Miljöbedömningar

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 oktober 2017

Nästa händelse: Bordläggning 24 oktober 2017

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-21
Justering: 2017-10-17
Trycklov: 2017-10-19
Reservationer 4
Betänkande 2017/18:MJU5

Förslagspunkter

1. Miljöbedömningar

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken med den ändringen att punkten 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
2. lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln med den ändringen att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
4. lag om ändring i väglagen (1971:948),
5. lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
6. lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar med den ändringen att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
7. lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn med de ändringarna att 
a) i 1 b § ska den punkt som inleds "en specifik miljöbedömning" vara numrerad 2,
b) i 1 b § ska den punkt som inleds "en liten miljökonsekvens-beskrivning" vara numrerad 3,
c) punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
8. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet med den ändringen att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
9. lag om ändring i minerallagen (1991:45),
10. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon med de ändringarna att
a) punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
b) i 6 § ska den punkt som inleds "en liten miljökonsekvens-beskrivning" vara numrerad 3,
11. lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
12. lag om ändring i ellagen (1997:857) med den ändringen att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
13. lag om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
14. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403) med den ändringen att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
15. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:200 punkterna 2, 4, 5, 9, 11, 13 och 15 samt bifaller delvis proposition 2016/17:200 punkterna 1, 3, 6-8, 10, 12 och 14.

2. Strategiska miljöbedömningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3757 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

3. Verksamheter som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska miljöbedömas m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att det svenska regelverket för vilka verksamheter och åtgärder som kan eller inte kan antas ha betydande miljöpåverkan ska anpassas till MKB-direktivets bestämmelser i direktivets lydelse enligt ändringsdirektivet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2 och

avslår motion

2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 3.

Reservation 2 (S, MP, V)

4. Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen inom ramen för den specifika miljöbedömningen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kraven på innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för den specifika miljöbedömningen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1.

Reservation 3 (S, MP, V)

5. Utvärdering av den nya lagstiftningen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utvärdering av den nya lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 4.

6. Miljöorganisationers tillgång till rättslig prövning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3757 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 4 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-24
Debatt i kammaren: 2017-10-25
4

Beslut

Beslut: 2017-10-25
6 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Miljöbedömningar

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken med den ändringen att punkten 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
2. lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln med den ändringen att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
4. lag om ändring i väglagen (1971:948),
5. lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
6. lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar med den ändringen att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
7. lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn med de ändringarna att 
a) i 1 b § ska den punkt som inleds "en specifik miljöbedömning" vara numrerad 2,
b) i 1 b § ska den punkt som inleds "en liten miljökonsekvens-beskrivning" vara numrerad 3,
c) punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
8. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet med den ändringen att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
9. lag om ändring i minerallagen (1991:45),
10. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon med de ändringarna att
a) punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
b) i 6 § ska den punkt som inleds "en liten miljökonsekvens-beskrivning" vara numrerad 3,
11. lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
12. lag om ändring i ellagen (1997:857) med den ändringen att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
13. lag om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
14. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403) med den ändringen att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
15. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:200 punkterna 2, 4, 5, 9, 11, 13 och 15 samt bifaller delvis proposition 2016/17:200 punkterna 1, 3, 6-8, 10, 12 och 14.

2. Strategiska miljöbedömningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3757 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

3. Verksamheter som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska miljöbedömas m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att det svenska regelverket för vilka verksamheter och åtgärder som kan eller inte kan antas ha betydande miljöpåverkan ska anpassas till MKB-direktivets bestämmelser i direktivets lydelse enligt ändringsdirektivet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2 och

avslår motion

2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 3.

Reservation 2 (S, MP, V)

4. Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen inom ramen för den specifika miljöbedömningen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kraven på innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för den specifika miljöbedömningen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1.

Reservation 3 (S, MP, V)

5. Utvärdering av den nya lagstiftningen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utvärdering av den nya lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 4.

6. Miljöorganisationers tillgång till rättslig prövning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3757 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 4 (V)