Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11

Höständringsbudget för 2017

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ändringsbudget och avstyrker en motion.

Regeringen föreslår höjda ramar för 14 utgiftsområden, sänkt ram för ett utgiftsområde och anslagsförändringar inom ett utgiftsområde som innebär en oförändrad ram. Förslaget innebär att 21 anslag ökas och 2 anslag minskas. De föreslagna anslagsökningarna uppgår till 9,0 miljarder kronor och de föreslagna anslagsminskningarna till 0,1 miljarder kronor. Anslagsförändringarna medför således att anvisade medel ökar med netto 8,9 miljarder kronor.

Regeringen föreslår höjda beställningsbemyndiganden för sex anslag inom lika många utgiftsområden om 3,5 miljarder kronor. Vidare föreslår regeringen bemyndiganden om medlemskap och medlemsavgifter till några internationella organisationer inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. I propositionen föreslås också att riksdagen ska godkänna den föreslagna användningen av ett anslag inom utgiftsområde 21 Energi.

I betänkandet finns en reservation (SD).

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017

Ett yrkande i en följdmotion.

1

2017/18:FiU11

Innehållsförteckning  
Utskottets förslag till riksdagsbeslut ............................................................... 3
Redogörelse för ärendet .................................................................................. 5
Ärendet och dess beredning.......................................................................... 5
Utskottets överväganden................................................................................. 6
Höständringsbudget för 2017 ....................................................................... 6
Reservation ................................................................................................... 16
Höständringsbudget för 2017 (SD)............................................................. 16
Särskilt yttrande ............................................................................................ 18
Höständringsbudget för 2017 (M, C, L, KD) ............................................. 18
Bilaga 1  
Förteckning över behandlade förslag ............................................................ 19
Propositionen ............................................................................................ 19
Följdmotionen ........................................................................................... 19
Bilaga 2  
Utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade  
anslag 2017 ................................................................................................... 20
Bilaga 3  
Sammanställning över regeringens och motionärernas förslag till  
ändrade ramar och anslag 2017..................................................................... 22
Bilaga 4  
Utskottets förslag till ändrade beställningsbemyndiganden 2017 ................. 24
Bilaga 5  
Skatteutskottets yttrande 2017/18:SkU3y ..................................................... 25
Bilaga 6  
Utbildningsutskottets yttrande 2017/18:UbU2y ........................................... 28
Bilaga 7  
Miljö- och jordbruksutskottets protokoll ...................................................... 33

2

2017/18:FiU11

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Höständringsbudget för 2017

Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar nya och ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 2.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:2 punkt 4 och avslår motion 2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD).

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Riksdagen bemyndigar regeringen att

a.under 2017 besluta om medlemskap i KIC Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och att under 2017–2022 för anslagen 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå, 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om årliga medlemsavgifter på högst 250 000 kronor vardera.

b.under 2017–2022 för anslagen 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om årliga medlemsavgifter till KIC InnoEnergy SE på högst 500 000 kronor vardera.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:2 punkterna 1 och 2.

Utgiftsområde 21 Energi

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:8 Energiteknik under utgiftsområde 21 Energi.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:2 punkt 3.

Godkännande av ändrade beställningsbemyndiganden

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 4.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:2 punkt 5.

Reservation (SD)

3

2017/18:FiU11 UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT
  Stockholm den 16 november 2017
  På finansutskottets vägnar
  Fredrik Olovsson
  Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Elisabeth
  Svantesson (M)*, Maria Plass (M)*, Ingela Nylund Watz (S), Oscar Sjöstedt
  (SD), Janine Alm Ericson (MP), Dennis Dioukarev (SD), Mats Persson (L)*,
  Ulla Andersson (V), Jakob Forssmed (KD)*, Niklas Karlsson (S), Björn
  Wiechel (S), Adnan Dibrani (S), Anette Åkesson (M)*, Peter Helander (C)*,
  Jenny Petersson (M)* och Leif Pettersson (S).
  * Avstår från ställningstagande, se särskilt yttrande.

4

2017/18:FiU11

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Med stöd av 9 kap. 4 § regeringsformen kan riksdagen under budgetperioden besluta om en ny beräkning av statens inkomster och om nya eller ändrade anslag. Enligt 7 kap. 9 § riksdagsordningen är det finansutskottet som bereder förslag om ändringar i statens budget. Av 11 kap. 18 § framgår att huvudregeln är att ändringar i statens budget beslutas av riksdagen genom ett enda beslut.

I höständringsbudgeten för 2017 (prop. 2017/18:2) föreslår regeringen ändrade anslag och ramar samt ändrade beställningsbemyndiganden. Dessutom finns det förslag om att riksdagen ska bemyndiga regeringen att besluta om medlemskap och medlemsavgifter när det gäller några internationella organisationer inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning samt att riksdagen ska godkänna den föreslagna användningen av ett anslag inom utgiftsområde 21 Energi.

En följdmotion (SD) har väckts.

Flera av förslagen i ändringsbudgeten rör andra utskotts ämnesområden, och därför har finansutskottet gett tolv utskott tillfälle att yttra sig över förslagen. Skatteutskottet (2017/18:SkU3y), utbildningsutskottet (2017/18:UbU2y) och miljö- och jordbruksutskottet (protokollsutdrag) har yttrat sig. Yttrandena återfinns i bilaga 5–7 i detta betänkande.

Övriga 9 utskott som inbjudits att yttra sig har beslutat att inte lämna något yttrande (konstitutionsutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, utrikesutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet).

I bilaga 1 förtecknas behandlade förslag. I bilaga 2 redovisas utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag för 2017. I bilaga 3 finns en sammanställning över regeringens och motionärernas förslag till ändrade ramar och anslag. I bilaga 4 finns utskottets förslag till ändrade beställningsbemyndiganden 2017.

I proposition 2017/18:39 Extra ändringsbudget för 2017 – Kapitaltillskott till PostNord AB föreslås att riksdagen ska anvisa 400 miljoner kronor till anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag inom utgiftsområde 24 Näringsliv och godkänna en ändrad ram samma belopp för utgiftsområdet. Finansutskottet kommer att behandla den propositionen i betänkande 2017/18:FiU28.

5

2017/18:FiU11

Utskottets överväganden

Höständringsbudget för 2017

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrade utgiftsramar och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag. Riksdagen godkänner dessutom regeringens förslag till ändrade beställningsbemyndiganden. Vidare godkänner riksdagen regeringens förslag till bemyndiganden som rör medlemskap och medlemsavgifter när det gäller några internationella organisationer inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning samt den föreslagna användningen av ett anslag inom utgiftsområde 21 Energi.

Jämför reservationen (SD) och det särskilda yttrandet (M, C, L, KD).

Propositionen

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2017. Den bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Regeringen föreslår höjda ramar för 14 utgiftsområden, sänkt ram för ett utgiftsområde och anslagsförändringar inom ett utgiftsområde som innebär en oförändrad ram. Regeringen föreslår att 21 anslag ökas och 2 anslag minskas. Anslagsförändringarna i ändringsbudgeten innebär att anvisade medel föreslås ökas med netto 8,9 miljarder kronor. De föreslagna anslagsökningarna uppgår till 9,0 miljarder kronor och de föreslagna anslagsminskningarna till 0,1 miljarder kronor (se bil. 2).

Av de sammanlagda anslagsförändringarna avser 7,7 miljarder kronor förändringar hänförliga till ändrade volymer eller makroekonomiska förutsättningar. Av detta belopp avser 6,3 miljarder kronor förändrade kostnader i mottagningssystemet för asylsökande. Förändrade växelkurser står för 0,1 miljard kronor av ökningen, och en högre utbetalningstakt inom gårdsstödet har medfört ökade behov av medel om 1,0 miljarder kronor.

Resterande 1,2 miljarder kronor avser diskretionära beslut. Av dessa utgör 0,5 miljarder kronor en ökning av biståndsanslaget till följd av lägre avräkningsbara kostnader för asylsökande inom utgiftsområde 8 Migration, 0,4 miljarder kronor ett nytt tillfälligt stöd till kommuner med anledning av de långa handläggningstiderna i asylärenden och 0,2 miljarder kronor stöd till installation av solceller som syftar till att korta de köer som bildats i systemet till följd av att söktrycket inom stödet varit högt under flera år.

6

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2017/18:FiU11

I propositionen föreslås också höjda beställningsbemyndiganden för sex anslag inom lika många utgiftsområden om 3,5 miljarder kronor (se bil. 4). Dessutom finns förslag om medlemskap och medlemsavgifter när det gäller några internationella organisationer inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning samt om ändrat ändamål för ett anslag inom utgiftsområde 21 Energi.

Här följer en redovisning av förslagen per utgiftsområde. Därefter redovisas motionen.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Det nuvarande it-stödet för valadministration behöver förnyas för att säkerställa att stödet även i fortsättningen är tillförlitligt, rättssäkert och effektivt. För att stödet ska kunna vara på plats senast inför valet 2022 måste detta arbete påbörjas redan innevarande år. Regeringen anser därför att anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati bör ökas med 3 miljoner kronor.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Vård och underhåll av de statliga fastigheter som är en del av det svenska kulturarvet förutsätter att fleråriga ekonomiska åtaganden kan ingås. Det finns ett behov av utökade möjligheter att ingå fleråriga avtal i samband med renoveringarna av Stockholms slotts fasader. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2017 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal för underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 miljoner kronor 2018, dvs. en ökning med 20 miljoner kronor.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Riksdagen har beslutat om nya regler om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationer, som bl.a. innebär att vissa uppgifter ska lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018 för vissa uppgiftsskyldiga, och fr.o.m. den 1 januari 2019 omfattas samtliga uppgiftsskyldiga. För att uppgiftslämnarna ska hinna anpassa sina it-system och kunna lämna de efterfrågade uppgifterna till Skatteverket är det angeläget att Skatteverket slutför utvecklingen av sitt itsystem i tid. Det medför behov av ytterligare medel redan under innevarande år, och anslaget 1:1 Skatteverket bör därför ökas med 18 miljoner kronor.

I november 2016 trädde nya regler i kraft som har gjort det möjligt för fler personer att ansöka om skuldsanering. Det har lett till en kraftig ökning av antalet ansökningar om skuldsanering till Kronofogdemyndigheten. Handläggningstiderna för dessa ärenden har därför blivit långa. För att ge myndigheten förutsättningar att hantera det ökade antalet ansökningar föreslås att anslaget 1:3 Kronofogdemyndigheten ökas med 20 miljoner kronor.

7

2017/18:FiU11 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Det är angeläget att Säkerhetspolisen med hänsyn till det förändrade omvärldsläget kan upprätthålla sin kapacitet att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det finns även ett behov av att förstärka myndighetens resurser med anledning av ett intensifierat arbete mot bl.a. ideologiskt motiverade aktörer och inför valet 2018. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Säkerhetspolisen bör ökas med 23 miljoner kronor.

Anslaget 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. får användas för utgifter som uppkommer för staten i samband med vissa skaderegleringar. Utgifterna för statens skaderegleringsverksamhet har blivit högre än beräknat eftersom antalet skadeståndsärenden har ökat, och det finns även enskilda ärenden som lett till att stora skadeståndsbelopp har betalats ut. Regeringen anser därför att anslaget 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. bör ökas med 35 miljoner kronor.

Anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet får användas för utgifter för verksamhet som bedrivs inom ramen för Fonden för inre säkerhet och för administration av fonden. Verksamheten bedrivs utifrån ett nationellt program som delvis omfattar fleråriga projekt. För att fler projekt ska kunna genomföras föreslår regeringen att bemyndigandet att ingå åtaganden under 2017 för åren 2018–2022 ökas med 15 miljoner kronor.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer får användas för utgifter för avgifter till Sveriges medlemskap i internationella organisationer, främst FN, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Nordiska ministerrådet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Belastningen på anslaget påverkas såväl av valutafluktuationer som av antalet freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Riksdagen beslutade i vårändringsbudgeten för 2017 att öka anslaget med 92 miljoner kronor. Till följd av en fortsatt försvagad kronkurs och högre avgifter än beräknat förväntas Sveriges utgifter för avgifter bli högre än vad som beräknades i samband med vårändringsbudgeten, och anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer bör därför ökas med 144,3 miljoner kronor.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

I Migrationsverkets prognos från juli i år har antalet personer som antas söka asyl i Sverige sänkts jämfört med prognosen i februari. Däremot har den genomsnittliga kostnaden per dygn i mottagandesystemet ökat liksom antalet avräkningsbara dygn. Sammantaget leder detta till att de kostnader som klassificeras som bistånd i enlighet med den definition som används av OECD:s biståndskommitté Dac minskar med drygt 488 miljoner kronor enligt den utgiftsbaserade prognosmetod som regeringen använt i

8

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2017/18:FiU11

budgetpropositionen för 2017. Kostnader som klassificeras som bistånd från andra utgiftsområden ingår i biståndsramen. För att upprätthålla biståndsramen för 2017 om 0,99 procent av vid budgeteringstillfället beräknad BNI enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010 som riksdagen fastställt bör anslaget 1:1 Biståndsverksamhet ökas med samma belopp.

Utgiftsområde 8 Migration

Anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader får användas bl.a. för utgifter för stöd till asylsökande m.fl. och statsbidrag till kommuner och landsting. Kommunernas ansökningar om ersättning för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn uppgår till ett högre belopp än vad som antogs i budgetpropositionen för 2017 och i vårändringsbudgeten för 2017. Vidare bedöms ett större antal ansökningar kunna hanteras under 2017 än vad som tidigare antagits. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 bör ökas med 6 228 miljoner kronor.

Utgifterna för offentliga biträden i utlänningsärenden beräknas bli högre än vad som tidigare antagits. Det beror främst på att andelen ärenden som kräver biträde ökat och att kostnaden per ärende för offentligt biträde har ökat. Regeringen anser därför att anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden bör ökas med 118 miljoner kronor.

Handläggningstiderna för asylärenden som gäller ensamkommande barn är för närvarande långa. Ett tillfälligt kommunbidrag bör införas för att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende bo kvar i den kommun där de vistas. Regeringen anser därför att ett nytt ramanslag 1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl. bör föras upp på statens budget med 390 miljoner kronor. Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Regeringen har ansökt om att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ska omlokaliseras till Sverige. För att Sverige ska kunna erbjuda ett attraktivt värdlandspaket anges i det svenska erbjudandet att Sverige avser att svara för hyreskostnader för EMA:s kontorslokaler under en period på tre år. För att säkerställa att det finns medel för detta behövs ett bemyndigande att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av ett eventuellt beslut om att EMA ska omlokaliseras från Storbritannien till Sverige. Åtagandet uppgår till högst 300 miljoner kronor över en treårsperiod fr.o.m. en eventuell omlokalisering. Det finns vidare sedan tidigare åtaganden inom ämnesområdet farmaci som Vetenskapsrådet har beslutat om. Dessa åtaganden uppgår till ca 4 miljoner kronor. Riksdagen har inte lämnat något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden för 2017 för anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård. Regeringen föreslår att den bemyndigas att under 2017 för anslaget 1:6 ingå

9

2017/18:FiU11 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av
  framtida anslag på högst 304 miljoner kronor 2018–2021.
  Statens institutionsstyrelse har de senaste åren utökat antalet vårdplatser.
  Det behövs ytterligare medel till följd av en fortsatt hög efterfrågan, och
  anslaget 4:6 Statens institutionsstyrelse bör därför ökas med 40 miljoner
  kronor.
  Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
  funktionsnedsättning
  Anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen får användas för utgifter för
  statsbidrag och bidrag till berörda aktörer i sjukskrivningsprocessen. Medlen
  avser bidrag till bl.a. hälso- och sjukvården för arbetet med
  sjukskrivningsprocessen och försäkringsmedicinska utredningar. Regeringen
  avser att ingå en ny överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting
  om försäkringsmedicinska utredningar. Överenskommelsen reglerar den
  ekonomiska kompensationen som landstingen får när de utför sådana
  utredningar. Riksdagen har inte lämnat något bemyndigande att ingå
  ekonomiska åtaganden för 2017 för anslaget 1:6. Regeringen föreslår att den
  bemyndigas att under 2017 för anslaget 1:6 ingå ekonomiska åtaganden som
  inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 701
  miljoner kronor 2018 och 2019.
  Anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader får användas för
  utgifter för sjuklönekostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön. Ersättning
  krediteras året efter det år sjuklönekostnaden uppstår. Utfallet för 2016 visar
  att anslaget inte täcker kostnaderna för de ersättningar som arbetsgivare är
  berättigade till enligt lag och att ytterligare medel behöver tillföras anslaget.
  Regeringen anser därför att anslaget 1:7 bör ökas med 91 miljoner kronor.
  Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
  Den 1 juli 2017 infördes en begränsning av rätten till föräldrapenning för
  föräldrar som kommer till Sverige med barn. Den innebär att rätten till
  föräldrapenning anpassas efter barnets ålder.
  Sedan propositionen lämnades och förslaget trädde i kraft har bedömningen
  av hur reformens effekter på statens budget fördelas över prognosperioden
  förändrats. För 2017 minskar utgifterna för föräldraförsäkringen mer än vad
  som tidigare redovisats, samtidigt som utgifterna för bl.a.
  etableringsersättningen ökar. Regeringen anser mot denna bakgrund att
  anslaget 1:2 Föräldraförsäkring bör minskas med knappt 105 miljoner kronor.
  Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
  Den 1 juli 2017 infördes en begränsning av rätten till föräldrapenning för
  föräldrar som kommer till Sverige med barn. Den innebär att rätten till
  föräldrapenning anpassas efter barnets ålder.

