BoU1

BoUs betänkande 2002/03:BoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2002

Beslut

Anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om 9,5 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2003. De största anslagen går till bostadsbidrag, länsstyrelserna och räntebidrag. Riksdagen beslutade också, på förslag av bostadsutskottet, att de särskilda regler för att beräkna studerandes bostadsbidrag som gällt sedan andra halvåret 2001 ska gälla även under 2003. Reglerna går ut på att endast 80 % av studiebidraget ska ingå i den bostadsbidragsgrundande inkomsten vid beräkning av bostadsbidrag. Avsikten med reglerna är att de förändringar som gjordes i studiemedelssystemet den 1 juli 2001 inte ska medföra att studerande får minskade bostadsbidrag. Reglerna ska gälla i väntan på en mer permanent lösning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på samtliga motioner. Bifall till ett av utskottet på eget initiativ framlagt förslag till lag om särskild bestämmelse om bostadsbidragen 2003.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-11-12
Justering: 2002-12-03
Betänkande publicerat: 2002-12-05
Trycklov: 2002-12-05
Reservationer 48
Betänkande 2002/03:BoU1

Anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om 9,5 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2003. De största anslagen går till bostadsbidrag, länsstyrelserna och räntebidrag. Riksdagen föreslås också godkänna utskottets förslag att de särskilda regler för att beräkna studerandes bostadsbidrag som gällt sedan andra halvåret 2001 ska gälla även under 2003. Reglerna går ut på att endast 80 % av studiebidraget ska ingå i den bostadsbidragsgrundande inkomsten vid beräkning av bostadsbidrag. Avsikten med reglerna är att de förändringar som gjordes i studiemedelssystemet den 1 juli 2001 inte ska medföra att studerande får minskade bostadsbidrag. Reglerna ska gälla i väntan på en mer permanent lösning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-13
4

Beslut

Beslut: 2002-12-13
41 förslagspunkter, 35 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret 2003

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 18 punkterna 7-9 och avslår motionerna 2002/03:Fi232 yrkande 19 i denna del, 2002/03:Sf380 yrkande 35, 2002/03:So358 yrkande 6, 2002/03:MJ431 yrkande 7, 2002/03:Bo238 yrkande 14, 2002/03:Bo251 yrkandena 2-4, 2002/03:Bo267 yrkandena 21 och 23, 2002/03:Bo285, 2002/03:Bo286, 2002/03:Bo290 yrkande 18 i denna del, 2002/03:Bo291 yrkandena 5, 16 och 23, 2002/03:Bo295 och 2002/03:Bo297 yrkandena 1, 3-7, det senare i denna del, 9, 10, 12-15 och 17-19.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m204211
c01408
fp40386
kd10284
v22008
mp12005
-0000
Totalt1671410860

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Det bostadspolitiska målet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 18 punkt 2.

3. Komplettering av det bostadspolitiska målet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo291 yrkande 2.

Reservation 2 (kd)

4. Bostadspolitikens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N266 yrkande 1, 2002/03:N305 yrkande 2, 2002/03:N397 yrkande 1, 2002/03:Bo235 yrkande 1, 2002/03:Bo236 yrkande 1, 2002/03:Bo238 yrkandena 1-4, 2002/03:Bo267 yrkandena 1-5, 19 och 31, 2002/03:Bo290 yrkande 1 och 2002/03:Bo300.

Reservation 3 (m)
Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (v)
Reservation 7 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m044011
c00148
fp00426
kd20265
v20208
mp12005
-0000
Totalt1434410260

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. De bostadspolitiska frågornas behandling i regeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo209 och 2002/03:Bo236 yrkande 2.

6. Bostadsbyggandets omfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo236 yrkande 5.

Reservation 8 (v)

7. Bygg- och boendekostnaderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo216 yrkande 7, 2002/03:Bo236 yrkande 3, 2002/03:Bo267 yrkandena 7, 10 och 11, 2002/03:Bo269 yrkandena 1 och 3 och 2002/03:Bo291 yrkande 11.

