Skatteutskottets betänkande

2017/18:SkU21

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om att återinföra en skattereduktion för fackföreningsavgifter med 25 procent av den sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018.

I betänkandet finns två reservationer (SD) och (-).

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:127 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift.

Fyra yrkanden i två följdmotioner.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Reservationer

1.Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (SD)

2.Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (-)

Särskilt yttrande

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (M, C, L, KD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionerna

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Uts

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

3. lag om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:127 punkterna 1–3 och avslår motionerna

2017/18:4054 av Olle Felten och Jeff Ahl (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:4075 av David Lång (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Reservation 2 (-)

Stockholm den 3 maj 2018

På skatteutskottets vägnar

Jörgen Hellman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jörgen Hellman (S), Maria Strömkvist (S), Helena Bouveng (M)*, Peter Persson (S), Olle Felten (-), Fredrik Schulte (M)*, Rasmus Ling (MP), Lotta Finstorp (M)*, Anna Johansson (S), David Lång (SD), Larry Söder (KD)*, Patrik Lundqvist (S), Jörgen Warborn (M)*, Staffan Danielsson (C)*, Said Abdu (L)*, Linda Snecker (V) och Linus Sköld (S).

* Avstår från ställningstagande, se särskilt yttrande.

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet proposition 2017/18:127 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift samt två motioner som väckts med anledning av propositionen. Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Bakgrund

Regeringen aviserade och budgeterade i budgetpropositionen för 2018 för att återinföra en skattereduktion för fackföreningsavgifter den 1 juli 2018.

Den 1 januari 2002 infördes senast en skattereduktion för fackförenings-avgifter. Införandet motiverades med hänsyn till att arbetstagarorganisationer har en viktig samhällsfunktion och för att åstadkomma en skattemässig likabehandling av medlemsavgifter till en arbetstagar- respektive arbetsgivarorganisation. Kritiken mot det dåvarande regelsystemet hade främst gällt att arbetsgivarsidan fört över de delarna av sin verksamhet till särskilt bildade servicebolag och på det sättet gjort det möjligt att dra av serviceavgifterna som driftkostnader i den bedrivna rörelsen. Bl.a. rättviseskäl ansågs därför tala för att en skattesubvention skulle införas för de avgifter medlemmar betalar till sina arbetstagarorganisationer.

Skattereduktionen avsåg avgifter som betalats in till sådana organisationer som var att anse som arbetstagarorganisationer enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet. Den uppgick till 25 procent av den avgift som betalats in under kalenderåret, vilket ansågs motsvara den del av avgiften som gick till allmänt fackligt arbete. En nedre beloppsgräns på 400 kronor infördes för att undvika att skattereduktion gavs till medlemmar som betalade starkt reducerade avgifter. För att tillgodose att arbetstagare kunde arbeta i andra länder och vara medlemmar i en facklig organisation i arbetslandet, och med beaktande av unionsrätten, gavs under vissa förutsättningar en skattereduktion även för avgifter som betalats till en utländsk arbetstagarorganisation.

Den 1 januari 2005 gjordes vissa EU-anpassningar i lagstiftningen, bl.a. att också begränsat skattskyldiga under vissa förutsättningar kunde få skattereduktion för sina avgifter till utländska arbetstagarorganisationer.

Arbetstagarorganisationer var skyldiga att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket. Kontrolluppgiften skulle innehålla uppgift om de avgifter som medlemmar hade betalat under kalenderåret. För att undgå att invändningar riktades mot att en myndighet från en förening begärde in och registrerade uppgifter om tillhörighet till en facklig organisation, infördes en möjlighet för medlemmen att skriftligen begära att inte omfattas av arbetstagarorganisa-tionens kontrolluppgiftsskyldighet. För att skyddet för den personliga integriteten skulle säkerställas framhölls också att det var viktigt att en uppgift om erhållna skattereduktioner i beskattningsbeslutet inte avslöjade medlemskap i en fackförening.

Skattereduktionen för fackföreningsavgifter avskaffades den 1 januari 2007 av finansieringsskäl.

Propositionens huvudsakliga innehåll

En skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs i syfte att värna den svenska modellen på arbetsmarknaden. Det innebär en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor.

Förslaget innebär även att det införs en skyldighet för arbetstagarorganisationer att lämna kontrolluppgifter om skattereduktion för fackföreningsavgifter. En medlem föreslås dock kunna begära att en kontrolluppgift inte ska lämnas till Skatteverket. Dessutom föreslås en skyldighet att lämna uppgifter i inkomstdeklarationen om medlemsavgifter till utländska arbetstagarorganisationer.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

En skattereduktion för fackföreningsavgifter på motsvarande 25 procent av den sammanlagda avgiften beräknas minska statens skatteintäkter med 2,67 miljarder kronor årligen fr.o.m. 2019. För 2018 bedöms minskningen uppgå till hälften, 1,34 miljarder kronor, eftersom skattereduktionen införs vid halvårsskiftet.

Förslaget gynnar de individer som är eller blir medlemmar i ett fackförbund och betalar medlemsavgift. Förslaget innebär att kostnaden för fackföreningsavgiften minskar med 25 procent, givet att den inbetalda avgiften är minst 400 kronor under ett år. En person som betalar 200 kronor i fackföreningsavgift per månad kommer således att erhålla en skattereduktion på 50 kronor i månaden till följd av skattereduktionen, och en person som betalar 500 kronor kommer att få 125 kronor.

Ett återinförande av skattereduktionen för fackföreningsavgifter bedöms på marginalen bidra till en ökad ekonomisk jämställdhet. Ett återinförande av skattereduktionen för fackföreningsavgifter bedöms också på marginalen bidra till en ökad ekonomisk jämlikhet. Det vill säga spridningen i inkomstfördelningen bedöms minska något.

Förslaget förväntas sammantaget inte i någon avgörande utsträckning påverka det fackliga inflytandet och således inte heller arbetslöshet eller sysselsättning genom denna mekanism.

I och med kontrolluppgiftsskyldigheten kommer ett återinförande av skattereduktionen för fackföreningsavgifter att medföra en ökad administration för arbetstagarorganisationer. Sammantaget bedöms förslaget innebära en administrativ kostnad på 12 miljoner kronor per år för arbetstagarorganisationerna.

Skatteverket beräknar att kostnaderna för ändringar på grund av återinförande av skattereduktionen för fackföreningsavgift uppgår till 1800000 kronor i engångskostnader och 320 000 kronor i löpande årliga kostnader. Dessa tillkommande utgifter för Skatteverket bedöms kunna hanteras inom befintliga ekonomiska ramar. För de allmänna förvaltningsdomstolarna bedöms förslaget inte påverka måltillströmningen annat än marginellt.

Utskottets överväganden

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att återinföra en skattereduktion för fackföreningsavgifter. Riksdagen avslår motioner med yrkanden bl.a. om att förslaget ska avslås

Jämför reservation 1 (SD) och 2 (-) samt det särskilda yttrandet (M, C, L, KD).

Propositionen

En skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs. Den tidigare gällande skattereduktionen för sådan avgift avskaffades den 1 januari 2007. Förslaget innebär att en skattereduktion införs med 25 procent av den sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor. Arbetstagarorganisationer blir skyldiga att lämna en kontrolluppgift om skattereduktion för fackföreningsavgift. En medlem i en fackförening ska dock kunna begära att en kontrolluppgift inte ska lämnas till Skatteverket. Den som begär att en medlemsavgift till en utländsk arbetstagarorganisation ska medräknas i underlaget för skattereduktionen för fackföreningsavgift ska lämna uppgifter om underlaget för skattereduktionen i sin inkomstdeklaration. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Motionerna

I motion 2017/18:4054 av Olle Felten och Jeff Ahl (båda SD) yrkas att propositionen ska avslås (yrkande 1) och att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör verka för likvärdiga regler för avdragsrätt för medlemsavgifter för såväl arbetstagare som arbetsgivare (yrkande 2).

Motionärerna anför att en god ordning på arbetsmarknaden och en väl avvägd rättspraxis ska upprätthållas genom att arbetsgivare och arbetstagare har samma avdragsrätt för medlemsavgifter i arbetsmarknadens organisationer. Regeringen bör därför återkomma med ett förslag till lagstiftning som innebär att även arbetsgivares medlemsavgifter i intresseorganisationer blir avdragsgilla alternativt att regeringen avstår från att ändra avdragsrätten för medlemsavgifter i ideella föreningar.

I motion 2017/18:4075 av David Lång (SD) yrkas att propositionen ska avslås (yrkande 1) och att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om en förbättrad arbetslöshetsförsäkring (yrkande 2).

Sverigedemokraterna anser att det skulle vara en mer angelägen åtgärd för att förbättra villkoren för löntagarna att förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen finansieras till 90 procent av de som jobbar och betalar skatt. Varje enskild person väljer själv om han eller hon vill vara del av ett fackförbund och betala avgiften för att vara medlem i en a-kassa. Avgiften utgör således endast en mindre del av a-kassans finansiering. En del väljer av olika orsaker att inte betala till a-kassan och har därmed inte rätt till ersättning vid arbetslöshet. Ofta är det den som är i störst behov av en arbetslöshetsförsäkring som avstår från att betala. Sverigedemokraterna anser att arbetslöshetsförsäkringen måste reformeras och förstärkas. Försäkringen är så central för både arbetstagaren och arbetsmarknaden att den bör anses som en del av det generella socialförsäkringssystemet. Det innebär att a-kassan bör vara helt skattefinansierad och administreras av Försäkringskassan.  

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot att en skattereduktion för medlemsavgifter till fackliga arbetstagarorganisationer återinförs enligt i huvudsak samma modell som fanns under åren 2002–2006, men som av finansieringsskäl avskaffades den 1 januari 2007. Utskottet anser att den svenska modellen med hög organisationsgrad och starka fackliga organisationer och arbetstagarorganisationer bör värnas och att det därmed finns motiv för att återinföra en skattereduktion. Det är viktigt att skapa enhetlighet mellan och möjlighet till hög organisationsgrad hos såväl arbetstagarnas partsorganisationer som hos arbetsgivarna. En väl fungerande partsmodell fordrar en hög organisationsgrad där en hög andel av såväl arbetsgivare som arbetstagare väljer att organisera sig i arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer.

Frågor om arbetslöshetsförsäkringen omfattas inte av det nu aktuella lagförslaget, och det som motionärerna anför i det avseendet får tas upp i ett lämpligt sammanhang.

Utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker motionerna.

Reservationer

1.

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (SD)

av David Lång (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår proposition 2017/18:127 och ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4075 av David Lång (SD) yrkandena 1 och 2 samt

avslår proposition 2017/18:127 punkterna 1–3 och motion

2017/18:4054 av Olle Felten och Jeff Ahl (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

Den svenska modellen innebär inte bara att styrkeförhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare bör vara någorlunda jämna. Den innebär även en upprätthållen princip om neutralitet och likvärdighet mellan olika organisationer.

Sverigedemokraterna anser att en mer angelägen åtgärd för att förbättra villkoren för löntagarna skulle vara att förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen finansieras till 90 procent av de som jobbar och betalar skatt. Varje enskild person väljer själv om han eller hon vill vara del av ett fackförbund och betala avgiften för att vara medlem i en a-kassa. Avgiften utgör således endast en mindre del av a-kassans finansiering. En del väljer av olika orsaker att inte betala till a-kassan och har därmed inte rätt till ersättning vid arbetslöshet. Ofta är det den som är i störst behov av en arbetslöshetsförsäkring som avstår från att betala.

Socialdemokraterna som en gång har utformat regelverket vill alltså ha ett system där låginkomsttagare som inte anser sig ha råd, men som kanske har störst behov av att ha tillgång till a-kassan, inte får del av försäkringen. De menar också att det blivit svårare för facket att rekrytera medlemmar och föreslår en skattereduktion som lösning. Dock blir det uppenbart att man ser fackets behov av att rekrytera medlemmar som viktigare än att de minst bemedlade ska ha en trygghet vid arbetslöshet. Om få vill bli medlemmar i a-kassan, så kanske fackförbunden i stället behöver fundera på produktens kvalitet.

Sverigedemokraterna anser att arbetslöshetsförsäkringen måste reformeras och förstärkas. Försäkringen är så central för både arbetstagaren och arbetsmarknaden att den bör anses som en del av det generella socialförsäkringssystemet. Det innebär att a-kassan bör vara helt skattefinansierad och administreras av Försäkringskassan och inte ligga på entreprenad hos ett fackförbund. Det faktiska försäkringsskyddet bör förstärkas genom en kraftig höjning av taket i a-kassan till 1 200 kronor per dag under de första 100 dagarna för att därefter minska till 800 kronor per dag. Även den s.k. finansieringsavgiften samt övriga administrativa avgifter avskaffas och tas över av staten, vilket innebär att medlemskap i en arbetslöshetskassa blir helt och hållet avgiftsfritt.