10

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2017/18:FiU11

Sedan propositionen lämnades och förslaget trädde i kraft har bedömningen av hur reformens effekter på statens budget fördelas över prognosperioden förändrats. För 2017 ökar utgifterna för bl.a. etableringsersättning mer än vad som tidigare redovisats, samtidigt som utgifterna för föräldraförsäkring minskar. Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare bör ökas med 48 miljoner kronor. Vidare ökar också, av samma skäl, utgifterna 2017 för ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare mer än vad som tidigare redovisats. Regeringen anser därför att anslaget 1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare bör ökas med 22 miljoner kronor.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Den 1 juli 2017 infördes en begränsning av rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn. Den innebär att rätten till föräldrapenning anpassas efter barnets ålder. Begränsningen bedöms öka antalet deltagare i etableringsuppdraget och därmed öka förvaltningsutgifterna för Arbetsförmedlingen. Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader bör ökas med 12 miljoner kronor.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Sameskolstyrelsen har under flera år uppvisat underskott i verksamheten, bl.a. till följd av ökade kostnader för lokaler. För att inte riskera att myndigheten överskrider anvisade medel behöver anslaget ökas. Regeringen anser därför att anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen bör ökas med 2 miljoner kronor. Detta finansieras genom att anslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten minskas med motsvarande belopp. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget.

Under 2010 etablerades en kunskaps- och innovationsplattform inom itområdet, KIC Digital, under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Lunds universitet, Stockholms universitet och Kungl. Tekniska högskolan bör ingå som medlemmar. Varje medlem förbinder sig att betala en årlig medlemsavgift som fr.o.m. 2017 uppgår till 25 000 euro. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2017 besluta om medlemskap i KIC Digital och att under 2017–2022 för anslagen 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå, 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om årliga medlemsavgifter till institutet på högst 250 000 kronor vardera.

Sedan 2011 är Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan medlemmar i en kunskaps- och innovationsplattform inom hållbar energi, KIC Innoenergy SE, under EIT. Regeringen har ett bemyndigande att besluta om årliga medlemsavgifter 2011–2016. Eftersom verksamheten kommer att fortsätta bedrivas under perioden 2017–2022 bör regeringens bemyndigande

11

2017/18:FiU11 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  att besluta om årliga medlemsavgifter till KIC Innoenergy SE förlängas.
  Regeringen bör därför bemyndigas att under 2017–2022 för anslagen 2:4
  Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl.
  Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om
  årliga medlemsavgifter till KIC Innoenergy SE på högst 500 000 kronor
  vardera.
  Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
  Anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler får användas bl.a. för
  investeringsbidrag till fleråriga projekt. Det innebär att bidrag betalas ut ett
  eller flera år efter det år då projektbidrag beslutats. Under 2017 infördes
  förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, som
  ersatte förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. I
  den nya förordningen ändrades principen för utbetalning av bidrag. Ändringen
  innebar att man gick från en modell där anslagna medel betalades ut i förskott
  och eventuella korrigeringar av den utbetalade summan gjordes vid avslutat
  projekt till ett system där medel betalas ut först efter avslutat projekt sedan
  samtliga kostnader redovisats. Bemyndigandet som beslutats av riksdagen för
  anslaget 2017 beräknas inte vara tillräckligt för att rymma de beslut om bidrag
  som behöver fattas under året enligt den nya ordningen. Bemyndigandet bör
  därför ökas med 14 miljoner kronor till 44 miljoner kronor.
  Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
  byggande samt konsumentpolitik
  Anslaget 1:1 Bostadspolitisk utveckling får användas för insatser inom det
  bostadspolitiska området. Regeringen har gett en samordnare i uppdrag att
  identifiera en eller flera kommuner där det finns framtagna planer på samlade
  exploateringar för en större mängd bostäder men där planerna av något skäl
  inte kan genomföras. Regeringen har under 2017 beslutat om ett ändrat
  uppdrag till samordnaren. Det ändrade uppdraget består bl.a. i att samordna
  statliga myndigheter och berörda parter i frågor där en större mängd bostäder
  står i strid med riksintressen. För att det ändrade uppdraget ska kunna fullgöras
  behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att
  anslaget 1:1 bör ökas med 50 miljoner kronor.
  Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
  Anslaget 1:17 Klimatinvesteringar får användas bl.a. för klimatinvesteringar
  på regional och lokal nivå samt för stöd till installation av laddinfrastruktur för
  elfordon. Riksdagen har beslutat om ett beställningsbemyndigande, men ett
  högt söktryck för stödet och de typer av ansökningar som kommit in till
  Naturvårdsverket medför att bemyndigandet behöver ökas med 450 miljoner
  kronor för att uppnå en effektiv användning av medel. Bemyndigandet
  kommer då att uppgå till 1 550 miljoner kronor.

12

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2017/18:FiU11

Ett klimatpolitiskt råd ska inrättas i enlighet med regeringens bedömning i propositionen Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (prop. 2016/17:146). Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) kommer att bli värdmyndighet för nämndmyndigheten Klimatpolitiska rådet. För att Formas ska kunna förbereda inrättandet den 1 januari 2018 av det klimatpolitiska rådet och den nya särskilda miljöanalysfunktionen vid myndigheten behöver myndighetens förvaltningsanslag förstärkas. Anslaget 2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader bör därför ökas med 3 miljoner kronor.

Utgiftsområde 21 Energi

Anslaget 1:8 Energiteknik får användas för utgifter för att stimulera spridningen av vissa energitekniska lösningar som bedöms ha positiva effekter på klimatet, bl.a. stöd till installation av solceller. Högst 12 miljoner kronor av anslaget får användas för de administrativa utgifter som detta medför. Antalet ansökningar om solcellsstöd har under flera år varit högt, vilket har lett till att det bildats kö i systemet. För att hantera detta behöver ytterligare medel tillföras anslaget 1:8 Energiteknik, som därför bör ökas med 203 miljoner kronor.

Med hänsyn till de krav på handläggning som ökningen av anslaget medför behöver medlen som får användas för administration ökas. Regeringen anser därför att ändamålet för anslaget 1:8 Energiteknik bör ändras så att högst 15 miljoner kronor av anslaget får användas för de administrativa utgifter som ökningen medför.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslaget 1:10 Gårdsstöd m.m. får användas bl.a. för utgifter för gårdsstöd och för andra åtgärder inom den första pelaren av den gemensamma jordbrukspolitiken. På grund av att en väsentligt högre andel, 95 procent mot tidigare 80 procent, av stödårets åtgärder bedöms kunna betalas ut under innevarande år och på grund av en ändrad växelkurs beräknas utgifterna för gårdsstöd bli högre än beräknat. Regeringen anser därför att anslaget bör ökas med 1 037 miljoner kronor.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslaget 1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader får användas för kostnadsutjämning mellan kommuner för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. De slutliga beräkningarna av LSS-kostnaderna visar att bidraget till bidragsberättigade kommuner kommer att överstiga anvisade medel för 2017. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 bör ökas med drygt 11 miljoner kronor. Den utjämningsavgift som kommuner betalar till staten ökar med motsvarande belopp och redovisas mot inkomsttitel.

13

2017/18:FiU11 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motionen

I motion 2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkas avslag på regeringens förslag till anslagsförändringar inom utgiftsområdena 8 Migration, 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, 16 Utbildning och universitetsforskning och 21 Energi. Motionärernas förslag framgår av bilaga 3 i detta betänkande.

När det gäller utgiftsområde 8 Migration anför motionärerna att regeringen inte presenterar någon plan för minskade kostnader för offentliga biträden (anslaget 1:6). Man kan dock t.ex. begränsa tillgången till biträden. I fråga om ökningen av anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader vore ett alternativt sätt att hantera de skenande kostnaderna att sänka standarden på boendena. Motionärerna avvisar också det nya anslaget 1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl.

Inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering avvisar Sverigedemokraterna höjningarna av anslagen 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och 1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare. I det fall personer enligt nuvarande regelverk är beviljade till ersättning men resurserna tagit slut bör regeringen enligt motionärerna omfördela medel inom anslaget i stället för att skjuta till resurser. Alternativet är att minska kostnaderna eller att inte genomföra åtgärderna över huvud taget.

Motionärerna motsätter sig regeringens förslag inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning att öka Sameskolstyrelsens anslag med 2 miljoner kronor och att minska anslaget till Specialpedagogiska skolmyndigheten med samma belopp. Sameskolstyrelsen har enligt motionen under en rad år kraftigt övertrasserat sin budget.

Inom utgiftsområde 21 Energi kan investeringsstödet för installation av solceller ifrågasättas, enligt motionärerna, eftersom solceller nästan uteslutande producerar elenergi vid tidpunkter när Sverige redan har ett stort produktionsöverskott. Höjningen av anslaget 1:8 Energiteknik avvisas.

Yttranden från andra utskott

Skatteutskottet (SkU3y), utbildningsutskottet (UbU2y) och miljö- och jordbruksutskottet (protokollsutdrag) anser att finansutskottet bör tillstyrka propositionen i berörda delar. Utbildningsutskottet anser således att finansutskottet bör avstyrka motionen (SD) om avslag på propositionens förslag om Specialpedagogiska myndigheten och Sameskolstyrelsen. De sverigedemokratiska ledamöterna i utbildningsutskottet ställer sig i en avvikande mening bakom förslaget i motionen. Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deltog inte i beslutet i miljö- och jordbruksutskottet.

14

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2017/18:FiU11

Utskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till höständringsbudget för 2017. Finansutskottet delar således uppfattningarna i yttrandena från skatteutskottet, utbildningsutskottet och miljö- och jordbruksutskottet och ställer sig bakom övervägandena i propositionen. Motionen avstyrks därmed.

Av budgetpropositionen för 2018 framgår att budgeteringsmarginalen för 2017 är 38 miljarder kronor eller 3,1 procent av de takbegränsade utgifterna om 1 236 miljarder kronor (prop. 2017/18:1 volym 1 s. 37). Ändringsbudgetens ökning av utgifterna med 8,9 miljarder kronor är i det perspektivet relativt begränsad. Utskottet vill dock, i linje med utskottets tidigare uttalanden (t.ex. bet. 2016/17:FiU11 s. 16), framhålla vikten av att processen kring ändringsbudgeten är lika stram som processen kring budgetpropositionen.

15

2017/18:FiU11

Reservation

Höständringsbudget för 2017 (SD)

av Oscar Sjöstedt (SD) och Dennis Dioukarev (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag i enlighet med Sverigedemokraternas förslag i bilaga 3.

Därmed bifaller riksdagen motion 2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) och bifaller delvis proposition 2017/18:2 punkt 4.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

= utskottet

Utgiftsområde 21 Energi

Riksdagen avslår proposition 2017/18:2 punkt 3.

Godkännande av ändrade beställningsbemyndiganden

= utskottet

Ställningstagande

Regeringens förslag till anslagsförändringar inom utgiftsområdena 8 Migration, 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, 16 Utbildning och universitetsforskning och 21 Energi bör avslås.

Regeringen föreslår att riksdagen återigen ska öka anslagen på migrationsområdet för att klara av hanteringen av migrationspolitiken bara för innevarande år. Sverigedemokraternas inställning är att detta scenario aldrig hade inträffat med en långsiktig och ansvarstagande politik.

Anslagshöjningen för offentliga biträden i regeringens förslag ska täcka utgifterna som ökat med anledning av att fler asylärenden än tidigare beräknat behöver offentliga biträden och tolkar, samtidigt som kostnaden per ärende ökat. Regeringen presenterar dock ingen plan för minskade kostnader, tvärtom godtar man genom budgeten en ökning. Konkreta förslag för att minska kostnaderna är emellertid inte svåra att hitta, t.ex. kan man begränsa tillgången till biträden.

I fråga om ökningen av anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader vore ett alternativt sätt att hantera de skenande kostnaderna att sänka standarden på boendena.

16

RESERVATION 2017/18:FiU11

Utöver de befintliga anslagen föreslår regeringen ett nytt sådant, som riktar sig till ensamkommande asylbarn som fyller 18 år under asylprocessen. Det faktum att en omyndig, minderårig person blir myndig och vuxen i juridisk mening är enligt vår uppfattning ett skäl i sig att prioritera andra politikområden med problem av betydligt mer akut karaktär, såsom sjukvård och rättsväsen. Vi avstyrker även denna anslagshöjning.

Vi motsätter oss vidare regeringens förslag om att öka Sameskolstyrelsens anslag och avser istället återföra dessa medel till specialpedagogiska skolmyndigheten. Orsaken till regeringens ökning av Sameskolstyrelsens anslag sägs vara ökade lokalkostnader. Men Sameskolstyrelsen har under flera år övertrasserat sin budget och ökat sina kostnader utan att kunna förklara sin kostnadsökning på ett relevant sätt. Vi menar att ekonomisk oaktsamhet inte ska premieras. Med hänvisning till detta bör den föreslagna ökningen av Sameskolstyrelsens anslag avvisas.

När det gäller regeringens förslag inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering säger vi nej till satsningar på särlösningar och ineffektiva åtgärder. Vår ambition är breda lösningar som gynnar alla, inte enskilda särintressen. Vi avser vidare att begränsa bidrag, ersättningar och garantinivåer till utländska medborgare. I det fall personer enligt nuvarande regelverk är beviljade till ersättning men resurserna tagit slut menar Sverigedemokraterna att regeringen genom förändrade regleringsbrev bör omfördela medel inom anslaget i stället för att skjuta till resurser. Alternativet är att minska utgiftsnivåerna eller att inte genomföra åtgärderna över huvud taget.

Inom utgiftsområde 21 Energi kan investeringsstödet för installation av solceller ifrågasättas eftersom solceller nästan uteslutande producerar elenergi vid tidpunkter när Sverige redan har ett stort produktionsöverskott. Höjningen av anslaget 1:8 Energiteknik avvisas således. Det behövs således inte heller något nytt beslut av riksdagen om hur medlen inom anslaget får användas.

17

2017/18:FiU11

Särskilt yttrande

Höständringsbudget för 2017 (M, C, L, KD)

Elisabeth Svantesson (M), Maria Plass (M), Mats Persson (L), Jakob Forssmed (KD), Anette Åkesson (M), Peter Helander (C) och Jenny Petersson (M) anför:

Vi inom Alliansen ser regeringens förslag till höständringsbudget som ett sätt för regeringen att korrigera sin egen budget för innevarande år. Det är en budget som vilar på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Vi står inte bakom den beslutade budgeten och föreslår därför inte heller några ändringar med anledning av regeringens höständringsbudget. För att förverkliga vår politik behövs en helt annan inriktning, och vi deltar därför inte i beslutet om höständringsbudget för 2017.

18

2017/18:FiU11

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017:

1.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 besluta om medlemskap i KIC Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och att under 2017–2022 för anslagen 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå, 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om årliga medlemsavgifter på högst 250 000 kronor vardera (avsnitt 3.13).

2.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017–2022 för anslagen 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om årliga medlemsavgifter till KIC InnoEnergy SE på högst 500 000 kronor vardera (avsnitt 3.13).

3.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:8 Energiteknik under utgiftsområde 21 Energi (avsnitt 3.17).

4.Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar nya och ändrade anslag enligt tabell 1.1.

5.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.

Följdmotionen

2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD):

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1.1 i motionen.

19

2017/18:FiU11

BILAGA 2

Utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2017

Finansutskottets förslag överensstämmer med regeringens förslag i propositionen om höständringsbudget.

