Nya utstationeringsregler

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU9

Lex Laval rivs upp (AU9)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Svenska fackförbund ska ges rätt att ta till stridsåtgärder mot arbetsplatser med utländsk arbetskraft som inte tecknat ett svenskt kollektivavtal. Arbetstagare som kommer till Sverige för att arbeta här under en begränsad tid ska genom detta få bättre arbetsvillkor. Det föreslår regeringen som vill göra ändringar i utstationeringslagen, den lag som innehåller bestämmelser om vad som gäller när ett utländskt företag skickar personal till Sverige för att tillfälligt arbeta här.

Därmed ändras den så kallade lex Laval som infördes 2010 i utstationeringslagen efter en dom från EU-domstolen om hur fackförbundet Byggnads agerat mot det lettiska företaget Laval un Partneri Ltd.

Dessutom anpassas utstationeringslagen till det så kallade tillämpningsdirektivet. Direktivet innehåller bland annat åtgärder för att förhindra att arbetsgivare kringgår regler om skydd för arbetstagarnas villkor.

Riksdagen sa ja till förslaget och till att de nya reglerna börjar gälla den 1 juni 2017.

Datum för beslutet: 26 april 2017
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:AU9 (pdf, 2 MB)
Sammanfattning
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen om utstationering av arbetstagare (utstationeringslagen) och i lagen om med­bestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen).
Förslaget innebär dels att reglerna om stridsåtgärder enligt den s.k. lex Laval ändras, dels att det s.k. tillämpningsdirektivet genomförs i svensk rätt.
När det gäller lex Laval innebär ändringarna att arbetstagarorganisationers rätt att vidta stridsåtgärder inte längre begränsas på den grunden att den utstationerande arbetsgivaren kan visa att de ut­stationerade arbetstagarna har lön och villkor som i allt väsentligt är minst lika förmånliga som minimi­villkoren i ett centralt kollektivavtal i Sverige. I stället införs ett sys­tem där kollektivavtalens rättsverkningar begränsas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-16
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-21
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:AU9

Lex Laval kan rivas upp (AU9)

Svenska fackförbund ska ges rätt att ta till stridsåtgärder mot arbetsplatser med utländsk arbetskraft som inte tecknat ett svenskt kollektivavtal. Arbetstagare som kommer till Sverige för att arbeta här under en begränsad tid ska genom detta få bättre arbetsvillkor. Det föreslår regeringen som vill göra ändringar i utstationeringslagen, den lag som innehåller bestämmelser om vad som gäller när ett utländskt företag skickar personal till Sverige för att tillfälligt arbeta här.

Därmed ändras den så kallade lex Laval som infördes 2010 i utstationeringslagen efter en dom från EU-domstolen om hur fackförbundet Byggnads agerat mot det lettiska företaget Laval un Partneri Ltd.

Dessutom anpassas utstationeringslagen till det så kallade tillämpningsdirektivet. Direktivet innehåller bland annat åtgärder för att förhindra att arbetsgivare kringgår regler om skydd för arbetstagarnas villkor.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget och till att de nya reglerna börjar gälla den 1 juni 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-25
Debatt i kammaren: 2017-04-26
4

Beslut

Beslut: 2017-04-26
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya utstationeringsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare,
2. lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:107 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 7,

2016/17:1868 av Hanna Westerén (S) delyrkande 1,

2016/17:2505 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD),

2016/17:2677 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S) delyrkande 1,

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 19,

2016/17:3630 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 1-4 och

2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 0 69 0 15
SD 34 0 0 13
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 17 0 1 3
L 0 14 0 5
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 167 116 1 65