Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2018

Beslut

Ändrade regler för Riksrevisionen (KU15)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagsstyrelsen har föreslagit lagändringar som bland annat innebär att bestämmelsen om riksrevisorernas antal flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen så att antalet riksrevisorer lättare ska kunna ändras i framtiden. Det införs också krav på kvalificerad majoritet för att riksdagen ska kunna skilja en riksrevisor från sitt uppdrag. Konstitutionsutskottet får rätt att tillsätta en utredning om att skilja en riksrevisor från uppdraget.

Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag till ändring i riksdagsordningen och utskottets förslag om ändring i regeringsformen som vilande. Eftersom det bland annat handlar om grundlagsändringar fattar riksdagen beslut två gånger med ett val emellan. Riksdagen beslutade också att behandlingen av vissa av riksdagsstyrelsens förslag skjuts upp till nästa riksmöte. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall vilande till grundlagsförslaget i framställningen punkt 2. Delvis bifall vilande till grundlagsförslaget i framställningen punkt 1. Bifall till uppskov med behandlingen av lagförslagen i övrigt. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning, 1 motion
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-03-28
Trycklov: 2018-04-04
Reservationer 4
Betänkande 2017/18:KU15

Ändrade regler för Riksrevisionen (KU15)

Riksdagsstyrelsen föreslår lagändringar som bland annat innebär att bestämmelsen om riksrevisorernas antal flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen så att antalet riksrevisorer lättare ska kunna ändras i framtiden. Det införs också krav på kvalificerad majoritet för att riksdagen ska kunna skilja en riksrevisor från sitt uppdrag. Konstitutionsutskottet får rätt att tillsätta en utredning om att skilja en riksrevisor från uppdraget. Konstitutionsutskottet ställer sig i huvudsak bakom riksdagsstyrelsens förslag.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag till ändring i riksdagsordningen och utskottets förslag om ändring i regeringsformen som vilande. Eftersom det bland annat handlar om grundlagsändringar fattar riksdagen beslut två gånger med ett val emellan. Utskottet föreslår också att behandlingen av vissa av riksdagsstyrelsens förslag skjuts upp till nästa riksmöte. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-10
Debatt i kammaren: 2018-04-11
4

Beslut

Beslut: 2018-04-11
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Behörighets- och kvalifikationskraven för en riksrevisor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, -)

2. Val av riksrevisorer och deras självständighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (SD, -)

3. Grunderna för att skilja en riksrevisor från uppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 4.

Reservation 3 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 70 0 0 13
SD 0 36 0 7
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 0 4 0 3
Totalt 248 40 0 61


4. Proceduren för att skilja en riksrevisor från uppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 5.

Reservation 4 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 69 0 0 14
SD 0 36 0 7
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 0 4 0 3
Totalt 247 40 0 62


5. Grundlagsförslaget m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar som vilande
a) utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i regeringsformen,
b) riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i riksdagsordningen. 
Därmed bifaller riksdagen framställning 2017/18:RS4 punkt 2 och bifaller delvis framställning 2017/18:RS4 punkt 1.

6. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att till 2018/19 års riksmöte skjuta upp behandlingen av riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till
a) lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän,
b) lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.