Tusental kronor

Utgiftsområde/ Beslutad ram Förändring av Ny ram/Ny
Anslag anvisat anslag ram/anslag anslagsnivå
         
1 Rikets styrelse 13 312 676 3 000 13 315 676
6:1 Allmänna val och demokrati 92 340 3 000 95 340
3 Skatt, tull och exekution 10 985 564 38 000 11 023 564
1:1 Skatteverket 7 357 366 18 000 7 375 366
1:3 Kronofogdemyndigheten 1 884 273 20 000 1 904 273
4 Rättsväsendet 43 816 641 58 000 43 874 641
1:2 Säkerhetspolisen 1 291 510 23 000 1 314 510
1:13 Kostnader för vissa 39 984 35 000 74 984
  skaderegleringar m.m.      
5 Internationell samverkan 2 019 191 144 300 2 163 491
1:1 Avgifter till internationella 1 420 554 144 300 1 564 854
  organisationer      
7 Internationellt bistånd 36 286 242 488 317 36 774 559
1:1 Biståndsverksamhet 34 994 725 488 317 35 483 042
8 Migration 32 685 319 6 736 000 39 421 319
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 23 728 000 6 228 000 29 956 000
1:6 Offentligt biträde i 586 150 118 000 704 150
  utlänningsärenden      
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för 0 390 000 390 000
  ensamkommande unga asylsökande      
  m. fl.      
9 Hälsovård, sjukvård och social 70 404 164 40 000 70 444 164
  omsorg      
4:6 Statens institutionsstyrelse 1 011 750 40 000 1 051 750
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 107 080 805 91 000 107 171 805
  och funktionsnedsättning      
1:7 Ersättning för höga 810 000 91 000 901 000
  sjuklönekostnader      
12 Ekonomisk trygghet för familjer 89 491 398 –104 563 89 386 835
  och barn      
1:2 Föräldraförsäkring 41 696 503 –104 563 41 591 940
13 Jämställdhet och nyanlända 32 635 380 70 000 32 705 380
  invandrares etablering      
1:3 Etableringsersättning till vissa 6 379 887 48 000 6 427 887
  nyanlända invandrare      
1:4 Ersättning för insatser för vissa 3 598 643 22 000 3 620 643
  nyanlända invandrare      
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 75 657 014 12 000 75 669 014

20

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL ÄNDRADE RAMAR FÖR UTGIFTSOMRÅDEN OCH ÄNDRADE ANSLAG 2017 2017/18:FiU11
        BILAGA 2  
         
Utgiftsområde/ Beslutad ram Förändring av Ny ram/Ny  
Anslag anvisat anslag ram/anslag anslagsnivå  
           
1:1 Arbetsförmedlingens 8 381 086 12 000 8 393 086  
  förvaltningskostnader        
16 Utbildning och 73 057 713 0 73 057 713  
  universitetsforskning        
1:3 Specialpedagogiska 712 572 –2 000 710 572  
  skolmyndigheten        
1:4 Sameskolstyrelsen 41 249 2 000 43 249  
18 Samhällsplanering, 6 754 560 50 000 6 804 560  
  bostadsförsörjning och byggande        
  samt konsumentpolitik        
1:1 Bostadspolitisk utveckling 24 000 50 000 74 000  
20 Allmän miljö- och naturvård 8 909 539 3 000 8 912 539  
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella 57 599 3 000 60 599  
  näringar och samhällsbyggande:        
  Förvaltningskostnader        
21 Energi 2 876 398 203 000 3 079 398  
1:8 Energiteknik 440 000 203 000 643 000  
23 Areella näringar, landsbygd och 17 204 901 1 037 000 18 241 901  
  livsmedel        
1:10 Gårdsstöd m.m. 6 467 000 1 037 000 7 504 000  
25 Allmänna bidrag till kommuner 105 554 920 11 236 105 566 156  
1:2 Utjämningsbidrag för LSS- 3 890 933 11 236 3 902 169  
  kostnader        
         
  Summa anslagsförändring på ändringsbudget 8 880 290    
           

21

2017/18:FiU11

BILAGA 3

Sammanställning över regeringens och motionärernas förslag till ändrade ramar och anslag 2017

Tusental kronor

Utgiftsområde/ Beslutad ram/ Förändring av Ny ram/Ny Avvikelse
Anslag anvisat anslag ram/anslag anslagsnivå (SD)
           
1 Rikets styrelse 13 312 676 3 000 13 315 676  
6:1 Allmänna val och demokrati 92 340 3 000 95 340  
3 Skatt, tull och exekution 10 985 564 38 000 11 023 564  
1:1 Skatteverket 7 357 366 18 000 7 375 366  
1:3 Kronofogdemyndigheten 1 884 273 20 000 1 904 273  
4 Rättsväsendet 43 816 641 58 000 43 874 641  
1:2 Säkerhetspolisen 1 291 510 23 000 1 314 510  
1:13 Kostnader för vissa 39 984 35 000 74 984  
  skaderegleringar m.m.        
5 Internationell samverkan 2 019 191 144 300 2 163 491  
1:1 Avgifter till internationella 1 420 554 144 300 1 564 854  
  organisationer        
7 Internationellt bistånd 36 286 242 488 317 36 774 559  
1:1 Biståndsverksamhet 34 994 725 488 317 35 483 042  
8 Migration 32 685 319 6 736 000 39 421 319 32 685 319
1:2 Ersättningar och 23 728 000 6 228 000 29 956 000 –6 228 000
  bostadskostnader        
1:6 Offentligt biträde i 586 150 118 000 704 150 –118 000
  utlänningsärenden        
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för 0 390 000 390 000 –390 000
  ensamkommande unga        
  asylsökande m. fl.        
9 Hälsovård, sjukvård och social 70 404 164 40 000 70 444 164  
  omsorg        
4:6 Statens institutionsstyrelse 1 011 750 40 000 1 051 750  
10 Ekonomisk trygghet vid 107 080 805 91 000 107 171 805  
  sjukdom och        
  funktionsnedsättning        
1:7 Ersättning för höga 810 000 91 000 901 000  
  sjuklönekostnader        
12 Ekonomisk trygghet för 89 491 398 –104 563 89 386 835  
  familjer och barn        
1:2 Föräldraförsäkring 41 696 503 –104 563 41 591 940  
13 Jämställdhet och nyanlända 32 635 380 70 000 32 705 380 32 635 380
  invandrares etablering        
1:3 Etableringsersättning till vissa 6 379 887 48 000 6 427 887 –48 000
  nyanlända invandrare        
1:4 Ersättning för insatser för vissa 3 598 643 22 000 3 620 643 –22 000
  nyanlända invandrare        
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 75 657 014 12 000 75 669 014  

