Dokument & lagar (546 träffar)

utskottsdokument 2006/07:20E0

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Beredningsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering

2007-09-07

Motion 2006/07:A39 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:A39 av Ulf Holm m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens proposition 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar. Inledning Miljöpartiet de gröna yrkar avslag på regeringens proposition om en


Utskottsberedning: 2007/08:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A39 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 48 kB)

Utskottsmöte 2006/07:32

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:32 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Claes Stråth, Medlingsinstitutet. Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Avrapporteringar 4. Justering

2007-06-14 09:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:32

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM Torsdagen den 14 juni 2007 TID 09.0009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av generaldirektören Claes Stråth och informationsansvariga Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet. 1 Kanslimeddelanden Informerades om den preliminära arbetsplanen för oktober.

2007-06-14

Motion 2006/07:A37 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A37 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar. Motivering Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har långtidsarbetslösheten bland ungdomar


Utskottsberedning: 2007/08:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A37 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:A38 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A38 av Josefin Brink m.fl. v med anledning av prop. 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar. Motivering Regeringen föreslår i proposition 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar


Utskottsberedning: 2007/08:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A38 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 83 kB)

Proposition 2006/07:118

Regeringens proposition 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar Prop. 2006/07:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2007 Fredrik Reinfeldt Sven Otto Littorin Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag om avskaffande av


Utskottsberedning: 2007/08:AU2
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:118 (pdf, 356 kB)

Omröstning 2006/07:AU14p3 Information till föräldralediga

Votering: betänkande 2006/07:AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, förslagspunkt 3 Information till föräldralediga Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan. Därmed bifaller riksdagen

2007-05-31

Omröstning 2006/07:AU14p2 Beräkning av anställningstid

Votering: betänkande 2006/07:AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, förslagspunkt 2 Beräkning av anställningstid Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd såvitt avser 3 och 39 Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:111 punkt 1 i denna del och

2007-05-31

Omröstning 2006/07:AU14p1 Nya regler för tidsbegränsad anställning, företrädesrätt m.m.

Votering: betänkande 2006/07:AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, förslagspunkt 1 Nya regler för tidsbegränsad anställning, företrädesrätt m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2006:440 om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd. Därmed bifaller riksdagen proposition

2007-05-31

Omröstning 2006/07:AU13p3 Avslag på propositionen såvitt avser vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 3 Avslag på propositionen såvitt avser vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A28 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 1 i denna del, 2006/07:A29 av Sven-Erik Österberg m.fl. s i

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p4 Skyldighet att anmäla plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 4 Skyldighet att anmäla plats till den offentliga arbetsförmedlingen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen 1976:157 om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p15 Arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 15 Arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A236 av Josefin Brink m.fl. v yrkandena 2-4, 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. s yrkande 7, 2006/07:A275 av Maryam Yazdanfar s och

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p1 Jobb- och utvecklingsgarantin m.m.

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 1 Jobb- och utvecklingsgarantin m.m. Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i inkomstskattelagen 1999:1229b lag om ändring i lagen 2000:625 om arbetsmarknadspolitiska program såvitt avser 7 dels godkänner

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p7 Den nya myndigheten Arbetsförmedlingen

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 7 Den nya myndigheten Arbetsförmedlingen Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring, såvitt avser 48 a, 48 b, 48 g och 48 h b lag om ändring i lagen 2000:625

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p16 Pendlingsstöd

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 16 Pendlingsstöd Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A236 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 1, 2006/07:A284 av Fredrik Olovsson s och 2006/07:A344 av Ameer Sachet m.fl. sDatum: 2007-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-05-30

Yttrande 2006/07:AU4y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU4 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 maj 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop.

2007-05-29

Yttrande 2006/07:AU4y (pdf, 175 kB)

Yttrande 2006/07:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition punkterna 4–14, jämte eventuella motioner

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU3y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2006/07:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU2 Tilläggsbudget 2007 utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU2y (pdf, 176 kB)

Betänkande 2006/07:AU14

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om nya arbetsreformer. Beslutet innebär följande. En ny tidsbegränsad anställningsform som heter allmän visstidsanställning införs. En allmän visstidsanställning ska övergå till tillsvidareanställning (fast anställning) om den anställda har jobbat hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Det ska också vara möjligt att anställa tidsbegränsat för vikariat och för säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år. Reglerna om provanställning blir också kvar. En vikarie som har varit anställd hos samma arbetsgivare ska få tillsvidareanställning efter sammanlagt två års anställning under en femårsperiod. I dag går gränsen vid tre år. Reglerna för företrädesrätt till återanställning blir kvar. Det innebär att kvalifikationstiden för företrädesrätt även i fortsättningen ska vara sammanlagt mer än tolv månaders anställning under de senaste tre åren och företrädesrätten ska gälla under nio månader. Anställda som är äldre än 45 år ska inte längre få tillgodoräkna sig extra anställningstid när man bestämmer turordningen vid uppsägning. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2007. Bestämmelsen om när ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning träder dock i kraft den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-05-31 Beslut: 2007-05-31

Betänkande 2006/07:AU14 (pdf, 1606 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning