Fråga om medgivande enligt 4 kap. 8 § första stycket regeringsformen att väcka åtal mot riksdagsledamot

Konstitutionsutskottets betänkande 1999/2000:KU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2000

Beslut

Ingen åtgärd med anledning av fråga att väcka åtal mot riksdagsledamot (KU21)

Riksdagen beslutade att inte vidta någon åtgärd med anledning av chefsåklagare Monica Mimers framställning om riksdagens medgivande att få väcka åtal mot riksdagsledamoten Carina Hägg (s) för brott mot upphovsrättslagen. Enligt chefsåklagare Monica Mimer har Carina Hägg spridit det s.k. Scientologimaterialet genom att ge in det till stadsbiblioteket i Jönköping och därigenom gjort sig skyldig till brott mot upphovsrättslagen. Enligt 4 kap. 8 § första stycket regeringsformen får ingen väcka talan mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av ledamotens yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom beslut. Bestämmelsen gäller yttranden eller gärningar som ledamoten gör sig skyldig till under utövandet av uppdraget. Konstitutionsutskottet bedömer att chefsåklagare Monica Mimers framställning inte avser en gärning som har begåtts i den verksamheten.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-03-21
Justering: 2000-04-04
Betänkande 1999/2000:KU21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-04-12
4

Beslut

Beslut: 2000-04-12

Protokoll med beslut