Planering och byggande

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU15

Det borde bli enklare att bygga studentbostäder (CU15)

För att minska den akuta bostadsbristen på vissa studieorter bör det bli enklare att bygga studentbostäder. Det anser civilutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att utreda möjligheten till lättnader i byggreglerna för studentbostäder. Till exempel kan lättnaderna handla om att begränsa kraven på tillgänglighet.

Enligt civilutskottet är det också en viktig uppgift för regeringen att fortsätta arbetet med att förbättra och förenkla plan- och byggreglerna för att underlätta för ökat bostadsbyggande. Till exempel skulle snabbare handläggning av plan- och bygglovsärenden innebära att tiden från projektstart till byggstart kan kortas. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen även om detta.

Planerat beslutsdatum: 26 april 2017
Nästa händelse: Bordläggning 25 april 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:CU15 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motions­yrkanden som rör översyn av dels plan- och bygglagen, dels till­gänglighetskraven för studentbostäder.


       Reger­ingen bör fortsätta det arbete som har inletts för att förbättra och för­enkla plan- och bygglagen.


       Regeringen bör utreda möjligheten att minska de krav som ställs på student­­bostäder när det gäller tillgänglighet m.m.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden som gäller bl.a. regional fysisk planering, privat initiativrätt till detaljplaner och kortare hand­läggningstider för plan- och byggärenden. Utskottet hänvisar i huvudsak till tidigare ställ­nings­tag­anden och på­gående arbete.
I betänkandet finns 30 reservationer (S, M, SD,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

80 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-02
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-21
Reservationer 30
Betänkande 2016/17:CU15

Det borde bli enklare att bygga studentbostäder (CU15)

För att minska den akuta bostadsbristen på vissa studieorter bör det bli enklare att bygga studentbostäder. Det anser civilutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att utreda möjligheten till lättnader i byggreglerna för studentbostäder. Till exempel kan lättnaderna handla om att begränsa kraven på tillgänglighet.

Enligt civilutskottet är det också en viktig uppgift för regeringen att fortsätta arbetet med att förbättra och förenkla plan- och byggreglerna för att underlätta för ökat bostadsbyggande. Till exempel skulle snabbare handläggning av plan- och bygglovsärenden innebära att tiden från projektstart till byggstart kan kortas. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen även om detta.

Förslagspunkter

1. Översyn av plan- och bygglagen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör fortsätta arbetet med att förbättra och förenkla plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 2,

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 9,

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 27,

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 9,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 9 och 18 samt

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 8 och

avslår motionerna

2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:1538 av Lars Hjälmered (M),

2015/16:1658 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 6,

2015/16:2099 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 5, 8, 9, 13 och 33,

2016/17:712 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 1 och 3,

2016/17:1094 av Jenny Petersson (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1281 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:1475 av Boriana Åberg (M),

2016/17:1552 av Tina Ghasemi (M) yrkande 1,

2016/17:1950 av Hans Rothenberg (M) yrkande 1,

2016/17:1952 av Hans Rothenberg och Erik Bengtzboe (båda M),

2016/17:2063 av Edward Riedl (M),

2016/17:2968 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 38 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 4 och 6.

Reservation 1 (S, MP, V)

2. Regional fysisk planering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:267 av Caroline Szyber (KD),

2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2015/16:1102 av Lars Tysklind (FP),

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 9,

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) yrkande 6,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 8,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21 och

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 12.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C, L)
Reservation 4 (V)

3. Begränsning av detaljplanekravet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4,

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 8,

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 14,

2015/16:2989 av Daniel Bäckström och Anders Åkesson (båda C) yrkande 2,

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 9,

2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2016/17:2602 av Anders Åkesson och Daniel Bäckström (båda C) yrkande 2,

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 8,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 10,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 19 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

4. Överklaganderegler

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:494 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:1120 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:1350 av Sofia Fölster (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 7,

