Dokument & lagar (199 träffar)

utskottsdokument 1997/98:ED5

Näringsutskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och sammanhängande forskningsfrågor. Utskottet behandlar även ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet. Ärenden om

1998-09-10

Motion 1997/98:N23 av Eva Goës m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:N23 av Eva Goës m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets dirketiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m. Allmänt Denna proposition är ytterligare en i raden av propositioner som exemplifierar att den lagstiftande makten


Utskottsberedning: -----1997/98:NU16 1998/99:NU4 1998/99:NU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N22 av Mikael Odenberg m.fl. (m, kd, fp)

Motion till riksdagen 1997/98:N22 av Mikael Odenberg m.fl. m, kd, fp med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m. 1 Utvecklingen på elmarknaden Den tidigare fyrpartiregeringen föreslog i februari 1994 en omfattande


Utskottsberedning: ------1997/98:NU16 1998/99:NU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N21 av Mats Berglind och Björn Kaaling (s)

Motion till riksdagen 1997/98:N21 av Mats Berglind och Björn Kaaling s med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m. Riksdagen beslutade 1995 om en omfattande om- och avreglering av elmarknaden. Tanken med elmarknadsreformen


Utskottsberedning: -1997/98:NU16

Betänkande 1997/98:NU16

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.


Justering: 1998-05-28 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:NU14

Riksdagen godkände regeringens förslag till riktlinjer för Telias verksamhet. Huvudinriktningen ska i fortsättningen vara att i Norden och inom Östersjöområdet erbjuda telekommunikationer i vid bemärkelse. I huvudinriktningen ska ingå den internationella verksamhet som är nödvändig för att tillhandahålla dessa tjänster.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:NU9

Riksdagen ändrade instansordningen när det gäller Konkurrensverkets beslut om undantag, icke-ingripandebesked och ålägganden enligt konkurrenslagen. Överklagande inom dessa områden ska i fortsättningen riktas till Marknadsdomstolen. Vidare beslutades om ändringar i konkurrenslagen som gäller s.k. automatiska undantag, Konkurrensverkets undersökning m.m. Dessutom beslutades om förstärkt sekretesskydd i domstol för uppgifter i mål och ärenden enligt konkurrenslagen. Två reservationer. Vidare avslog riksdagen motioner från allmänna motionstiden med krav bl.a. på en effektivare konkurrenspolitik.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:NU13

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om bl.a. vilka prioriteringar som bör gälla för det svenska agerandet i WTO och EU, liksom för förhandlingarna inom OECD om ett nytt multilateralt investeringsavtal (MAI).


Justering: 1998-05-05 Debatt: 1998-05-15

Betänkande 1997/98:NU11

Riksdagen gav, med anledning av nio motioner från allmänna motionstiden, regeringen i uppdrag att göra en samlad översyn av frågan om pyrotekniska varor. Översynen ska omfatta såväl det gällande regelverket som frågor rörande kontroll, tillsyn och information. Översynen ska också avse reglerna för hanteringen av pyrotekniska varor, bl.a. när det gäller möjligheter att ta fyrverkerier i beslag och beträffande förvaringen av fyrverkeriartiklar.


Justering: 1998-04-15 Debatt: 1998-05-06

Motion 1997/98:N20 av Mats Odell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:N20 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:121 Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet 1 Ärendet och dess beredning Sverige kanske har världens bäst utvecklade telekomsektor. Det gäller marknaden, mångfalden av operatörer och telekomindustrin som står för betydande delar av


Utskottsberedning: ---1997/98:NU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N19 av Lennart Beijer m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:N19 av Lennart Beijer m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:121 Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet 1 Inledning I propositionen anges riktlinjer för Telia AB. Det gäller bl a möjligheter att arbeta inom ett vidare geografiskt område, att bolaget ska arbeta inom hela kommunikationsområdet


Utskottsberedning: ---1997/98:NU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N18 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:N18 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:121 Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet Propositionen I propositionen föreslår regeringen vissa nya riktlinjer för Telia AB. Det nya är att bolaget skall ges möjlighet att arbeta inom ett vidare geografiskt


Utskottsberedning: -1997/98:NU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N17 av Karin Falkmer m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:N17 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:121 Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet Gör Telia till en folkaktie Regeringens förslag innebär att Telia skall fortsätta vara ett statligt företag. Samtidigt säger man att Telia skall ha samma möjligheter att utvecklas som övriga


Utskottsberedning: --1997/98:NU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N16 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:N16 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av förs. 1997/98:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående statens roll som ägare av bolag 1 Staten största företagsägaren Staten är en av landets största företagsägare. Den statliga bolagssfären uppgår till 74 bolag, dotterbolagen


Utskottsberedning: -1997/98:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N15 av Karin Falkmer m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:N15 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av förs. 1997/98:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående statens roll som ägare av bolag Konstitutionsutskottet framhöll vid granskningen av utövandet av statens ägande i Nordbanken, 1994/95:KU30, att det var angeläget att en tydlig policy utvecklas


Utskottsberedning: ---1997/98:NU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N14 av Karin Falkmer m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:N14 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:130 Ändringar i konkurrenslagen 1993:20 m.m. Konkurrensförhållandena spelar en avgörande roll för dynamik och tillväxt i den svenska ekonomin. Konkurrens stimulerar till bättre användning av samhällets resurser och stärker det svenska


Utskottsberedning: ---1997/98:NU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N13 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:N13 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:130 Ändringar i konkurrenslagen 1993:20 m.m. Liberala idéer om den fria konkurrensens betydelse för ekonomisk utveckling och välstånd har vunnit framgångar under de senaste decennierna. En av grundtankarna


Utskottsberedning: --1997/98:NU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Betänkande 1997/98:NU12

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om vissa elmarknadsfrågor bl.a. med hänvisning till den fortlöpande uppföljning av elmarknadens utveckling som görs av den nya myndigheten på energiområdet - Statens energimyndighet.


Justering: 1998-03-24 Debatt: 1998-04-22

Betänkande 1997/98:NU10

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om kapitalförsörjning, stöd till uppfinnare och innovatörer, teknikspridning, kvinnors företagande, kooperativa företag, avreglering, turistnäringen samt särskilda branschfrågor.


Justering: 1998-03-10 Debatt: 1998-03-25

Betänkande 1997/98:NU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel.


Justering: 1998-03-10 Debatt: 1998-03-25