Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU14

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 24 april 2019

Nästa händelse: Bordläggning 23 april 2019

Utskottets förslag

Ny lag om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer ska komplettera EU-regler (CU14)

EU:s förordningar om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden har börjat gälla i Sverige. För att tillämpningen ska fungera i praktiken behöver en svensk lag med kompletterande bestämmelser införas.

Det blir allt vanligare att makar eller sambor har anknytning till ett annat land, till exempel genom att de har egendom utomlands. Vid exempelvis en bodelning kan anknytningar till flera länder innebära praktiska och juridiska svårigheter. Syftet med EU-förordningarna är att skapa ett gemensamt regelverk bland annat när det gäller i vilket land och enligt vilket lands lag sådana frågor ska prövas.

För att få en mer lättöverskådlig lagstiftning på området ska även befintliga svenska regler utöver det som förordningarna anger samlas i den nya lagen. Det gäller även regler som rör sambor.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2019. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-02
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-15
Reservationer 3
Betänkande 2018/19:CU14

Ny lag om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer ska komplettera EU-regler (CU14)

EU:s förordningar om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden har börjat gälla i Sverige. För att tillämpningen ska fungera i praktiken behöver en svensk lag med kompletterande bestämmelser införas.

Det blir allt vanligare att makar eller sambor har anknytning till ett annat land, till exempel genom att de har egendom utomlands. Vid exempelvis en bodelning kan anknytningar till flera länder innebära praktiska och juridiska svårigheter. Syftet med EU-förordningarna är att skapa ett gemensamt regelverk bland annat när det gäller i vilket land och enligt vilket lands lag sådana frågor ska prövas.

För att få en mer lättöverskådlig lagstiftning på området ska även befintliga svenska regler utöver det som förordningarna anger samlas i den nya lagen. Det gäller även regler som rör sambor.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2019. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer,
2. lag om ändring i äktenskapsbalken,
3. lag om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap,
4. lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område,
5. lag om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken,
6. lag om ändring i lagen (2015:417) om arv i internationella situationer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:50 punkterna 1-6 och avslår motion

2018/19:3036 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

2. Lagstiftningens framtida utformning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3036 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2018/19:3040 av Mats Green m.fl. (M).

Reservation 2 (M, L)
Reservation 3 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-23
Debatt i kammaren: 2019-04-24
4

Beslut

Beslut: 2019-04-24
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer,
2. lag om ändring i äktenskapsbalken,
3. lag om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap,
4. lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område,
5. lag om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken,
6. lag om ändring i lagen (2015:417) om arv i internationella situationer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:50 punkterna 1-6 och avslår motion

2018/19:3036 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

2. Lagstiftningens framtida utformning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3036 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2018/19:3040 av Mats Green m.fl. (M).

Reservation 2 (M, L)
Reservation 3 (SD)