Dokument & lagar (12 210 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-02-23 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Polisfrågor (JuU18) Beredning Motioner Föredragande: AB 3. Processrättsliga frågor (JuU17) Beredning Motioner Föredragande:

2017-02-23 10:00:00

Riksdagsskrivelse 2016/17:151

Riksdagsskrivelse 2016/17:151 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU10 Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 februari 2017 Tobias Billström Claes Mårtensson

2017-02-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:151 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:151 (pdf, 53 kB)

Utskottsmöte 2016/17:17 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:17 Datum och tid : 2017-02-21 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Förslag till förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), KOM(2016) 731 Överläggning Underlag skickas ut under

2017-02-21 11:00:00

Justitieutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 17 DATUM 2017-02-21 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Benjamin Petersson fick närvara vid sammanträdet. § 2 Förslag till förordning om

2017-02-21

Betänkande 2016/17:JuU9

För att polisen ska få större möjlighet att ägna sig åt sin kärnverksamhet får Kriminalvården nu rätt att transportera frihetsberövade personer åt andra myndigheter. Förändringen innebär också att polisen får rätt att överlämna transporter av frihetsberövade till Kriminalvården. Dessutom ska myndigheter som får begära hjälp med att flytta en frihetsberövad person i vissa fall vända sig direkt till Kriminalvården, i stället för till polisen. Reglerna om när en begäran om hjälp med transport får göras blir också tydligare. Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2017. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2017-02-02 Debatt: 2017-02-16 Beslut: 2017-02-16

Betänkande 2016/17:JuU9 (pdf, 2792 kB) Webb-tv debatt om förslag: Transporter av frihetsberövade

Betänkande 2016/17:JuU10

Bestämmelserna om misstänkta personers rätt att ta del av utredningsmaterial ska bli tydligare. Det innebär bland annat att det klargörs att den misstänktes rätt att ta del av omständigheter som har betydelse för åtalet är ovillkorlig. Det blir också tydligare i vilka fall den misstänkte har rätt att få en kopia av utredningsmaterialet. Insynsrätten kan begränsas i vissa fall, till exempel om det finns risk att sekretessbelagda uppgifter lämnas vidare. Lagändringarna innebär bland annat också att förundersökningarna ska dokumenteras bättre genom att förhör oftare ska spelas in med både ljud och bild. Syftet med regeringens förslag är att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för den som misstänks för brott. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2017.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:JuU10 (pdf, 2472 kB)

Utskottsmöte 2016/17:16 Torsdag 2017-02-16 kl. 10:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:16 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:16 Datum och tid : 2017-02-16 10:30 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar (JuU10) Justering Proposition 2016/17:68 Föredragande: MK 3. Förslag

2017-02-16 10:30:00

Omröstning 2016/17:JuU9 Transporter av frihetsberövade

Votering: betänkande 2016/17:JuU9 Transporter av frihetsberövade, förslagspunkt 2 Transporter av frihetsberövade Datum: 2017-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 73 0 0 11 SD 40 0 0 8 MP 20 0 0 5 C 20 0 0 2 V 0 17 0 4 L 13 0 0 6 KD 12 0 0 4 - 0 0 0 1 Totalt 277 17 0 55 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-16

Justitieutskottets protokoll 2016/17:16

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 16 DATUM 2017-02-16 TID 10.30-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:15. § 2 Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar (JuU10 ) Utskottet

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:149

Riksdagsskrivelse 2016/17:149 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU9 Transporter av frihetsberövade får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 februari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:149 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:149 (pdf, 52 kB)

Proposition 2016/17:108

Regeringens proposition 2016/17:108 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott Prop. 2016/17:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Falun den 9 februari 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: 2016/17:JuU14
Sista motionsdag: 2017-03-01

Proposition 2016/17:108 (pdf, 749 kB)

Proposition 2016/17:95

Regeringens proposition 2016/17:95 Vissa åtgärder för en effektivare och mer Prop. ändamålsenlig mark- och miljöprocess 2016/17:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:JuU24
Sista motionsdag: 2017-03-01

Proposition 2016/17:95 (pdf, 385 kB)

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:15 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:15 Datum och tid : 2017-02-02 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Transporter av frihetsberövade (JuU9) Justering Proposition 2016/17:57 och motion Föredragande: CB 3. Mottagande av

2017-02-02 10:00:00

Justitieutskottets protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 15 DATUM 2017-02-02 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:14. § 2 Transporter av frihetsberöva de (JuU9) Utskottet behandlade

2017-02-02

Utskottsmöte 2016/17:14 Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:14 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:14 Datum och tid : 2017-01-26 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid (JuU6y) Yttrande till arbetsmarknadsutskottet Justering Skrivelse

2017-01-26 10:00:00

Yttrande 2016/17:JuU6y

Justitieutskottet s yttrande 2016/17 : JuU6y Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 8 december 2016 att ge bl.a. justitie ­ utskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2016/17:10 Makt,

2017-01-26

Yttrande 2016/17:JuU6y (pdf, 136 kB)

Justitieutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 14 DATUM 2017-01-26 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:13. § 2 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd

2017-01-26

Utlåtande 2016/17:JuU23

I maj ska Europolförordningen börja gälla. Den innehåller bland annat regler om att Europols verksamhet ska övervakas av Europaparlamentet och de nationella parlamenten.

En arbetsgrupp inom EU har tagit fram ett förslag på hur en politisk övervakning av Europol skulle kunna gå till. Arbetsgruppen föreslår att en gemensam parlamentarisk kontrollgrupp skapas, med möten två gånger per år. Enligt förslaget ska varje nationellt parlament få nominera två medlemmar och Europaparlamentet tio medlemmar.

Talmannen bestämde tillsammans med riksdagens gruppledare att riksdagen skulle titta närmare på arbetsgruppens förslag.

Justitieutskottet, som behandlat frågan i riksdagen, accepterar förslaget, dock med en viss tvekan. Utskottet vill betona att kontrollen av Europol bör vara enkel, snabb och konkret och att det därför är viktigt att kontrollgruppens medlemmar inte blir för många. Antalet möten per år bör heller inte vara fler än två. En del medlemsländer har fört fram en önskan om att en ny institution eller ett sekretariat ska bildas som ska bistå kontrollgruppen. Utskottet välkomnar att detta nu inte finns med i förslaget och vill samtidigt betona att man motsätter sig att en institution eller ett sekretariat bildas.

Med det lade riksdagen utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-01-26 Debatt: 2017-02-01 Beslut: 2017-02-01

Utlåtande 2016/17:JuU23 (pdf, 226 kB)

Omröstning 2016/17:JuU8 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Votering: betänkande 2016/17:JuU8 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang, förslagspunkt 2 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 70 0 14 SD 0 0 34 14 MP 22 0 0 3 C 0 16 0 6 V 1 1 15 4 L 17 0 0 2 KD 16 0 0 0 - 0 0 0 1 Totalt 152 87 49 61 Omröstning

2017-01-25

Omröstning 2016/17:JuU8 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Votering: betänkande 2016/17:JuU8 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang, förslagspunkt 1 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 70 0 0 14 SD 34 0 0 14 MP 22 0 0 3 C 16 0 0 6 V 0 17 0 4 L 17 0 0 2 KD 16 0 0 0 - 0 0 0 1 Totalt 271 17 0 61 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-01-25