Dokument & lagar (303 träffar)

utskottsdokument 1999/2000:C3F

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 1999/2000 1999/2000 Näringsutskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, regionalpolitik, statlig företagsamhet

2000-11-15

Motion 1999/2000:N52 av Per Westerberg m.fl. (m, kd, fp, c)

Motion till riksdagen 1999/2000:N52 av Westerberg, Per m med anledning av skr. 1999/2000:148 Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag 1 Inledning 1.1 Sverige behöver en större och mer dynamisk småföretagsamhet Det är en vitt spridd kunskap att ett framgångsrikt företagande


Utskottsberedning: --------2000/01:NU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N51 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N51 av Flyborg, Eva fp med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald 1 Varför är konkurrens viktigt Fri konkurrens på lika villkor inom de ramar som sätts upp av etiska principer och lagstiftning är det bästa verktyget för att tillgodose konsumenternas


Utskottsberedning: --------------------------------2000/01:NU4 2000/01:NU8
Riksdagsbeslut (64 yrkanden): , , 32 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N50 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:N50 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald Gruppundantag för kedjor inom detaljhandeln Det svenska näringslivet blir allt mer internationaliserat, utländska företag söker sig till den svenska marknaden och vinner allt


Utskottsberedning: --2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N49 av Ingegerd Saarinen (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N49 av Saarinen, Ingegerd mp med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald Miljöpartiet instämmer i stora drag med propositionens allmänna inriktning och slutsatser. Vi tycker emellertid att följderna av propositionens förslag till nya regler för


Utskottsberedning: ----2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N48 av Hans Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:N48 av Stenberg, Hans s med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald I proposition 1999/2000:140 föreslås ett undantag från konkurrenslagens regler för samarbete mellan taxiföretag eller mellan beställningscentral och taxiföretag. När det gäller


Utskottsberedning: -2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N47 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N47 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald 1 Sammanfattning Den rådande konkurrenslagstiftningen har i vissa avseenden skapat goda förutsättningar för ett bättre näringsklimat i Sverige. Det återstår dock mycket att uträtta


Utskottsberedning: -----------2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N46 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:N46 av Hägglund, Göran kd med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald 1 Konkurrens är en förutsättning för en sund marknadsekonomi En viktig orsak till att Sverige placerar sig dåligt i den så kallade välfärdsligan är det höga prisläget, till följd


Utskottsberedning: ------2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N45 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N45 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald I proposition 1999/2000:140 lämnas förslag till inriktning och prioriteringar för konkurrenspolitiken. Jag kommer endast att beröra avsnitt 7.6.2 DetaljhandelGruppundantaget


Utskottsberedning: -2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N44 av Tom Heyman (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N44 av Heyman, Tom m med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald En fri och öppen konkurrens inom handeln gagnar konsumenterna: Priserna blir lägre och utbudet förbättras. Trots att den svenska konkurrenslagen nu varit i kraft i flera år så domineras


Utskottsberedning: -2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N43 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N43 av Flyborg, Eva fp med anledning av prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor Regeringen föreslår ett principiellt ställningstagande till ett framtida stöd- system för s.k. alternativ olönsam energiproduktion. Detta stöd skulle ske


Utskottsberedning: --2000/01:NU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N42 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N42 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor Inledning I proposition 1999/2000:134 föreslås att det nuvarande tillfälliga stödet till småskalig elproduktion förlängs till utgången av år 2002 för


Utskottsberedning: --2000/01:NU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N41 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:N41 av Strömbom, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor 1 Regeringens förslag Regeringen föreslår i föreliggande proposition ett nytt system för att främja förnybar elproduktion med ikraftträdande den 1


Utskottsberedning: ----2000/01:NU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1999/2000:148

Regeringens skrivelse 1999/2000:148 Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet Skr. med särskild inriktning på små företag 1999/2000:148 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 UDQ 3HUVVRQ 0RQD 6DKOLQ Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I föreliggande


