Dokument & lagar (38 träffar)

Statens offentliga utredningar 2017:10

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Betänkande av Oredlighetsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:10 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-02-22

Statens offentliga utredningar 2017:10 (pdf, 1668 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:17

Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål Delbetänkande av Utredningen om processrätt och stora brottmål Stockholm 2017 SOU 2017:7 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-02-20

Statens offentliga utredningar 2017:17 (pdf, 1723 kB)

Kommittédirektiv 2017:19

Ökad internationalisering av universitet och högskolor Innehåll Sammanfattning Internationaliseringen av universitet och högskolor behöver underlättas och öka Internationalisering av universitet och högskolor har stor betydelse för andra delar av samhället Internationaliseringen behöver öka Uttryck

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:18 kommittébeteckning: Ju 2016:09

Tilläggsdirektiv till Frigivningsutredningen (Ju 2016:09) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 31 mars 2016 direktiv till en särskild utredare med uppdrag att överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:17 kommittébeteckning: S 2015:02

Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) Innehåll Sammanfattning Hälsans ojämlika fördelning Kommissionens utåtriktade arbetet ska fortsätta Uppdragets genomförande och redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Sammanfattning Regeringen beslutade

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:16

Datalagring och EU-rätten Innehåll Sammanfattning Reglerna om datalagring och om vissa hemliga tvångsmedel behöver ses över Uppdraget att se över den svenska datalagringsregleringen i ljuset av EU-domstolens förhandsavgörande om datalagring Uppgifter som kan lagras Utredaren ska Tillgången till

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:15

En effektivare kommunal räddningstjänst Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Riksdagens tillkännagivanden Uppdragens genomförande och omfattning Uppdraget att föreslå åtgärder för att effektivisera kommunernas organisering och styrning av den kommunala räddningstjänsten Utredaren

2017-02-16

Svensk författningssamling 2017:74

2017-02-09

Svensk författningssamling 2017:30

2017-02-09

Kommittédirektiv 2017:14

En översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen Innehåll Sammanfattning Nuvarande reglering Behovet av en översyn Uppdraget Särskilt allvarlig brottslighet Utredaren ska därför Straffskalornas utformning Utredaren ska därför Kvalifikationsgrunder vid grova brott Utredaren

2017-02-09

Kommittédirektiv 2017:13

Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Statens ansvar för kommunernas förutsättningar Kommunerna står inför stora utmaningar Krav på strategisk kapacitet Uppdraget Identifiera kommunernas utmaningar och analysera konsekvenserna av dem

2017-02-09

Kommittédirektiv 2017:12

Kommunal planering för bostäder Innehåll Sammanfattning Bakgrund Alla kommuner ska bidra till bostadsbyggandet Uppdraget att föreslå hur det kommunala bostadsbyggnadsbehovet ska kvantifieras Utredaren ska därför Uppdraget att säkerställa att det kommunala bostadsbyggnadsbehovet kommer till uttryck

2017-02-09

Statens offentliga utredningar 2017:6

sou 2017 6 Se barnet! Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning Stockholm 2017 SOU 2017:6 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-02-08

Statens offentliga utredningar 2017:6 (pdf, 2940 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:4

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 1 - 2 6 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 5 - 1 5 1 6 R I R 2 0 1 7 : 4 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-02-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:4 (pdf, 594 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:3

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:3 [text saknas - konvertering pågår 2017-02-02]

2017-02-02

Kommittédirektiv 2017:11 kommittébeteckning: S 2015:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården (S 2015:07) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 december 2015 kommittédirektiv om ökad följsamhet

2017-02-02

Kommittédirektiv 2017:10 kommittébeteckning: Ju 2015:09

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för hyresgäster (Ju 2015:09) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 juli 2015 kommittédirektiv om stärkt ställning för hyresgäster (dir. 2015:83).

2017-02-02

Kommittédirektiv 2017:9

Åtgärder mot handel med hyreskontrakt Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Gällande regler Handel med hyreskontrakt är ett utbrett problem Det behövs åtgärder för att motverka handel med hyreskontrakt Utredarens uppdrag Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut

2017-02-02

Statens offentliga utredningar 2017:5

sou 2017 5 d2 Svensk social trygghet i en globaliserad värld Del 2 Betänkande av Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet Stockholm 2017 SOU 2017:05 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2017:5 (pdf, 1953 kB)
Paginering