Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU39

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 25 april 2018

Nästa händelse: Bordläggning 24 april 2018

Utskottets förslag

Regler på finansmarknadsområdet anpassas till EU-regler (FiU39)

Flera lagar på finansmarknadsområdet ska anpassas till EU:s nya dataskyddsförordning. Det handlar bland annat om regler för handel med finansiella instrument (exempelvis aktier, obligationer och andra värdepapper), värdepappersfonder, bankverksamhet, försäkringsverksamhet och betaltjänster. Ändringarna innebär framför allt att hänvisningar till personuppgiftslagen (PUL) tas bort och i vissa fall ersätts av hänvisningar till dataskyddsförordningen.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 25 maj 2018, samtidigt som den nya dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-10
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-19
Betänkande 2017/18:FiU39

Regler på finansmarknadsområdet anpassas till EU-regler (FiU39)

Flera lagar på finansmarknadsområdet ska anpassas till EU:s nya dataskyddsförordning. Det handlar bland annat om regler för handel med finansiella instrument (exempelvis aktier, obligationer och andra värdepapper), värdepappersfonder, bankverksamhet, försäkringsverksamhet och betaltjänster. Ändringarna innebär framför allt att hänvisningar till personuppgiftslagen (PUL) tas bort och i vissa fall ersätts av hänvisningar till dataskyddsförordningen.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 25 maj 2018, samtidigt som den nya dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.

Förslagspunkter

1. Författningsändringar på finansmarmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
2. lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,
3. lag om ändring i lagen (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom,
4. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
5. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
6. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
7. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,
8. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
9. lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning,
10. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
11. lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:142 punkterna 1-11.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Författningsändringar på finansmarmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
2. lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,
3. lag om ändring i lagen (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom,
4. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
5. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
6. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
7. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,
8. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
9. lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning,
10. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
11. lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:142 punkterna 1-11.