Fråga om medgivande enligt 4 kap. 8 § första stycket regerings formen att väcka åtal mot riksdagsledamot

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU49

Datum för beslutet: 5 maj 1994
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan
Konstitutionsutskottets betänkande
1993/94:KU49

Fråga om medgivande enligt 4 kap. 8 § första stycket regeringsformen att väcka åtal mot riksdagsledamot


Innehåll

1993/94
KU49

Framställning om riksdagens medgivande att väcka åtal
Regionåklagarmyndigheten i Härnösand har hemställt om
riksdagens medgivande enligt 4 kap. 8 § första stycket
regeringsformen att få väcka åtal mot riksdagsledamoten
Per-Richard Molén (m) för mutbrott under utövandet av uppdraget
som riksdagsledamot.
Arbetstagare som tar emot, låter åt sig utlova eller begär
muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövning, döms
enligt 20 kap. 2 § brottsbalken för mutbrott till böter eller
fängelse i högst två år. Vad som sägs om arbetstagare skall
enligt paragrafen också tillämpas på den som utövar uppdrag som
är reglerat i författning.
Enligt den gärningsbeskrivning som avses med
Regionåklagarmyndighetens framställning har Per-Richard Molén
under 1991--1993 från sitt bolag Samhällsaspekten i Sundsvall
AB, Sundsvall, fakturerat Svenska Cellulosa AB (SCA) sammanlagt
96 000 kr som därefter uppburits. Beloppet har enligt
gärningsbeskrivningen utgjort otillbörlig belöning för tjänster
som hört till Per-Richard Moléns uppdrag som riksdagsledamot
eller haft anknytning till detta uppdrag.
Bestämmelser i regeringsformen
Bestämmelser om riksdagsarbetet finns i 4 kap.
regeringsformen. Riksdagsledamöternas formella ställning i
riksdagen regleras i 6--8 §§. Arbetet som riksdagsledamot utförs
inte bara i samband med riksdagens verksamhet i denna formella
mening utan också utanför riksdagen -- den egna valkretsen, i
partiorganisationen m.m. (se vidare bet. KU 1983/84:15).
Enligt 8 § första stycket får ingen väcka talan mot den som
utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av
ledamotens yttranden eller gärningar under utövandet av
uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom beslut om
vilket fem sjättedelar av de röstande har förenat sig. Med
utövande av uppdrag som riksdagsledamot avses enligt
Grundlagberedningen ledamotens verksamhet i kammaren och i vissa
andra organ där verksamheten har samband med det egentliga
riksdagsarbetet. Bestämmelsen anges sålunda omfatta ledamotens
handlande i utskotten, valberedningen, krigs- och
lönedelegationerna, talmanskonferensen och Utrikesnämnden (SOU
1972:15 s. 137). Utanför tillämpningsområdet anges däremot
falla verksamheten i andra riksdagsorgan, såsom
förvaltningsstyrelsen, Riksdagens revisorer eller fullmäktige i
Riksbanken (jämför i fråga om dessa organ de särskilda
åtalsreglerna i 9 kap. 8 § riksdagsordningen).

Utskottet

Utskottets bedömning
Bestämmelsen om riksdagens medgivande enligt 4 kap. 8 § första
stycket regeringsformen att väcka åtal mot den som utövar eller
har utövat uppdrag som riksdagsledamot gäller yttranden eller
gärningar som ledamoten gör sig skyldig till under utövandet av
uppdraget. Bestämmelsen ger riksdagsledamöterna ett visst
immunitetsskydd och därmed en särställning i förhållande till
andra. Vad som i detta sammanhang skall avses med utövande av
uppdraget som riksdagsledamot bör därför i enlighet med vad som
uttalas i förarbetena till bestämmelsen tolkas restriktivt och
begränsas till att gälla ledamöternas verksamhet i kammaren och
i andra riksdagsorgan med direkt anknytning till arbetet i
riksdagen. Regionåklagarmyndighetens framställning avser inte en
gärning som har begåtts i den verksamheten. Något medgivande av
riksdagen för att väcka ifrågavarande åtal behövs således inte.
Riksdagen bör därför lämna framställningen utan vidare åtgärd.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen lämnar Regionåklagarmyndighetens framställning
utan vidare åtgärd.
Stockholm den 28 april 1994
På konstitutionsutskottets vägnar
Thage G Peterson
I beslutet har deltagit: Thage G Peterson (s), Bertil
Fiskesjö (c), Birger Hagård (m), Catarina Rönnung (s), Ylva
Annerstedt (fp), Kurt Ove Johansson (s), Ingvar Johnsson (s),
Inger René (m), Ingvar Svensson (kds), Torgny Larsson (s),
Lisbeth Staaf-Igelström (s), Ola Karlsson (m), Elvy Söderström
(s), Björn von der Esch (m) och Lars Andersson (nyd).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Bengt Hurtig (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.


1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-26
Justering: 1994-04-28
Betänkande 1993/94:KU49

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-04
4

Beslut

Beslut: 1994-05-05