22

SAMMANSTÄLLNING ÖVER REGERINGENS OCH MOTIONÄRERNAS FÖRSLAG TILL ÄNDRADE RAMAR 2017/18:FiU11
      OCH ANSLAG 2017 BILAGA 3  
         
Utgiftsområde/ Beslutad ram/ Förändring av Ny ram/Ny Avvikelse  
Anslag anvisat anslag ram/anslag anslagsnivå (SD)  
             
1:1 Arbetsförmedlingens 8 381 086 12 000 8 393 086    
  förvaltningskostnader          
16 Utbildning och 73 057 713 0 73 057 713 73 057 713  
  universitetsforskning          
1:3 Specialpedagogiska 712 572 –2 000 710 572 2 000  
  skolmyndigheten          
1:4 Sameskolstyrelsen 41 249 2 000 43 249 –2 000  
18 Samhällsplanering, 6 754 560 50 000 6 804 560    
  bostadsförsörjning och          
  byggande samt          
  konsumentpolitik          
1:1 Bostadspolitisk utveckling 24 000 50 000 74 000    
20 Allmän miljö- och naturvård 8 909 539 3 000 8 912 539    
2:1 Forskningsrådet för miljö, 57 599 3 000 60 599    
  areella näringar och          
  samhällsbyggande:          
  Förvaltningskostnader          
21 Energi 2 876 398 203 000 3 079 398 2 876 398  
1:8 Energiteknik 440 000 203 000 643 000 –203 000  
23 Areella näringar, landsbygd 17 204 901 1 037 000 18 241 901    
  och livsmedel          
1:10 Gårdsstöd m.m. 6 467 000 1 037 000 7 504 000    
25 Allmänna bidrag till 105 554 920 11 236 105 566 156    
  kommuner          
1:2 Utjämningsbidrag för LSS- 3 890 933 11 236 3 902 169    
  kostnader          
           
  Summa anslagsförändring på ändringsbudget 8 880 290   –7 009 000  

Not: Kolumnen Avvikelse (SD) redovisar avvikelsen för anslagen, medan redovisningen för utgiftsområdena avser nivån.

23

2017/18:FiU11

BILAGA 4

Utskottets förslag till ändrade beställningsbemyndiganden 2017

Finansutskottets förslag överensstämmer med regeringens förslag i propositionen om höständringsbudget.

Tusental kronor

      Beslutat Förändring av Nytt  
Utgiftsområde/ beställnings- beställnings- beställnings-  
Anslagsnummer bemyndigande bemyndigande bemyndigande Tidsperiod
             
2 1:10 Bidragsfastigheter 30 000 20 000 50 000 2018
4 1:18 Från EU-budgeten 140 000 15 000 155 000 2018–2022
    finansierade insatser        
    avseende EU:s inre        
    säkerhet        
9 1:6 Bidrag till folkhälsa och   304 000 304 000 2018–2021
    sjukvård        
10 1:6 Bidrag för sjuk-   2 701 000 2 701 000 2018–2019
    skrivningsprocessen        
17 13:2 Bidrag till allmänna 30 000 14 000 44 000 2018–2020
    samlingslokaler        
20 1:17 Klimatinvesteringar 1 100 000 450 000 1 550 000 2018–2020
       
Summa förändring av beställningsbemyndigande 3 504 000    
på ändringsbudget        

Not: De ekonomiska åtagandena medger utgifter fr.o.m. 2018 t.o.m. angivet slutår.

24

2017/18:FiU11

BILAGA 5

Skatteutskottets yttrande 2017/18:SkU3y

25

2017/18:FiU11 BILAGA 5 SKATTEUTSKOTTETS YTTRANDE 2017/18:SKU3Y

26

SKATTEUTSKOTTETS YTTRANDE 2017/18:SKU3Y BILAGA 5 2017/18:FiU11

27

2017/18:FiU11

BILAGA 6

Utbildningsutskottets yttrande 2017/18:UbU2y

28

UTBILDNINGSUTSKOTTETS YTTRANDE 2017/18:UBU2Y BILAGA 6 2017/18:FiU11

29

2017/18:FiU11 BILAGA 6 UTBILDNINGSUTSKOTTETS YTTRANDE 2017/18:UBU2Y

30

UTBILDNINGSUTSKOTTETS YTTRANDE 2017/18:UBU2Y BILAGA 6 2017/18:FiU11

31

2017/18:FiU11 BILAGA 6 UTBILDNINGSUTSKOTTETS YTTRANDE 2017/18:UBU2Y

32

2017/18:FiU11

BILAGA 7

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017 33