Dokument & lagar (167 träffar)

utskottsdokument 1999/2000:C37

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 BoU Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitiken hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning och lantmäteriväsendet. Det

2000-09-18

Betänkande 1999/2000:BoU10

Lagen om ungdomsbosparande upphör att gälla den 31 december 2000. Det kommer därmed inte att vara möjligt att ansluta konton till ungdomsbosparandet. De anslutningar till ungdomsbosparandet som skett under den tid lagen har gällt upphör. Genom en övergångsbestämmelse får samtliga sparare med konton som den 31 december 2000 är anslutna till ungdomsbosparandet en bonusränta.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:BoU10 (doc, 83 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU9

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att redovisa sin syn på behovet av åtgärder för att uppnå en bättre konkurrens på den svenska marknaden för byggprodukter. Det kan ske t.ex. i den proposition om konkurrenspolitik som regeringen aviserat sin avsikt att överlämna i maj i år. Regeringen gavs också, med anledning av motionsförslag, i uppdrag att redovisa sin syn på behovet av en översyn av säkerhetskraven för vissa tivolianordningar. Även andra anordningar än de som omfattas av dagens besiktningskrav bör erbjuda betryggande säkerhet mot olycksfall. Det gäller t.ex. s.k. bungyjump-anordningar och s.k. rodeomaskiner samt vissa s.k. äventyrsbanor. Det är dessutom, beträffande de flesta anordningar, befogat att ifrågasätta om inte säkerhetskraven bör gälla även i andra sammanhang än allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar.


Justering: 2000-03-30 Debatt: 2000-04-13

Betänkande 1999/2000:BoU9 (doc, 209 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU8

En ny författningsreglering införs för registrering av fastigheter. Riksdagens beslut är föranlett av att den s.k. fastighetsdatareformen numera är slutförd. En översyn av regelverket har blivit nödvändig också därför att integritetsfrågorna har kommit i nytt ljus genom EG:s dataskyddsdirektiv och den nya personuppgiftslagen.


Justering: 2000-03-30 Debatt: 2000-04-12

Betänkande 1999/2000:BoU8 (doc, 243 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om plan- och byggfrågor.


Justering: 2000-02-24 Debatt: 2000-03-09

Betänkande 1999/2000:BoU7 (doc, 240 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU6

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om bl.a. fastighetsförvärv, expropriation, kommunala förköp och tomträtt. Också en motion om tomträtt från allmänna motionstiden 1998 avslogs.


Justering: 2000-02-24 Debatt: 2000-03-09

Betänkande 1999/2000:BoU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om att Heby kommun ska föras över från Västmanlands län till Uppsala län, att Länsstyrelsen i Skåne län ska benämnas länsmyndighet och att generell avgiftsbefrielse ska medges för vissa skylttillstånd.


Justering: 2000-02-10 Debatt: 2000-02-23

Betänkande 1999/2000:BoU5 (doc, 88 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU4

Riksdagen avslog Riksdagens revisorers förslag om det statliga stödet till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling. Förslagen sammanfaller i flera avgörande frågor med synpunkter och förslag som Riksrevisionsverket (RRV) redovisat för regeringen hösten 1999. Regeringen har för avsikt att genomföra en analys av RRV:s rapport och under år 2000 för riksdagen redovisa resultatet av analysen tillsammans med förslag till ändringar av regelsystemet.


Justering: 2000-02-10 Debatt: 2000-02-23

Betänkande 1999/2000:BoU4 (doc, 127 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU10y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU10y Tilläggsbudget för år 2000 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 1999/2000 BoU10y Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2000 års ekonomiska vårproposition prop. 1999/2000:100i

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU10y (doc, 96 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU9y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU9y Preliminära ramar för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 1999/2000 BoU9y Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över 2000 års ekonomiska vårproposition, jämte de motioner

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU9y (doc, 105 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU8y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU8y Ett informationssamhälle för alla 1999/2000 BoU8y Till trafikutskottet Trafikutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla jämte motioner i de delar de berör utskottets beredningsområde. Utskottet

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU8y (doc, 98 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU7y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU7y En ny organisation för forskningsfinansiering 1999/2000 BoU7y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har berett bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1999/2000:81 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningsfinansiering

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU6y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU6y En nationell handlingsplan för handikappolitiken 1999/2000 BoU6y Till socialutskottet Socialutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens proposition 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU6y (doc, 131 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU5y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU5y Statliga kreditgarantier 1999/2000 BoU5y Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över Riksdagens revisorers förslag 1999/2000:RR8 Statliga kreditgarantier i de delar förslaget berör bostadsutskottets beredningsområde. Revisorernas

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU5y (doc, 83 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU4y Vissa frågor om fastighetsbeskattningen m.m. 1999/2000 BoU4y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över ett antal motioner från 1999 års allmänna motionstid angående bl.a. fastighetsbeskattningen, realisationsvinstbeskattningen

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU4y (doc, 135 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU3y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 1999/2000 BoU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skri-velser till regeringen i de delar

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU3y (doc, 76 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU2y Tilläggsbudget för 1999 för utgiftsområde 18 1999/2000 BoU2y Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU2y (doc, 78 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU1y Ramen för utgiftsområde 18 m.m. 1999/2000 BoU1y Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning på utgiftsområden jämte motioner.

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU1y (doc, 124 kB)

Proposition 1999/2000:113

Regeringens proposition 1999/2000:113 Avveckling av ungdomsbosparreglerna Prop. 1999/2000:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Lagen om ungdomsbosparande innehåller bestämmelser


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:39

Regeringens proposition 1999/2000:39 Registrering av fastighetsrättsliga förhållanden, m.m. Prop. 1999/2000:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1999. Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: --1999/2000:BoU8 1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation