Nya regler om betaltjänster

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Nya regler för betaltjänster (FiU36)

Reglerna som gäller betaltjänster ändras. Tanken är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa säkra och effektiva betalningar. Ändringarna görs för att anpassa de svenska reglerna till EU:s lagstiftning.

Termen betaltjänst utvidgas till att gälla även så kallade betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster. Tillämpningsområdet utökas när det gäller geografiskt område och valutor. Leverantörer av betaltjänster får tillgång till betalkonton hos kreditinstituten så att de effektivt ska kunna tillhandahålla betaltjänster. Det införs också nya bestämmelser som gäller säkerhet och hantering av risker.

De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen samt till utskottets lagförslag
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-03-22
Trycklov: 2018-03-23
Betänkande 2017/18:FiU36

Nya regler för betaltjänster (FiU36)

Reglerna som gäller betaltjänster ändras. Tanken är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa säkra och effektiva betalningar. Ändringarna görs för att anpassa de svenska reglerna till EU:s lagstiftning.

Termen betaltjänst utvidgas till att gälla även så kallade betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster. Tillämpningsområdet utökas när det gäller geografiskt område och valutor. Leverantörer av betaltjänster får tillgång till betalkonton hos kreditinstituten så att de effektivt ska kunna tillhandahålla betaltjänster. Det införs också nya bestämmelser som gäller säkerhet och hantering av risker.

De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2018. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-27
Debatt i kammaren: 2018-03-28
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya regler om betaltjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:  Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster med den ändringen att förslaget i de delar det avser 4 a kap. 5 § utgår,
2. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
3. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),
4. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,
5. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
6. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
7. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
b) antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2017:342) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.


 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:77 punkterna 1-7.