Utskottsberedning: 2000/01:NU1 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1999/2000:148 (pdf, 109 kB)

Betänkande 1999/2000:NU17

Riksdagen beslutade om en ny organisation inom näringspolitiken. Två nya myndigheter inrättas och fungerar fr.o.m. den 1 januari 2001. En ny myndighet för företagsutveckling övertar uppgifter från NUTEK och ALMI Företagspartner AB. Syftet är att underlätta för blivande och befintliga företagare genom ökad samordning och renodling av statens företagsfrämjande åtgärder. En ny myndighet inrättas för analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar. Samtidigt avvecklas Statens institut för regionalforskning.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-13

Betänkande 1999/2000:NU17 (doc, 150 kB)

Betänkande 1999/2000:NU12

Riksdagen beslutade om en ny naturgaslag, föranledd av ett EG-direktiv. Lagen syftar till att öka konkurrensen på gasmarknaden och skapa en inre marknad för naturgas. Marknaden ska öppnas helt så fort det är praktiskt möjligt med hänsyn till de avtalsbindningar som finns på naturgasmarknaden i Sverige, dock senast den 1 januari 2006. Tillstånd att bygga nya anläggningar ska beviljas endast om det är lämpligt från allmän synpunkt. Lämplighetsprövningar ska hindra att anläggningar byggs där det redan finns tillräcklig överförings-, distributions- eller lagringskapacitet. Till en början ges rätten att fritt välja gasleverantör till kunder med naturgaseldad kraftproduktion samt slutförbrukare som förbrukar mer än 25 miljoner kubikmeter naturgas per år och förbrukningsställe.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-13

Betänkande 1999/2000:NU12 (doc, 165 kB)

Betänkande 1999/2000:NU18

Regeringen får möjlighet att minska statens ägande i Telia till lägst 51 % av samtliga aktier. Detta kan ske genom börsintroduktion och genom nyemission av aktier. Riksdagen delar regeringens uppfattning att Teliaaktien bör få ställning som en folkaktie, vilket kan åstadkommas genom att storleken på de aktieposter som erbjuds den svenska allmänheten avpassas så att det blir möjligt för många privatpersoner att köpa Teliaaktier.


Justering: 2000-05-09 Debatt: 2000-05-17

Betänkande 1999/2000:NU18 (doc, 230 kB)

Betänkande 1999/2000:NU11

Riksdagen godkände de åtaganden för staten som följer av avtalet om ersättning i samband med stängningen av kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck. Regeringen gavs också rätt att vidta de åtgärder som behövs för att tillvarata statens intressen vid avtalets genomförande och tillämpning. Staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB träffade i november 1999 ett avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket. Syftet med avtalet är att reglera på vilket sätt Sydkraft (och Vattenfall) ska kompenseras av staten för stängningen. Riksdagen beslutade i juni 1997 om avställning av kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck (se 1996/97:NU12 ). I december 1997 beslutades om en ny lag om kärnkraftens avveckling (se 1997/98:NU5 ). (Se även 1997/98:FiU27 och 1999/2000:NU3 .)


Justering: 2000-04-27 Debatt: 2000-05-10

Betänkande 1999/2000:NU11 (doc, 205 kB)

Motion 1999/2000:N40 av Ewa Thalén Finné och Lars Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N40 av Thalén Finné, Ewa m med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag I proposition 1999/2000:72 föreslår regeringen att en ny lagstiftning införs på naturgasområdet. Avsikten med den föreslagna naturgaslagen är att tillgodose de krav som Europaparlamentets och rådets direktiv


Utskottsberedning: --1999/2000:NU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N39 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N39 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag Inledning I proposition 1999/2000:72 föreslås att en ny lagstiftning införs på naturgasområdet. Avsikten med den föreslagna naturgaslagen är att tillgodose de krav som Europaparlamentets och rådets direktiv


Utskottsberedning: -1999/2000:NU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation