Fråga om medgivande enligt 4 kap. 8 § första stycket regeringsformen att väcka åtal mot riksdagsledamot

Konstitutionsutskottets betänkande 1999/2000:KU21

Ingen åtgärd med anledning av fråga att väcka åtal mot riksdagsledamot (KU21)

Riksdagen beslutade att inte vidta någon åtgärd med anledning av chefsåklagare Monica Mimers framställning om riksdagens medgivande att få väcka åtal mot riksdagsledamoten Carina Hägg (s) för brott mot upphovsrättslagen. Enligt chefsåklagare Monica Mimer har Carina Hägg spridit det s.k. Scientologimaterialet genom att ge in det till stadsbiblioteket i Jönköping och därigenom gjort sig skyldig till brott mot upphovsrättslagen. Enligt 4 kap. 8 § första stycket regeringsformen får ingen väcka talan mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av ledamotens yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom beslut. Bestämmelsen gäller yttranden eller gärningar som ledamoten gör sig skyldig till under utövandet av uppdraget. Konstitutionsutskottet bedömer att chefsåklagare Monica Mimers framställning inte avser en gärning som har begåtts i den verksamheten.

Datum för beslutet: 12 april 2000
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Betänkande 1999/2000:KU21 (doc, 76 kB)
Konstitutionsutskottets betänkande
1999/2000:KU21

Fråga om medgivande enligt 4 kap. 8 § första stycket regeringsformen att väcka åtal mot riksdagsledamot


Innehåll

1999/2000
KU21
Framställning om riksdagens medgivande att väcka
åtal
Chefsåklagare Monica Mimer vid Åklagarkammaren i Jönköping har hem-
ställt om riksdagens medgivande enligt 4 kap. 8 § första stycket regerings-
formen att få väcka åtal mot riksdagsledamoten Carina Hägg (s) för brott mot
upphovsrättslagen.
Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar åtgärder,
som innebär intrång i den till verket enligt 1 och 2 kap. lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk knutna upphovsrätten, döms,
om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i
högst två år.
Enligt chefsåklagare Monica Mimer har Carina Hägg spridit det s.k. Scien-
tologimaterialet genom att ge in det till stadsbiblioteket i Jönköping och
därigenom gjort sig skyldig till brott mot upphovsrättslagen.
Bestämmelser i regeringsformen
Bestämmelserna om riksdagsarbetet finns i 4 kap. regeringsformen. Riks-
dagsledamöternas formella ställning i riksdagen regleras i 6-8 §§. Arbetet
som riksdagsledamot utförs inte bara i samband med riksdagens verksamhet i
denna formella mening utan också utanför riksdagen - den egna valkretsen, i
partiorganisationen m.m. (se vidare bet. KU 1983/84:15).
Enligt 8 § första stycket får ingen väcka talan mot den som utövar eller har
utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av ledamotens yttranden eller
gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det
genom beslut om vilket fem sjättedelar av de röstande har förenat sig. Med
utövande av uppdrag som riksdagledamot avses enligt Grundlagberedningen
ledamotens verksamhet i kammaren och i vissa riksdagsorgan där verksam-
heten har samband med det egentliga riksdagsarbetet. Bestämmelsen torde
sålunda omfatta ledamotens handlande i utskotten, valberedningen, krigs-
och lönedelegationerna, talmanskonferensen och Utrikesnämnden (SOU
1972:15 s. 137). Utanför tillämpningsområdet anges däremot falla verksam-
heten i andra riksdagsorgan, såsom förvaltningsstyrelsen, Riksdagens reviso-
rer eller fullmäktige i Riksbanken (jämför i fråga om dessa organ de särskil-
da åtalsreglerna i 9 kap. 8 § riksdagsordningen).

Utskottet

Bestämmelsen om riksdagens medgivande enligt 4 kap. 8 § första stycket
regeringsformen att väcka åtal mot den som utövar eller har utövat uppdrag
som riksdagsledamot gäller yttranden eller gärningar som ledamoten gör sig
skyldig till under utövandet av uppdraget. Bestämmelsen ger riksdagsleda-
möterna ett visst immunitetsskydd och därmed en särställning i förhållande
till andra. Vad som i detta sammanhang skall avses med utövande av upp-
draget som riksdagsledamot bör därför i enlighet med vad som uttalas i för-
arbetena till bestämmelsen tolkas restriktivt och begränsas till att gälla leda
möternas verksamhet i kammaren och i andra riksdagsorgan med direkt
anknytning till arbetet i riksdagen. Chefsåklagare Monica Mimers framställ-
ning avser inte en gärning som har begåtts i den verksamheten. Något med-
givande av riksdagen för att väcka ifrågavarande åtal behövs således inte.
Riksdagen bör därför lämna framställningen utan vidare åtgärd.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen lämnar chefsåklagare Monica Mimers framställning utan vidare
åtgärd.
Stockholm den 4 april 2000
På konstitutionsutskottets vägnar
Per Unckel
I beslutet har deltagit: Per Unckel (m), Göran Magnusson (s), Barbro Hie-
tala Nordlund (s), Kenneth Kvist (v), Ingvar Svensson (kd), Mats Berglind
(s), Inger René (m), Kerstin Kristiansson Karlstedt (s), Tommy Waidelich
(s), Nils Fredrik Aurelius (m), Per Lager (mp), Åsa Torstensson (c), Helena
Bargholtz (fp), Kenth Högström (s) och Magda Ayoub (kd).


1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-03-21
Justering: 2000-04-04
Betänkande 1999/2000:KU21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-04-12
4

Beslut

Beslut: 2000-04-12

Protokoll med beslut