Mot bakgrund av vad jag nu anfört anser jag att riksdagen ska avslå propositionen och ställa sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännage detta för regeringen.

2.

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (-)

av Olle Felten (-).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår proposition 2017/18:127 och ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4054 av Olle Felten och Jeff Ahl (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

avslår proposition 2017/18:127 punkterna 1–3 och motion

2017/18:4075 av David Lång (SD) yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

En grundläggande regel i dagens lagstiftning är att föreningsavgifter inte är avdragsgilla för någon. Detta förhållande bör inte ändras, såvida man inte ändrar regeln för alla och gör alla medlemsavgifter i föreningar på arbetsmarknaden avdragsgilla. De ändringar som regeringen föreslår när det gäller avdragsrätten för medlemsavgifter i fackföreningar för anställda är ensidiga och skapar därigenom skattemässiga olikheter som beror på vilken gruppering en person tillhör. Det är inte att leva upp till ens rimliga krav på likabehandling som är en bärande princip i svensk rättstillämpning. Det har i vart fall varit det fram till nyligen. Med den aktuella lagändringen skapar regeringen nya orättvisor, vilket inte finns med i regeringens mål för skattepolitiken, och således borde en sådan lagstiftning inte läggas på riksdagens bord. Tvärtemot vad regeringen själv skriver i propositionen – ”I denna proposition föreslås att en skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs i syfte att värna den svenska modellen på arbetsmarknaden” – blir resultatet att man skapar nya orättvisor på arbetsmarknaden, eftersom arbetsgivaren inte får göra avdrag för sina medlemsavgifter i sina respektive arbetsgivarorganisationer. För att upprätthålla en god ordning på arbetsmarknaden och för att upprätthålla en väl avvägd rättspraxis, bör avdragsrätten för medlemsavgifter i arbetsmarknadens organisationer inte skilja sig mellan arbetsgivare och arbetstagare. Regeringen bör därför återkomma med ett förslag till lagstiftning som innebär att även arbetsgivares medlemsavgifter i intresseorganisationer blir avdragsgilla. Alternativet måste bli att avstå från ändring av avdragsrätten i ideella föreningar över huvud taget.

Mot bakgrund av vad jag nu anfört anser jag att riksdagen ska avslå propositionen och ställa sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännage detta för regeringen.

Särskilt yttrande

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (M, C, L, KD)

Helena Bouveng (M), Fredrik Schulte (M), Lotta Finstorp (M), Larry Söder (KD), Jörgen Warborn (M), Staffan Danielsson (C) och Said Abdu (L) anför:

Skattereduktion för fackföreningsavgift avskaffades den 1 januari 2007, och i stället sänktes skatten generellt för alla som arbetar, proportionellt mest för de med lägst inkomster. Istället för en skattereduktion som baseras på en individs medlemskap i en förening är vår mening att skatten på arbete bör sänkas generellt. Därutöver strider enligt vår mening en skattefördel som inte kommer alla föreningar till del mot likabehandlingsprincipen.

Mot den bakgrunden har vi sagt nej till förslaget i våra respektive budgetmotioner. Förslaget påverkar statens inkomster och ingår i den inkomstberäkning som beslutats av riksdagen hösten 2017. Inkomstberäkningen är fastställd i den helhet som budgetbeslutet innebär. Särpropositionen syftar till att genomföra den lagstiftning som följer av budgetbeslutet. Förslaget om skattereduktion för fackföreningsavgift innebär minskade skatteintäkter på 1,34 miljarder 2018 och 2,67 miljarder 2019.  Om riksdagen ändrar delar av budgetbeslutet i efterhand kan det få långtgående konsekvenser för svensk ekonomi och det politiska systemet. Beroende på utfallet av omröstningar om sådana utbrutna delar skulle riksdagen riskera att försvaga statsbudgeten. Eftersom våra respektive budgetmotioner avslagits avstår vi därför från att delta i beslut om denna särproposition.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2017/18:127 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Följdmotionerna

2017/18:4054 av Olle Felten och Jeff Ahl (båda SD):

1.Riksdagen avslår propositionen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för likvärdiga regler för avdragsrätt för medlemsavgifter för såväl arbetstagare som arbetsgivare och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:4075 av David Lång (SD):

1.Riksdagen avslår proposition 2017/18:127 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag