Dokument & lagar (301 träffar)

Kommittédirektiv 2014:1585

Förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet Innehåll Samverkan Ledning Anställningar och uppdrag Personalansvarsnämnd Tillämplighet av vissa förordningar Avgifter Uppgifter 1 Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturarvet. Ansvaret omfattar i första hand frågor

2014-12-22

Kommittédirektiv 2014:1578

Förordning (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet Innehåll Samverkan Arbetets bedrivande Ledning Särskilda organ Anställningar och uppdrag Medelsfördelning Överklagande Uppgifter 1 Skolforskningsinstitutet ska bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar

2014-12-22

Kommittédirektiv 2014:164

En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten Innehåll Sammanfattning Den personliga integriteten Pågående utredningsarbete m.m. Uppdraget Utredaren ska därför Genomförande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning Ansvaret

2014-12-22

Kommittédirektiv 2014:162

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal Innehåll Sammanfattning Genomförandet av 2014 års upphandlingsdirektiv Behovet av en utredning Uppdraget Krav på villkor enligt kollektivavtal Utredaren ska därför Den närmare utformningen av bestämmelserna om krav på villkor enligt kollektivavtal Utredaren

2014-12-22

Kommittédirektiv 2014:1564

Förordning (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg Innehåll Avgiftspliktiga fordon Betalningsskyldighet Avgiftspliktens inträde Beslut om infrastrukturavgift Förseningsavgift Tilläggsavgift Omprövning Betalning av avgifter Anstånd med betalning Avgiftsbefrielse och återbetalning Användningsförbud Rapportering Överklagande Verkställighet Bemyndiganden Innehåll

2014-12-19

Kommittédirektiv 2014:163 kommittébeteckning: Ju 2014:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (Ju 2014:05) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2014 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 6 mars 2014 kommittédirektiv om kollektiv rättighetsförvaltning

2014-12-19

Kommittédirektiv 2014:161

Inrättande av Upphandlingsmyndigheten Innehåll Sammanfattning Ett samordnat upphandlingsstöd En ny myndighet för upphandlingsstöd Mål och inriktning för Upphandlingsmyndigheten Myndighetens lokalisering och ledningsform Uppdraget Organisation och arbetsformer Bemanning Åtgärder i övrigt Samråd

2014-12-19

Kommittédirektiv 2014:160 kommittébeteckning: N 2013:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) Innehåll Ändring av och förlängd tid för uppdraget Uppdraget ska delredovisas Byggande och underhåll av infrastrukturen Utredaren ska därför Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2014 Ändring av och förlängd tid

2014-12-19

Kommittédirektiv 2014:1553

Förordning (2014:1553) om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden inom Europeiska unionen Innehåll Informationsutbyte En annan medlemsstats begäran om information Samråd Begränsning av skyldigheten att lämna ut uppgifter Inledande bestämmelser 1

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:1542

Förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation Innehåll Förutsättningar för statsbidrag Fördelning av statsbidrag Ansökan om statsbidrag Beslut och utbetalning Redovisning Återbetalning och återkrav Förbud

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:1538

Förordning (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden Innehåll Organisation Handläggning av stödärenden Stödberättigande utgifter Vissa utgifter som inte kan vara stödberättigande Utgifter för personal Utgifter för resor och logi Utgifter för extern sakkunskap och externa

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:166 kommittébeteckning: M 2014:03

Tilläggsdirektiv till Klimatfärdplan 2050 (M 2014:03) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Regeringen beslutade den 3 april kommittédirektiv om att utarbeta en strategi för hur visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser ska uppnås (dir. 2014:53). Regeringen

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:165 kommittébeteckning: M 2010:04

Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) - förslag till klimatpolitiskt ramverk Innehåll Sammanfattning Bakgrund Klimatmål och arbetet med att ta fram en färdplan till 2050 Långsiktighet inom klimatpolitiken Uppdraget Långsiktigt mål för 2050 Målbana och etappmål och behov av

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:159 kommittébeteckning: U 2014:05

Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05) Innehåll Ändring av uppdraget Förskoleklass för alla Utredaren ska föreslå Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Ändring av uppdraget Regeringen beslutade den 6 mars 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå bl.a.

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:158 kommittébeteckning: Fi 2014:15

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av fondregelverket (Fi 2014:15) Innehåll Utvidgning av uppdraget Befintliga initiativ och metoder för arbete med hållbarhetsfrågor i kapitalförvaltning Olika förvaltningsmetoder Uppdraget att föreslå åtgärder för att förbättra informationsgivningen och jämförbarheten

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:157

Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Innehåll Sammanfattning Behov av långsiktigt utvecklingsarbete Uppdraget Inom ramen för sitt övergripande uppdrag ska delegationen Varaktighet och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:156 kommittébeteckning: UD 2011:01

Tilläggsdirektiv till Havsgränsutredningen (UD 2011:01) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014. Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 5 maj 2011 kommittédirektiv om bl.a. en översyn av de svenska baslinjerna och de olika jurisdiktionsgränserna

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:155

Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Innehåll Sammanfattning En effektiv straffrättslig lagstiftning - ett sätt att motverka terrorism Behöver svensk lagstiftning ändras för att motsvara Utredaren ska därför Behöver svensk lagstiftning ändras för

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:1528

Förordning (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas Innehåll Definition Förutsättningar för stöd Ansökan Beslutande myndighet Underlag och redovisning Återbetalning och återkrav Överklagande Bemyndigande Övergångsbestämmelser Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

2014-12-11

Kommittédirektiv 2014:1527

Tillkännagivande (2014:1527) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. Innehåll Regeringen tillkännager enligt 2 lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. att följande bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras av bestämmelser i lagen om provtagning på djur,

2014-12-11