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 7,

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 5 och 6,

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 10 och 11,

2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 8,

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 12,

2016/17:785 av Kent Ekeroth (SD),

2016/17:976 av Sara Karlsson m.fl. (S),

2016/17:1094 av Jenny Petersson (M) yrkandena 3 och 4,

2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 4 och 5,

2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkandena 2-4,

2016/17:2968 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 11,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 14 och 16,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 20, 26 och 27,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 14-17 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

5. Privat initiativrätt till detaljplan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 8,

2015/16:1992 av Caroline Szyber och Aron Modig (båda KD),

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 12,

2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 6,

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 10,

2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 11,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 22 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 31.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

6. Kortare handläggningstider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 10,

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 2,

2015/16:2161 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S),

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 6 och 7,

2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 5,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 15,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 39,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 13 och 18 samt

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

7. Planbestämmelser som upphävs efter genomförandetiden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 17,

2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 1,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 28-30 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 25.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

8. Tillsynsbestämmelser i plan- och bygglagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 23.

Reservation 10 (V)

9. Planering för hållbara städer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:538 av Lars Tysklind (FP) yrkandena 1-3,

2015/16:1440 av Börje Vestlund (S),

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 16,

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 14 och 15,

2015/16:3237 av Per Lodenius och Anders Ahlgren (båda C),

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 51,

2016/17:953 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S),

2016/17:3020 av Per Lodenius och Per-Ingvar Johnsson (båda C),

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 19 och 20,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 44 och

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 25.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C, L)

10. Planer och bygglov för campingplatser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1095 av Jan R Andersson och Mikael Cederbratt (båda M).

11. Bygglov för vindkraftverk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1262 av Jesper Skalberg Karlsson (M).

12. Markanvisningsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4,

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 42 och

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 15.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)

13. Bygglovsbefriade åtgärder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1453 av Johan Nissinen (SD),

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 13,

2015/16:2989 av Daniel Bäckström och Anders Åkesson (båda C) yrkande 3,

2016/17:85 av Johan Nissinen (SD),

2016/17:2256 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkandena 1, 3 och 4,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 25,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 3 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 15 (M, C, L, KD)

14. Bygglovsregler för näringsverksamhet på landsbygden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 9,

2015/16:2989 av Daniel Bäckström och Anders Åkesson (båda C) yrkande 1,

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 10,

2016/17:823 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 5,

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkandena 2 och 3,

2016/17:2256 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 2,

2016/17:2602 av Anders Åkesson och Daniel Bäckström (båda C) yrkandena 1 och 3,

2016/17:3142 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 4,

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 18 och

2016/17:3377 av Bengt Eliasson (L) yrkande 6.

Reservation 16 (M, C)

15. Skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och traditionellt byggande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 12 och 13,

2016/17:2872 av Anders Forsberg (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 22 och 23.

Reservation 17 (SD)

16. Riktvärden för trafikbuller

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 8,

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 7,

2016/17:2431 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2016/17:2916 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 7 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 18 (V)

17. Gemensamma byggregler

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 10,

2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 5,

2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) yrkande 7,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 24 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 19 (M, L)

18. Försöksområde för byggande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:943 av Erik Andersson (M).

19. Privat verksamhet på kvartersmark för allmänt ändamål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:534 av Erik Andersson och Maria Malmer Stenergard (båda M).

20. Radonmätning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1315 av Jimmy Ståhl (SD) och

2016/17:3073 av Ola Johansson och Helena Lindahl (båda C) yrkande 3.

21. Studentbostäder

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tillgänglighetskrav för studentbostäder och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:438 av Edward Riedl (M),

2015/16:737 av Staffan Danielsson (C),

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 14,

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 9,

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 31,

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 8,

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 22 och 27,

2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 7,

2016/17:326 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) yrkande 2,

2016/17:2411 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 27,

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 17 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 16 och 17.

Reservation 20 (S, MP, V)

22. Cykel- och gångvägar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 46.

Reservation 21 (L)

23. Boverkets byggregler för energihushållning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:726 av Jan Lindholm (MP),

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 17-20,

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 36,

2016/17:2416 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2-4,

2016/17:3271 av Penilla Gunther (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 35.

Reservation 22 (M)

24. Byggfelsförsäkring

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 22 och

2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) yrkande 8.

