Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU18

Rättssäkerheten vid medling i upphovsrättstvister ska bli bättre (NU18)

Rättssäkerheten vid medling i vissa upphovsrättstvister ska öka. Bland annat ska det bli tydligare vem som ska kunna utses till medlare. Dessutom ska handläggningen av ärenden flyttas från regeringen till domstol. Domstolen ska också bestämma en tidsgräns för när medlingen senast ska vara avslutad. Tvisterna kan bland annat gälla upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk.

Bibliotek behöver inte heller längre få tillstånd från regeringen för att för att anpassa upphovsrättsligt skyddade verk till personer med funktionsnedsättning.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2017.

Datum för beslutet: 19 april 2017
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:NU18 (pdf, 2 MB)

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU18

Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen. Förslaget innebär att den nuvarande lagen om medling i vissa upphovsrättstvister ersätts av en ny lag med syfte att öka rättssäkerheten och förutsebarheten i samband med medling. Vidare flyttas handläggningen av ärenden enligt lagen från regeringen till patent- och marknadsdomstolarna. Ändringarna i upphovsrättslagen innebär bl.a. att kravet på tillstånd från regeringen att förfoga över ett verk med stöd av en inskränkning i ensamrätten tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:119 Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen.

1

2016/17:NU18

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om medling i vissa upphovsrättstvister,

2.lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk med den ändringen att lagförslagets rubrik ska lyda "Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk",

3.lag om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:119 punkterna 1–3.

Stockholm den 6 april 2017

På näringsutskottets vägnar

Jennie Nilsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Hans Rothenberg (M), Josef Fransson (SD), Hanif Bali (M), Per-Arne Håkansson (S), Helena Lindahl (C), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Anna Wallén (S), Mattias Bäckström Johansson (SD), Penilla Gunther (KD), Mattias Jonsson (S), Anna-Caren Sätherberg (S), Hanna Westerén (S), Jonas Eriksson (MP), Maria Weimer (L) och Håkan Svenneling (V).

3

2016/17:NU18

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2016/17:119 Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen. I bilaga 1 finns regeringens förslag till riksdagsbeslut och i bilaga 2 återfinns regeringens lagförslag.

Bakgrund

Utredningen om vissa upphovsrätts- och bolagsrättsärenden överlämnade i februari 2013 betänkandet Tillstånd och medling (SOU 2013:4). I propositionen Förenklingar i aktiebolagslagen (prop. 2013/14:86) behandlade regeringen de förslag som gällde associationsrättsliga ärenden. I propositionen Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen (prop. 2016/17:119) behandlas de kvarvarande förslagen som avser frågor om upphovsrättsliga ärenden.

Regeringen beslutade den 12 januari 2017 att begära in Lagrådets yttrande över lagförslag som överensstämmer med lagförslagen i den sistnämnda propositionen. Lagrådet hade ingenting att invända mot förslagen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen. Enligt förslaget ersätts den nuvarande lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister av en ny lag med samma namn. Den nya medlingslagen syftar till att öka rättssäkerheten och förutsebarheten i samband med medling. Handläggningen av ärenden enligt lagen föreslås flyttas från regeringen till patent- och marknadsdomstolarna.

I propositionen föreslås vidare att det inte längre ska ställas något krav på särskilt tillstånd från regeringen för att vissa arkiv och bibliotek ska ha rätt att kopiera verk för att bevara dem. Bibliotek och sådana organisationer som arbetar för delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska heller inte behöva särskilt tillstånd från regeringen för att bl.a. få göra talböcker till förmån för personer med funktionsnedsättning.

Den nya medlingslagen, ändringarna i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och ändringarna i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

4

2016/17:NU18

Utskottets överväganden

Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och de föreslagna ändringarna dels i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dels i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att den nuvarande lagen om medling i vissa upphovsrättstvister ersätts av en ny lag. Regeringen föreslår både sakliga ändringar och strukturella ändringar för att lagen ska bli tydligare och lättare att tillämpa. Ändringarna bedöms vara så stora att den nuvarande lagen bör ersättas med en ny lag.

Den nya lagens tillämpningsområde föreslås vara detsamma som den nuvarande lagens, men handläggningen av ärenden om medling föreslås flyttas från regeringen till patent- och marknadsdomstolarna. Vid handläggning föreslås lagen om domstolsärenden vara tillämplig. I den nya lagen föreslår regeringen att det införs bestämmelser om medlingsförfarandets längd. Vidare föreslås vissa förtydliganden i förhållande till den nuvarande lagen, bl.a. när det gäller förutsättningarna för medling, utseende av medlare och när medlingen ska anses avslutad. Dessutom föreslås att flera bestämmelser överförs i sak oförändrade till den nya lagen. Det gäller t.ex. bestämmelserna om att avtal under vissa förutsättningar ska fortsätta att tillämpas efter det att avtalstiden har gått ut och om att medlaren har tystnadsplikt.

Regeringen föreslår vidare att det inte längre ska finnas något krav på att vissa arkiv och bibliotek ska ha regeringens tillstånd för att framställa exemplar med stöd av 16 § upphovsrättslagen. Rätten för sådana arkiv och bibliotek att enligt bestämmelsen framställa exemplar av verk föreslås dock begränsas till sådan framställning som sker för att bevara verket. Bara sådana bibliotek som är tillgängliga för allmänheten föreslås omfattas av rätten att framställa exemplar av verk för bevarandeändamål. Vidare föreslås att möjligheten att träffa avtal med avtalslicensverkan om framställning av verk som ingår i de egna samlingarna och tillgänggörande av offentliggjorda sådana verk ska gälla för samtliga arkiv och bibliotek.

Regeringen föreslår även att det nuvarande kravet på att bibliotek och organisationer ska ha regeringens tillstånd för att framställa, sprida och överföra exemplar av verk till personer med funktionsnedsättning ska tas bort.

5

2016/17:NU18 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  Vidare föreslår regeringen att de organisationer som ska få förfoga över verk
  på detta sätt ska vara organisationer som arbetar för delaktighet för personer
  med funktionsnedsättning.
  Enligt regeringens förslag ska den nya medlingslagen och ändringarna dels
  i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dels i
  lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar träda i kraft den 1 juli
  2017. Bestämmelserna i 1980 års lag om medling i vissa upphovsrättstvister
  föreslås dock fortfarande gälla för ärenden hos regeringen som har inletts före
  ikraftträdandet och för medlingsförfaranden som pågår vid ikraftträdandet.
  Vidare föreslås att regeringens beslut om tillstånd enligt upphovsrättslagen
  fortfarande ska gälla.
  Regeringen bedömer att de föreslagna ändringarna innebär en viss
  rationalisering av regeringens verksamhet. Ändringarna medför något
  minskade kostnader för Regeringskansliet och något ökade kostnader för
  domstolarna. Kostnaderna bedöms rymmas inom budgetramen. I övrigt
  medför förslagen inte några ökade kostnader för det allmänna eller för
  enskilda.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att riksdagen bör anta de framlagda lagförslagen av de skäl som angetts i propositionen. Riksdagen bör således bifalla propositionen.

6

2016/17:NU18

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:119 Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om medling i vissa upphovsrättstvister.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar.

7

2016/17:NU18

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

8

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:NU18

9

2016/17:NU18 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

10

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:NU18

11

2016/17:NU18 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

12

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:NU18

13

2016/17:NU18 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

14

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:NU18

15

2016/17:NU18 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG
16 Tryck: Elanders, Vällingby 2017
1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-04-06
Trycklov: 2017-04-11
Betänkande 2016/17:NU18

Rättssäkerheten vid medling i upphovsrättstvister ska bli bättre (NU18)

Rättssäkerheten vid medling i vissa upphovsrättstvister ska öka. Bland annat ska det bli tydligare vem som ska kunna utses till medlare. Dessutom ska handläggningen av ärenden flyttas från regeringen till domstol. Domstolen ska också bestämma en tidsgräns för när medlingen senast ska vara avslutad. Tvisterna kan bland annat gälla upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk.

Bibliotek behöver inte heller längre få tillstånd från regeringen för att för att anpassa upphovsrättsligt skyddade verk till personer med funktionsnedsättning.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-18
Debatt i kammaren: 2017-04-19
4

Beslut

Beslut: 2017-04-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om medling i vissa upphovsrättstvister,
2. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk med den ändringen att lagförslagets rubrik ska lyda "Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk",
3. lag om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:119 punkterna 1-3.