Militära frågor

Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU6

Riksdagen vill ha översyn av regional civil-militär samverkan (FöU6)

En av Försvarsmaktens uppgifter är att hjälpa det övriga samhället vid allvarliga olyckor och kriser i fredstid. Riksdagen anser att det är viktigt att arbetet med att förbättra samverkan på det regionala planet fortsätter och intensifieras. Därför uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att se över den regionala civil-militära samverkan.

Riksdagen uppmanade samtidigt i ett tillkännagivande regeringen att se över hur Försvarsmaktens behov av övnings- och skjutfält kan tillgodoses. Översynen bör även behandla möjligheterna att öka intensiteten i verksamheten på skjutfält och i övningsområden vid ett försämrat säkerhetsläge.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om att den bör klargöra för Försvarsmakten att försvarsmusikens uppgift, utöver att medverka i statsceremonier, även är att medverka nationellt och internationellt i förbandsspelningar och konserter för det civila samhället.

Datum för beslutet: 15 mars 2017
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tre tillkännagivanden till regeringen om dels en översyn av civil-militära frågor och stöd till samhället, dels övnings- och skjutfält, dels försvarsmusiken. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:FöU6 (pdf, 541 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden som rör dels en översyn av civil-militära frågor och stöd till samhället, dels övnings- och skjutfält, dels försvarsmusiken. I betänkandet behandlar utskottet även andra frågor som rör det militära försvaret. Bland annat behandlar utskottet förslag när de gäller Försvarsmaktsorganisationen, övningsverksamhet, totalförsvarsplanering och vindkraft. Utskottet föreslår att riksdagen avslår de övriga motionsyrkandena.
I betänkandet finns 23 reservationer (S, M, SD, MP, V, L, KD).
Behandlade förslag
Ett åttiotal yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2014/15, 2015/16 och 2016/17.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-19
Justering: 2017-02-16
Trycklov: 2017-02-23
Reservationer 23
Betänkande 2016/17:FöU6

Försvarsutskottet vill ha översyn av regional civil-militär samverkan (FöU6)

En av Försvarsmaktens uppgifter är att hjälpa det övriga samhället vid allvarliga olyckor och kriser i fredstid. Försvarsutskottet anser att det är viktigt att arbetet med att förbättra samverkan på det regionala planet fortsätter och intensifieras. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över den regionala civil-militära samverkan.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över hur Försvarsmaktens behov av övnings- och skjutfält kan tillgodoses. Översynen bör även behandla möjligheterna att öka intensiteten i verksamheten på skjutfält och i övningsområden vid ett försämrat säkerhetsläge.

Försvarsutskottet föreslår också att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att den bör klargöra för Försvarsmakten att försvarsmusikens uppgift, utöver att medverka i statsceremonier, även är att medverka nationellt och internationellt i förbandsspelningar och konserter för det civila samhället.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-01
Debatt i kammaren: 2017-03-02
4

Beslut

Beslut: 2017-03-15
17 förslagspunkter, 10 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Försvarsmaktsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:797 av Jenny Petersson m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10,

2016/17:1423 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) yrkande 1,

2016/17:2082 av Edward Riedl (M),

2016/17:2171 av Johan Büser (S) och

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 5-8, 10, 49 och 56.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 73 0 0 11
SD 1 40 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 0 0 16 3
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 243 41 16 49


2. Övningsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 9, 11, 12 och 16,

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 32 och 80,

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 10, 11 och 16 samt

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 58.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (KD)

3. Utländsk verksamhet på svenska övnings- och skjutfält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:140 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 8,

2015/16:622 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) och

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 0 73 11
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 209 18 73 49


4. Övningsverksamhet på Gotland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:599 av Hanna Westerén (S),

2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 17,

2016/17:1471 av Erik Ottoson (M) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 14, 17 och 20.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (KD)

5. Försvarsmaktens samverkan med polis och näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 14 och

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 9 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 73 0 11
SD 0 41 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 185 115 0 49


6. Översyn av civil-militär samverkan och av stödet till samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av civil-militära frågor och stöd till samhället och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 21 och

2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 2, 4 och 5.

Reservation 10 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 97 0 15
M 73 0 0 11
SD 41 0 0 6
MP 0 22 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 180 119 0 50


7. Samverkan mot terrorangrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 12.

8. Utbildning och översyner av stridskraftsutvecklingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 21, 22, 24, 26-29 och 31 samt

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 33-36, 42, 45 och 47.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

9. Hemvärnet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 17,

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 24 och 25 samt

2016/17:3246 av Anders Hansson (M).

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 73 0 11
SD 1 0 40 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 1 1
Totalt 186 73 41 49


10. Internationellt genusperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 25,

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 16 och 18 samt

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 22.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)

11. Övnings- och skjutfält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om övnings- och skjutfält och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2171 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 5.

Reservation 17 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 98 0 15
M 73 0 0 11
SD 41 0 0 6
MP 1 21 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 181 119 0 49


12. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2495 av Mikael Oscarsson (KD) och

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 57.

Reservation 18 (SD)

13. Frivilligorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 26 och

2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 73 0 11
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 1 0 0 1
Totalt 211 73 14 51


14. Förvaring av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2617 av Mikael Jansson och Jeff Ahl (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:2569 av Jeff Ahl (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 21 (SD)

15. Försvarsmaktens uniformsreglemente

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2568 av Jeff Ahl m.fl. (SD).

Reservation 22 (SD)

16. Försvarsmusiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om försvarsmusiken och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:32 av Stig Henriksson m.fl. (V).

17. Prio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 43.

Reservation 23 (SD)