Reservation 9 (fp, kd)
Reservation 10 (m)
Reservation 11 (v)
Reservation 12 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m004312
c01408
fp00426
kd10275
v50178
mp12005
-0000
Totalt1471412959

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Bostadsförsörjningsprogram för Stockholm-Mälardalen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N347 yrkande 5 och 2002/03:Bo294 yrkande 1.

9. Byggande på statlig mark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo311.

10. Byggande på gamla Tullinge flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo298.

11. Byggande av seniorbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo312.

12. Boendeintegration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf226 yrkandena 25 och 26, 2002/03:Sf332 yrkande 24, 2002/03:Sf336 yrkande 17, 2002/03:Bo266 yrkande 1 och 2002/03:Bo318.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)
Reservation 14 (v)

13. Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf336 yrkandena 18 och 19, 2002/03:So363 yrkandena 8 och 10, 2002/03:Bo255 yrkandena 1-11 och 2002/03:Bo291 yrkande 15.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)
Reservation 16 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m004411
c10138
fp00426
kd10284
v02208
mp12005
-0000
Totalt1432212757

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Ändring i lagen om allmännyttiga bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 18 punkt 1 och avslår motionerna 2002/03:Fi284 yrkande 5, 2002/03:Bo238 yrkandena 15 och 16, 2002/03:Bo267 yrkande 22 och 2002/03:Bo291 yrkandena 1 och 14.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m044011
c01408
fp14106
kd02904
v22008
mp12005
-0000
Totalt164128057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. De kommunala bostadsföretagens roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo290 yrkande 12 och 2002/03:Bo301.

Reservation 18 (m)
Reservation 19 (fp)
Reservation 20 (kd)
Reservation 21 (c)

16. Kreditgaranti för avlösen av kommunala borgensåtaganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 18 punkt 3.

17. Kreditgarantier i obeståndshanteringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

18. Kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 22 (m, fp, kd)
Reservation 23 (c)

19. Kreditgarantier för lån till kooperativa hyresrättsföreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 24 (m)

20. Pantsäkerhet vid kreditgaranti i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

21. Räntebidragssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 25 (m)
Reservation 26 (c, kd)
Reservation 27 (fp)

22. Investeringsbidrag för nybyggnd av hyresbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi232 yrkande 19 i denna del, 2002/03:N347 yrkande 6, 2002/03:Bo267 yrkande 18, 2002/03:Bo271, 2002/03:Bo290 yrkande 18 i denna del, 2002/03:Bo291 yrkande 6, 2002/03:Bo294 yrkande 2 och 2002/03:Bo297 yrkande 11.

Reservation 28 (m, c, fp, kd)

23. Permanenta investeringsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 29 (m, c, fp, kd)
Reservation 30 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m004411
c7078
fp00426
kd00294
v02208
mp12005
-0000
Totalt1482212257

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Investeringsbidrag för studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 31 (m, fp)
Reservation 32 (c)

25. Åtgärder för fler studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 33 (m)
Reservation 34 (fp)
Reservation 35 (kd)
Reservation 36 (c)

26. Koppling mellan nya högskoleplatser och bostadstillgången

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 37 (m, fp)
Reservation 38 (c, kd)

27. Bostäder för funktionshindrade studenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 39 (m, fp)
Reservation 40 (c, v)

28. Bostadsbidragens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 41 (m)
Reservation 42 (fp)
Reservation 43 (kd)

29. Barns tillgångar i den bidragsgrundande inkomsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

30. Stipendier i den bidragsgrundande inkomsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

31. Reglerna för återkrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

32. Bostadsbidrag till hushåll utan barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 44 (m)

33. Bostadsbidrag vid delad vårdnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

34. Information om bostadsbidragen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

35. Avgiftssystemet vid fastighetsregistrering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

36. Anslagstilldelningen efter 2003

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 45 (m)

37. Den digitala Sverigekarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

38. Taktila kartor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 46 (m)

39. Fördelningen av länsstyrelseanslaget på län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 47 (c)

40. Nyckeltal för verksamheten vid länsstyrelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 48 (m)

41. Samordningsansvaret för stranderosionsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: