Fossiloberoende transporter

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU12

Ökad användning av biodrivmedel i flygtrafiken (TU12)

För att minska flygtrafikens klimatpåverkan bör användning av biodrivmedel stödjas. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att genom lämpliga styrmedel främja användningen av biodrivmedel. Bland annat ska möjligheten att införa olika start- och landningsavgifter beroende på vilket bränsle som används ses över.

Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa till skillnad från fossila bränslen.

Datum för beslutet: 19 april 2017
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att den bör främja användningen av biodrivmedel i luftfarten genom lämpliga styrmedel och åtgärder så som bl.a. att undersöka möjligheten att differentiera start- och landningsavgifter baserat på bränsle. Bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:TU12 (pdf, 717 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår med anledning av motionsförslag om att minska luftfartens klimatpåverkan att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att den bör främja användningen av biodrivmedel i luftfarten genom lämpliga styrmedel och åtgärder som bl.a. att undersöka möjligheten att differentiera start- och landningsavgifter baserat på bränsle.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden som rör bl.a. mål om en fossiloberoende fordonsflotta, elbilar och laddinfrastruktur, främjande av förnybara drivmedel samt bilpooler. Motionsyrkandena avstyrks med hänvisning i huvudsak till vidtagna åtgärder och pågående beredningsarbete.
I betänkandet finns 19 reservationer (S, M, SD, MP, C, V, L, KD).
Behandlade förslag
Sex yrkanden i följdmotioner som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-14
Justering: 2017-04-06
Trycklov: 2017-04-11
Reservationer 19
Betänkande 2016/17:TU12

Ökad användning av biodrivmedel i flygtrafiken (TU12)

För att minska flygtrafikens klimatpåverkan bör användning av biodrivmedel stödjas. Det anser trafikutskottet och föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att främja användningen av biodrivmedel genom lämpliga styrmedel. Bland annat ska möjligheten att införa olika start- och landningsavgifter beroende på vilket bränsle som används ses över. Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa till skillnad från fossila bränslen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-18
Debatt i kammaren: 2017-04-19
4

Beslut

Beslut: 2017-04-19
10 förslagspunkter, 3 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål om en fossiloberoende fordonsflotta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 26, 27 och 53,

2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12,

2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 33,

2016/17:2958 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 1,

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 2,

2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 16 och

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 10.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 73 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 0 0 18 3
L 0 18 0 1
KD 0 16 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 167 126 18 38


2. Luftfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen
bör främja användningen av biodrivmedel i
luftfarten genom lämpliga styrmedel och åtgärder som bl.a. att undersöka
möjligheten att differentiera start- och landningsavgifter baserat på bränsle och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 31.2,

2016/17:1235 av Lotta Olsson (M),

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 35,

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 14.1 och

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 38 och

avslår motion

2016/17:1131 av Mathias Tegnér (S).

Reservation 3 (S, MP, V)

3. Sjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 40,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 34 och

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 73 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 16 0 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 219 73 19 38


4. Elbilar och laddinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:694 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 2, 5 och 6,

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 36,

2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 7,

2016/17:2938 av Cecilia Widegren (M),

2016/17:3054 av Solveig Zander (C),

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 6,

2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 18,

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 19 och

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 16.

Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 0 16 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 274 16 19 40


5. Elvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:222 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2016/17:1831 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8,

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 18,

2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 17 och

2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 73 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 17 2 3
V 18 0 0 3
L 0 18 0 1
KD 0 16 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 185 124 2 38


6. Reduktionsplikt och efterkonvertering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:2958 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 3 och

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 11.

Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)

7. Tillhandahållande av förnybara drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 52,

2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 5,

2016/17:2845 av Runar Filper (SD) och

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 73 0 0 11
SD 0 40 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 0 0 16 0
- 0 1 0 1
Totalt 235 41 35 38


8. Bilpooler och vissa parkeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:694 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 46,

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 36 och 37,

2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 8,

2016/17:3052 av Solveig Zander och Ola Johansson (båda C) yrkande 1,

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 7,

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 samt

2016/17:3281 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 14 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 73 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 18 0 1
KD 0 16 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 185 126 0 38


9. Miljözoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 43 och

2016/17:1171 av Johan Hedin (C) yrkande 2.

Reservation 15 (C)
Reservation 16 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 16 0 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 292 19 0 38


10. Övriga styrmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 29, 40 och 41,

2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6, 7 och 10,

2016/17:2274 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) och

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 6.

Reservation 17 (C)
Reservation 18 (V)
Reservation 19 (L)