Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2016

Beslut

Ja till ändring av regler om marknadsmissbruk (FiU14)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya lagar och ändringar av lagar som ska motverka marknadsmissbruk. Syftet är att anpassa de svenska reglerna till ändrade EU-regler.

Ett exempel på marknadsmissbruk är insiderhandel. Det kan handla om att en person som har finansiell information om ett företag som inte är allmänt känd använder den informationen för att tjäna pengar genom att till exempel köpa eller sälja aktier i företaget.

Förändringen innebär bland annat att marknadsmissbruk som skett utan uppsåt och av oaktsamhet inte längre ska vara brottsligt. I stället införs administrativa sanktioner, inklusive sanktionsavgifter.

Dessutom förändras Finansinspektionens utredningsbefogenheter. Till exempel ska myndigheten få rätt att genomföra undersökningar i misstänkta personers verksamhetslokaler. Det införs också bestämmelser om sekretess för vissa uppgifter, bland annat om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden som har lämnats frivilligt till Finansinspektionen.

Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-29
Justering: 2016-12-08
Trycklov: 2016-12-09
Betänkande 2016/17:FiU14

Ja till ändring av regler om marknadsmissbruk (FiU14)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya lagar och ändringar av lagar som ska motverka marknadsmissbruk. Syftet är att anpassa de svenska reglerna till ändrade EU-regler.

Ett exempel på marknadsmissbruk är insiderhandel. Det kan handla om att en person som har finansiell information om ett företag som inte är allmänt känd använder den informationen för att tjäna pengar genom att till exempel köpa eller sälja aktier i företaget.

Förslaget innebär bland annat att marknadsmissbruk som skett utan uppsåt och av oaktsamhet inte längre ska vara brottsligt. I stället införs administrativa sanktioner, inklusive sanktionsavgifter.

Dessutom förändras Finansinspektionens utredningsbefogenheter. Till exempel ska myndigheten få rätt att genomföra undersökningar i misstänkta personers verksamhetslokaler. Det införs också bestämmelser om sekretess för vissa uppgifter, bland annat om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden som har lämnats frivilligt till Finansinspektionen.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 februari 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-13
Debatt i kammaren: 2016-12-14
4

Beslut

Beslut: 2016-12-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning,
2. lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, med de ändringarna att ordet köporder i 2 kap. 2 § första stycket 1 ska bytas ut mot säljorder och ordet säljorder i 2 kap. 2 § första stycket 2 ska bytas ut mot köporder,
3. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
4. lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,
5. lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
6. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
7. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,
8. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
9. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
10. lag om ändring i lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:22 punkterna 1 och 3-10 samt bifaller delvis proposition 2016/17:22 punkt 2.