Dokument & lagar (379 träffar)

utskottsdokument 1999/2000:CBE

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 SkU Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet skall enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, uppbörd och folkbokföring. Till skatter räknas även tullar och avgifter med karaktär

2000-08-28

Motion 1999/2000:Sk33 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk33 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag Tulltillägget En av många viktiga delar i en politik för ett bättre företagarklimat är att de myndigheter som företagare måste lämna uppgifter till är tillmötesgående, serviceinriktade och att byråkratiskt krångel


Utskottsberedning: -2000/01:SkU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk32 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk32 av Pehrson, Johan fp med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag Den utredning som föregick propositionen, Tullagsutredningen, hade ett förslag om möjlighet till dröjsmålstalan. Detta skulle innebära en möjlighet att under vissa omständigheter föra dröjsmålstalan om inte


Utskottsberedning: -2000/01:SkU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk31 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag I propositionen föreslås en revision av nuvarande tullag vilken antogs i samband med medlemskapet i EU. Det finns flera anledningar. En är att tydliggöra kopplingen till de EG-rättsliga reglerna, en annan


Utskottsberedning: ----2000/01:SkU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Betänkande 1999/2000:SkU24

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att analysera rättsläget när det gäller betalningsansvaret för företrädare för juridiska personer enligt den nya skattebetalningslagen. Regeringen bör redovisa resultatet av sin analys för riksdagen. Om bestämmelserna behöver omformuleras för att på ett bättre sätt säkerställa att företrädare för juridiska personer inte blir betalningsskyldiga i större utsträckning än tidigare bör regeringen lägga fram nödvändiga förslag så snart som möjligt. Bakgrunden är att de nya bestämmelserna i skattebetalningslagen kan ha inneburit ett skärpt betalningsansvar för företrädare för juridiska personer, trots att en sådan följd inte varit avsikten.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:SkU24 (doc, 79 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU23

Riksdagen godkände, med vissa justeringar, regeringens förslag till nya regler för privat införsel av bl.a. alkoholdrycker. Den mängd vin, öl och tobaksprodukter som en resande kan föra in till Sverige från ett annat EU-land utan att skatt ska betalas ökas fr.o.m. den 1 juli 2000. De nya kvantiteterna är 20 liter vin, 24 liter starköl och 400 cigaretter eller 200 cigariller eller 100 cigarrer eller 550 gram röktobak. Det är en något högre kvantitet än regeringen föreslår för cigariller, cigarrer och röktobak. Det blir vidare möjligt att föra in 1 liter sprit och 3 liter starkvin vid samma tillfälle.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:SkU23 (doc, 151 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU22

Riksdagen godkände regeringens förslag om bl.a. uppmjukningar i regelsystemet för exportbutiker, omläggning av skatten på kärnkraftsel från en produktionsskatt till en effektskatt samt utvidgning av industrins energiskattenedsättning till jordbruket.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:SkU22 (doc, 186 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU21

Regelsystemet för frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler ändras. Ändringarna syftar till att minska administrativa och rättsliga problem. Riksdagen gav också, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att återkomma med ett förslag om en sänkning av mervärdesskatten för djurparker till 6 % fr.o.m. årsskiftet 2000/01. Mervärdesskatten för djurparker ligger i dag på den generella nivån, dvs. 25 %. Med stöd av EG-regler har Sverige redan i dag en lägre mervärdesskatt för bl.a. museer och teatrar.


Justering: 2000-05-23 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:SkU21 (doc, 114 kB)

Motion 1999/2000:Sk30 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk30 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Det finns all anledning att rikta kritik mot det sätt som regeringen har hanterat frågan om EU:s regler för privat införsel av alkohol och tobak från andra medlemsländer. Länge förfäktade


Utskottsberedning: ---1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk29 av Kenneth Lantz m.fl. (kd, c, fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk29 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Inledning Sverige, liksom Finland, fick vid anslutningen till EU möjlighet att tillämpa vissa begränsningar i fråga om privatpersoners införsel av alkohol och tobak från ett annat EU-land.


Utskottsberedning: ----1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk28 av Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk28 av Cederfelt, Margareta m med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Vid de utökade införselreglerna avseende privatinförsel av alkoholhaltiga drycker är det angeläget att en anpassning av den svenska alkoholskatten sker till europeisk nivå. Med


Utskottsberedning: --1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk27 av Leif Carlson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk27 av Carlson, Leif m med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. I Sverige har vi idag i praktiken en närmast fri tillgång till alkoholdrycker för både missbrukare och ungdomar en svart marknad som håller öppet tjugofyra timmar om dygnet på tiotusentals


Utskottsberedning: ---1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk26 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk26 av Ruwaida, Yvonne mp med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Vad vill regeringen Regeringen vill öka införselkvoterna för alkohol för att ytterligare anpassa oss till europeiska förhållandenI föreliggande proposition menar man att skatterna på


Utskottsberedning: --1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk25 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk25 av Odell, Mats kd med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor 1 Inledning Propositionen behandlar flera områden såsom exportbutiker och proviantering, skatter på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, punktskatte- verksamhetens organisatoriska inlacering i skatteförvaltningen,


Utskottsberedning: -------1999/2000:SkU22
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk24 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Sk24 I proposition 1999/2000:105 föreslÃ¥s ett antal förÃ
ndringar av reglerna för punktskatter. NÃ¥gra av dem Ã
r vÃ
lmotiverade men vi motsÃ
tter oss eller vill förÃ
ndra vissa av de förslag som lÃ
ggs. 1 Justeringar i regelsystemet för exportbutiker Regeringen föreslÃ¥r att andra beskattade varor Ã
n alkoholdrycker


Utskottsberedning: --------1999/2000:SkU22
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk23 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk23 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor Jord- och skogsbruket är i stora stycken drivkraften och motorn på den svenska landsbygden. Lantbrukets fortlevnad är därmed viktig inte bara för näringen utan också för hela landsbygden och därmed


Utskottsberedning: ------1999/2000:SkU22
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk22 av Carl G Nilsson och Lars Björkman (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk22 av Nilsson, Carl G m med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor Jordbrukets energiskatter Vi har i tidigare motioner drivit frågan att det är orimligt att lantbruket skall betala högre elskatter än industrin. Lantbruksföretag vidarebearbetar i allt större utsträckning


Utskottsberedning: -1999/2000:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk21 av Per Rosengren m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk21 av Rosengren, Per v med anledning av prop. 1999/2000:82 Mervärdesskatt vid överlåtelse och nyttjande av fastigheter I propositionen föreslås ändringar i regelsystemet för frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler. Ändringarna syfter till att minska administrativa


Utskottsberedning: -1999/2000:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1999/2000:SkU18

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om taxering, skattebetalning och folkbokföring.


Justering: 2000-03-21 Debatt: 2000-04-05

Betänkande 1999/2000:SkU18 (doc, 199 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU17

Riksdagen gav, med anledning av en v-motion, regeringen i uppdrag att se över reglerna för uppskov med reavinstbeskattningen när det gäller nybyggnad på egen tomt. Den som säljer en permanentbostad och köper en annan bostad kan i dag få uppskov med skatten på reavinsten. Det är däremot inte möjligt att få uppskov om man sedan tidigare äger en obebyggd tomt och säljer sin bostad för att bygga en ny bostad på tomten.


Justering: 2000-03-21 Debatt: 2000-04-05

Betänkande 1999/2000:SkU17 (doc, 254 kB)