledning av prop. 1998/99:117 Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen WEAG och Finland Inledning WEAG är ett forum för samarbete på försvarsmaterielområdet mellan de tio medlemsländerna i Västeuropeiska unionen VEU samt Danmark,


Utskottsberedning: -1999/2000:UU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U16 av Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U16 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av skr. 1998/99:116 Om kryptografi Behov av kryptering I ett informationssamhälle kan information vara en handelsvara, en viktig del av den personliga integriteten eller ett vapen. Beroende på omständigheterna behövs därför skydd mot avlyssning,


Utskottsberedning: ----1999/2000:UU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U15 av Lars Ångström (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U15 av Lars Ångström mp med anledning av skr. 1998/99:128 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1998 Inledning Miljöpartiet de gröna konstaterar att man trots existensen av ett regelverk för olika kategorier av krigsmateriel varje år har kunnat konstatera att svensk krigsmateriel


Utskottsberedning: --------1999/2000:UU12
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U14 av Gudrun Schyman (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U14 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:128 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1998 Innehåll 1 Inledning Enligt svensk lag är export av krigsmateriel förbjuden. Dispenser kan dock beviljas. Grundtanken med ett generellt förbud är att den svenska


Utskottsberedning: ------------------1999/2000:UU12
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo 1 Inledning och sammanfattning På tröskeln till 2000-talet är Europa i krig. Det är en politisk och humanitär katastrof. Europas 1900-tal har förpestats av kommunism och förvänd


Utskottsberedning: -------1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Konfliktens bakgrund och utveckling När demokratiseringen började inom östblocket 1989 spred den sig också till Jugoslavien och dess olika delar. Kommunistpartierna tvingades


Utskottsberedning: ----1998/99:UFöU2 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U11 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U11 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Vi delar regeringens slutsatser vad gäller ett svenskt bidrag till en internationell fredsstyrka i Kosovo, efter en vapenvila eller en fredsöverenskommelse och efter ett beslut av


Utskottsberedning: -----1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:UU10

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för verksamheten i Europeiska unionen under 1998. Skrivelsen behandlar bl.a. den övergripande utvecklingen i EU, det ekonomiska och sociala samarbetet, unionens förbindelser med omvärlden, samarbetet i rättsliga och inrikes frågor samt unionens institutioner. Årets skrivelse från regeringen om EU-samarbetet uppfyller målsättningen om övergripande information men riksdagen gav regeringen i uppdrag att lämna ytterligare, mer detaljerad information i kommande skrivelser.


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-06-02

Betänkande 1998/99:UU10 (doc, 893 kB)

Betänkande 1998/99:UU11

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om en svensk Asienstrategi inför 2000-talet. Med anledning av motionsförslag (s) gav riksdagen regeringen i uppdrag att i det framtida arbetet med att utveckla en svensk Asienstrategi komplettera med förstärkt kunskapsinhämtning om religionens betydelse och roll och hur detta kan förbättra vårt partnerskap med Asien.


Justering: 1999-05-06 Debatt: 1999-06-01

Betänkande 1998/99:UU11 (doc, 240 kB)

Betänkande 1998/99:UU9

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 1998.


Justering: 1999-05-06 Debatt: 1999-05-26

Betänkande 1998/99:UU9 (doc, 79 kB)

Betänkande 1998/99:UU12

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om utrikeshandel och internationella investeringar.


Justering: 1999-05-04 Debatt: 1999-06-01

Betänkande 1998/99:UU12 (doc, 347 kB)

Betänkande 1998/99:UU8

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 1998 och Riksdagens Europarådsdelegations redogörelse från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling.


Justering: 1999-04-27 Debatt: 1999-05-05

Betänkande 1998/99:UU8 (doc, 177 kB)

Motion 1998/99:U10 av Göran Lennmarker (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U10 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av förs. 1998/99:1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1998 Vi moderater vill med fortsatta reformer av Nordiska rådets arbetsformer göra rådet till en dynamisk och kraftfull församling med fokusering


Utskottsberedning: ----1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U9 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U9 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av skr. 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 Inledning Regeringens skrivelse om verksamheten i Europeiska Unionen under 1998 ger i huvudsak en bra och översiktlig bild över den snabba utveckling som nu


Utskottsberedning: ------------1998/99:UU10
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:UU13

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten under 1997. Riksdagen avslog även motioner som väckts med anledning av skrivelsen samt ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Motionerna rör huvudsakligen redovisningsfrågor, lagstiftningen rörande krigsmaterielexport, arbetet syftande till en europeisk uppförandekod för sådan export, följdleveransbegreppets tolkning, försvarsindustriellt samarbete samt svensk krigsmaterielexport till enskilda stater och områden.


Justering: 1999-03-25 Debatt: 1999-04-21

Betänkande 1998/99:UU13 (doc, 252 kB)

Betänkande 1998/99:UU7

Riksdagen godkände avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan.


Justering: 1999-03-25 Debatt: 1999-04-21

Betänkande 1998/99:UU7 (doc, 81 kB)

Betänkande 1998/99:UU6

Riksdagen godkände Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan.


Justering: 1999-03-25 Debatt: 1999-04-21

Betänkande 1998/99:UU6 (doc, 75 kB)

Motion 1998/99:U8 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U8 av Ingrid Näslund m.fl. kd med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet. Sveriges deltagande i det internationella samarbetet för demokrati, säkerhet och utveckling får aldrig begränsas till vårt närområde och till Europa utan måste även


Utskottsberedning: ---------------1998/99:UU11
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation