Riksrevisionens rapport om asylboenden

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU9

Migrationsverkets arbete med asylboenden har granskats (SfU9)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse som handlar om Riksrevisionens rapport om asylboenden.

Under åren 2012-2015 har det periodvis funnits brister i Migrationsverkets arbete med asylboenden. Bland annat vad gäller kontroll och uppföljning av boenden. Det slår Riksrevisionen fast i sin rapport.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning men pekar också på att Migrationsverket under hösten 2015 försattes i en mycket svår situation med en kraftig ökning av asylsökande. Regeringen berättar också i sin skrivelse till riksdagen att Migrationsverket påbörjat ett antal utvecklingsarbeten för att förbättra de brister som framkommit. Regeringen skriver vidare att den planerar att fortsätta ha en nära dialog med Migrationsverket om arbetet med att ordna boenden åt asylsökande.

Socialförsäkringsutskottet anser att Riksrevisionens rapport är ett viktigt bidrag för att få arbetet med asylsökande kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart. Utskottet ser positivt på de åtgärder som regeringen berättar om i sin skrivelse och tycker att det är bra att regeringen noga följer Migrationsverkets fortsatta arbete.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Datum för beslutet: 16 februari 2017
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:SfU9 (pdf, 215 kB)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

2016/17:SfU9

 

Riksrevisionens rapport om asylboenden

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna.

Utskottet anser att Riksrevisionens rapport är ett viktigt bidrag till regeringen och Migrationsverket i det fortsatta arbetet med att klara mottagandet av asylsökande och få arbetet med asylboenden kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart. Utskottet välkomnar Riksrevisionens granskning och ser positivt på regeringens skrivelse och de åtgärder som redovisas där med anledning av Riksrevisionens rekommendationer. Utskottet anser att det är bra att regeringen noga följer Migrationsverkets fortsatta arbete.

Inga motioner har väckts med anledning av skrivelsen.

 

Behandlat förslag

Skrivelse 2016/17:63 Riksrevisionens rapport om asylboenden Migra­tionsverkets arbete med att ordna boenden till asylsökande.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Riksrevisionens rapport om asylboenden

Särskilt yttrande

Riksrevisionens rapport om asylboenden (SD)

Bilaga
Förteckning över behandlade förslag

Skrivelsen

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Riksrevisionens rapport om asylboenden

Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:63 till handlingarna.

Stockholm den 2 februari 2017

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Fredrik Lundh Sammeli

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Lundh Sammeli (S), Johan Forssell (M), Mikael Cederbratt (M), Phia Andersson (S), Lars-Arne Staxäng (M), Solveig Zander (C), Rickard Persson (MP), Kerstin Nilsson (S), Linus Bylund (SD), Aron Modig (KD), Teresa Carvalho (S), Patrik Engström (S), Tina Ghasemi (M), Christina Höj Larsen (V), Mathias Tegnér (S), Paula Bieler (SD) och Fredrik Malm (L).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2016/17:63 Riksrevisionens rapport om asylboenden – Migrationsverkets arbete med att ordna boenden till asylsökande. I skrivelsen redovisar regeringen sin bedöm­ning av Riksrevisionens iakttagelser och slutsatser med anledning av gransk­ningsrapporten.

Riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare informerade utskottet om rapporten den 10 november 2016.

Inga motioner har väckts med anledning av skrivelsen.

 

Utskottets överväganden

Riksrevisionens rapport om asylboenden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna.

Riksrevisionens granskning

Riksrevisionen har granskat hur Migrationsverket har genomfört sitt arbete med att ordna asylboenden under perioden 20122015. Riksrevisionens slut­sats är att Migrationsverket klarade sin uppgift att ordna boenden åt de asylsö­kande som kom till Sverige under den granskade perioden, vilken även inbegriper den ansträngda flyktingsituationen hösten 2015. Enligt Riks­revisionen hade Migrationsverkets arbete med att ordna boenden dock kunnat underlättas och kostnaderna kunnat hållas nere om myndigheten redan före hösten 2015 hade varit bättre förberedd genom att ha en mer systematisk boendeanskaffning.

Riksrevisionen rekommenderar sammanfattningsvis Migrationsverket att

       analysera hanteringen av och beredskapen inför flyktingsituationen hösten 2015 samt förbättra beredskapen för att ordna asylboenden vid eventuella framtida extraordinära situationer

       förbättra hanteringen av inkomna lägenhetstips och stödet till mottag­ningsenheterna i sökandet efter, och bedömningar av, lämpliga lägenheter

       tydliggöra ansvarsfördelningen och tipshanteringen vad gäller korridor­boenden samt se över hyressättningen

       se över fördelningen mellan takpriset för kost och logi i upphandlingarna för att tydligare premiera boenden med självhushåll

       säkerställa att kravnivån på de upphandlade boendena är rimlig i för­hållande till Migrationsverkets behov och utbudet på marknaden

       se över möjligheten att teckna längre avtal med leverantörer

       tydliggöra hur rangordningen av leverantörer kommer att ske

       tydliggöra hur ska-kraven ska bedömas vid besiktningar och säkerställa att leverantörer uppfyller ska-kraven

       utarbeta tydliga riktlinjer för arbetet med boenderevision samt förbättra dokumentation och informationsöverföring

       vid besiktningar endast begära att leverantörer åtgärdar brister som baseras på upphandlingarnas ska-krav

       förbättra stödet till mottagningsenheterna i arbetet med fakturakontroller och bedömningar av ersättningskrav

       säkerställa att tillträdesbesiktningens tekniska del är tillräcklig för att bedöma ersättningskrav.

