Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU12

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 28 februari 2018

Nästa händelse: Beslut 28 februari 2018

Utskottets förslag

Rätten att närvara vid sin egen rättegång förstärks (JuU12)

Ett brottmål ska inte få avgöras när den som misstänks för brottet uteblir från en förhandling som hen inte delgivits en kallelse till. Ändringen innebär att svensk lagstiftning uppfyller EU:s direktiv om oskuldspresumtion och rätten att närvara vid sin egen rättegång.

EU-direktivet sätter upp minimiregler för att garantera brottsmisstänktas rättigheter under den rättsliga processen. Direktivet innebär bland annat att den misstänkte ska delges en kallelse om datum och tid för rättegången och information om varje rättsligt förhandlingstillfälle där skuldfrågan kan avgöras.

Regeringen föreslår att möjligheten att avgöra ett brottmål i den misstänktes frånvaro, trots att hen inte delgivits en kallelse till förhandlingen, tas bort ur rättegångsbalken. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 april 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-08
Trycklov: 2018-02-08
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:JuU12

Rätten att närvara vid sin egen rättegång förstärks (JuU12)

Ett brottmål ska inte få avgöras när den som misstänks för brottet uteblir från en förhandling som hen inte delgivits en kallelse till. Ändringen innebär att svensk lagstiftning uppfyller EU:s direktiv om oskuldspresumtion och rätten att närvara vid sin egen rättegång.

EU-direktivet sätter upp minimiregler för att garantera brottsmisstänktas rättigheter under den rättsliga processen. Direktivet innebär bland annat att den misstänkte ska delges en kallelse om datum och tid för rättegången och information om varje rättsligt förhandlingstillfälle där skuldfrågan kan avgöras.

Regeringen föreslår att möjligheten att avgöra ett brottmål i den misstänktes frånvaro, trots att hen inte delgivits en kallelse till förhandlingen, tas bort ur rättegångsbalken. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 april 2018.

Förslagspunkter

1. Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:58.

2. Förenklad delgivning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3953 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -).

Reservation 1 (SD, -)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-14
Debatt i kammaren: 2018-02-15
4

Beslut

Beslut: 2018-02-28
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:58.

2. Förenklad delgivning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3953 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -).

Reservation 1 (SD, -)