25. Serietillverkade hus

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 21,

2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 4,

2016/17:2416 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 30.

Reservation 23 (M, L, KD)

26. Fri tillgång till bygg- och anläggningsstandarder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 24 (C)

27. Tidsbegränsade bygglov m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 9,

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 12,

2016/17:1162 av Helene Petersson i Stockaryd (S) och

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 6.

Reservation 25 (M, C)
Reservation 26 (SD)

28. Bostadsnära centrumanläggningar och etablering av externa köpcentrum

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 27 och

2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3 och 4.

Reservation 27 (V)

29. Parkeringsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1802 av Karin Svensson Smith (MP).

30. Tillgänglighetsfond

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1950 av Hans Rothenberg (M) yrkande 2 och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 28 (KD)

31. Tillgänglighet i byggnader för äldre och personer med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2009 av Solveig Zander (C) yrkandena 3, 4 och 8.

32. Gatukostnader

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3142 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 5 och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 29 (M, KD)

33. Tillfälligt undantag från PBL

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1869 av Katarina Brännström (M) och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 30 (KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-25
Debatt i kammaren: 2017-04-26
4

Beslut

Beslut: 2017-04-26
33 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av plan- och bygglagen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör fortsätta arbetet med att förbättra och förenkla plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 2,

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 9,

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 27,

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 9,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 9 och 18 samt

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 8 och

avslår motionerna

2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:1538 av Lars Hjälmered (M),

2015/16:1658 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 6,

2015/16:2099 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 5, 8, 9, 13 och 33,

2016/17:712 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 1 och 3,

2016/17:1094 av Jenny Petersson (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1281 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:1475 av Boriana Åberg (M),

2016/17:1552 av Tina Ghasemi (M) yrkande 1,

2016/17:1950 av Hans Rothenberg (M) yrkande 1,

2016/17:1952 av Hans Rothenberg och Erik Bengtzboe (båda M),

2016/17:2063 av Edward Riedl (M),

2016/17:2968 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 38 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 4 och 6.

Reservation 1 (S, MP, V)

2. Regional fysisk planering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:267 av Caroline Szyber (KD),

2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2015/16:1102 av Lars Tysklind (FP),

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 9,

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) yrkande 6,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 8,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21 och

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 12.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C, L)
Reservation 4 (V)

3. Begränsning av detaljplanekravet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4,

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 8,

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 14,

2015/16:2989 av Daniel Bäckström och Anders Åkesson (båda C) yrkande 2,

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 9,

2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2016/17:2602 av Anders Åkesson och Daniel Bäckström (båda C) yrkande 2,

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 8,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 10,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 19 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

4. Överklaganderegler

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:494 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:1120 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:1350 av Sofia Fölster (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 7,

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 7,

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 5 och 6,

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 10 och 11,

2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 8,

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 12,

2016/17:785 av Kent Ekeroth (SD),

2016/17:976 av Sara Karlsson m.fl. (S),

2016/17:1094 av Jenny Petersson (M) yrkandena 3 och 4,

2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 4 och 5,

2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkandena 2-4,

2016/17:2968 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 11,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 14 och 16,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 20, 26 och 27,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 14-17 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

5. Privat initiativrätt till detaljplan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 8,

2015/16:1992 av Caroline Szyber och Aron Modig (båda KD),

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 12,

2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 6,

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 10,

2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 11,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 22 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 31.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

6. Kortare handläggningstider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 10,

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 2,

2015/16:2161 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S),

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 6 och 7,

2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 5,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 15,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 39,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 13 och 18 samt

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

7. Planbestämmelser som upphävs efter genomförandetiden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 17,

2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 1,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 28-30 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 25.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

8. Tillsynsbestämmelser i plan- och bygglagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 23.

Reservation 10 (V)

9. Planering för hållbara städer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:538 av Lars Tysklind (FP) yrkandena 1-3,

2015/16:1440 av Börje Vestlund (S),

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 16,

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 14 och 15,

2015/16:3237 av Per Lodenius och Anders Ahlgren (båda C),

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 51,

2016/17:953 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S),

2016/17:3020 av Per Lodenius och Per-Ingvar Johnsson (båda C),

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 19 och 20,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 44 och

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 25.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C, L)

10. Planer och bygglov för campingplatser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1095 av Jan R Andersson och Mikael Cederbratt (båda M).

11. Bygglov för vindkraftverk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1262 av Jesper Skalberg Karlsson (M).

12. Markanvisningsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4,

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 42 och

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 15.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)

13. Bygglovsbefriade åtgärder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1453 av Johan Nissinen (SD),

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 13,

2015/16:2989 av Daniel Bäckström och Anders Åkesson (båda C) yrkande 3,

2016/17:85 av Johan Nissinen (SD),

2016/17:2256 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkandena 1, 3 och 4,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 25,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 3 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 15 (M, C, L, KD)

14. Bygglovsregler för näringsverksamhet på landsbygden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 9,

2015/16:2989 av Daniel Bäckström och Anders Åkesson (båda C) yrkande 1,

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 10,

2016/17:823 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 5,

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkandena 2 och 3,

2016/17:2256 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 2,

2016/17:2602 av Anders Åkesson och Daniel Bäckström (båda C) yrkandena 1 och 3,

2016/17:3142 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 4,

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 18 och

2016/17:3377 av Bengt Eliasson (L) yrkande 6.

Reservation 16 (M, C)

15. Skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och traditionellt byggande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 12 och 13,

2016/17:2872 av Anders Forsberg (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 22 och 23.

Reservation 17 (SD)

16. Riktvärden för trafikbuller

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 8,

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 7,

2016/17:2431 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2016/17:2916 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 7 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 18 (V)

17. Gemensamma byggregler

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 10,

2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 5,

2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) yrkande 7,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 24 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 19 (M, L)

18. Försöksområde för byggande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:943 av Erik Andersson (M).

19. Privat verksamhet på kvartersmark för allmänt ändamål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:534 av Erik Andersson och Maria Malmer Stenergard (båda M).

20. Radonmätning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1315 av Jimmy Ståhl (SD) och

2016/17:3073 av Ola Johansson och Helena Lindahl (båda C) yrkande 3.

21. Studentbostäder

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tillgänglighetskrav för studentbostäder och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:438 av Edward Riedl (M),

2015/16:737 av Staffan Danielsson (C),

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 14,

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 9,

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 31,

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 8,

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 22 och 27,

2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 7,

2016/17:326 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) yrkande 2,

2016/17:2411 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 27,

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 17 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 16 och 17.

Reservation 20 (S, MP, V)

22. Cykel- och gångvägar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 46.

Reservation 21 (L)

23. Boverkets byggregler för energihushållning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:726 av Jan Lindholm (MP),

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 17-20,

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 36,

2016/17:2416 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2-4,

2016/17:3271 av Penilla Gunther (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 35.

Reservation 22 (M)

24. Byggfelsförsäkring

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 22 och

2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) yrkande 8.

25. Serietillverkade hus

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 21,

2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 4,

2016/17:2416 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 30.

Reservation 23 (M, L, KD)

26. Fri tillgång till bygg- och anläggningsstandarder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 24 (C)

27. Tidsbegränsade bygglov m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 9,

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 12,

2016/17:1162 av Helene Petersson i Stockaryd (S) och

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 6.

Reservation 25 (M, C)
Reservation 26 (SD)

28. Bostadsnära centrumanläggningar och etablering av externa köpcentrum

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 27 och

2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3 och 4.

Reservation 27 (V)

29. Parkeringsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1802 av Karin Svensson Smith (MP).

30. Tillgänglighetsfond

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1950 av Hans Rothenberg (M) yrkande 2 och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 28 (KD)

31. Tillgänglighet i byggnader för äldre och personer med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2009 av Solveig Zander (C) yrkandena 3, 4 och 8.

32. Gatukostnader

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3142 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 5 och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 29 (M, KD)

33. Tillfälligt undantag från PBL

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1869 av Katarina Brännström (M) och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 30 (KD)