Regeringens skrivelse

Regeringen delar Riksrevisionens övergripande bedömning om att det har funnits brister i Migrationsverkets arbete med asylboenden, bl.a. i kontroll och uppföljning av boenden. Enligt regeringen försattes dock Migrationsverket under hösten 2015 i en mycket svår situation, vilket kan ha bidragit till att myndigheten inte klarade av att upprätthålla kvaliteten i alla delar av verksam­heten under den tiden.

Regeringen pekar på att Migrationsverket påbörjat ett flertal utvecklings­arbeten mot bakgrund av de brister som uppdagades främst under hösten 2015 och att myndigheten arbetar aktivt med flera av Riksrevisionens rekommen­dationer. Regeringen har för avsikt att ha en fortsatt nära dialog med Migra­tionsverket om arbetet med att ordna boenden åt asylsökande. Regeringen avser även att noga följa Migrationsverkets fortsatta arbete med asylboenden, inte minst när det gäller kostnadseffektivitet, beredskap, upphandling samt intern styrning och kontroll, och avser att vidta åtgärder i frågan.

Regeringen anser att granskningsrapporten är slutbehandlad genom skrivel­sen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att regeringen delar den problembild som Riksrevisionen ger uttryck för i sin granskning att det under de senaste åren har varit en utmaning för Migrationsverket att tillhandahålla asylboenden och att situa­tionen var särskilt bekymmersam för myndigheten under hösten 2015. Utskottet vill peka på att Migrationsverket gör ett stort och viktigt arbete med att se till att personer som söker asyl i Sverige får boende och ett bra bemötande. Antalet asylsökande som kommer till Sverige varierar över tid. Migrationsverket behöver därför ha beredskap och kunna möta även kraftiga variationer i behovet av asylboenden. I likhet med andra myndigheter ska Migrationsverket hushålla väl med statens resurser.

Riksrevisionens rapport är enligt utskottets mening ett viktigt bidrag till regeringen och Migrationsverket i det fortsatta arbetet med att klara mottagan­det av asylsökande och för att få arbetet med asylboenden kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart. Utskottet välkomnar Riksrevisionens granskning och ser positivt på de åtgärder som regeringen redovisar i skrivelsen. Utskottet noterar att Migrationsverket enligt regleringsbrevet för 2017 bl.a. ska analy­sera hur kostnadseffektiviteten i asylboenden kan utvecklas, ta fram en bered­skapsplan för hur myndigheten avser att agera vid ett oförutsett högt antal asyl­sökande och ta fram en plan för hur den interna styrningen och kontrollen av boendeverksamheten ska utvecklas. Uppdraget ska redovisas senast i april 2017.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna.

Särskilt yttrande

Riksrevisionens rapport om asylboenden (SD)

Linus Bylund (SD) och Paula Bieler (SD) anför:

 

 

 

I regeringens skrivelse 2016/17:63 Riksrevisionens rapport om asylboenden – Migrationsverkets arbete med att ordna boenden till asylsökande behandlas Riksrevisionens granskning med samma namn. Då Riksrevisionen endast lämnat rekommendationer till Migrationsverket, vilka regeringen dessutom instämmer i, har vi inget att anföra till följd av själva granskningen.

Sverigedemokraterna anser dock att regeringen och regeringens politik ligger till grund för hela den kaosartade situation som problematiserats i granskningen, som visat på brister i Migrationsverkets verksamhet. Såväl granskning som rekommendationer och åtgärder riskerar att endast marginellt förbättra situationen så länge migrationspolitiken inte läggs om i sin helhet. Migrationsverkets uppdrag måste till viss del omdefinieras och renodlas. På detta område har vi ett antal förslag som behandlas i andra betänkanden.

Bilaga

Förteckning över behandlade förslag

Skrivelsen

Regeringens skrivelse 2016/17:63 Riksrevisionens rapport om asylboenden – Migrationsverkets arbete med att ordna boenden till asylsökande.

 

 

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-24
Justering: 2017-02-02
Trycklov: 2017-02-09
Betänkande 2016/17:SfU9

Migrationsverkets arbete med asylboenden har granskats (SfU9)

Socialförsäkringsutskottet har behandlat regeringens skrivelse som handlar om Riksrevisionens rapport om asylboenden.

Under åren 2012-2015 har det periodvis funnits brister i Migrationsverkets arbete med asylboenden. Bland annat vad gäller kontroll och uppföljning av boenden. Det slår Riksrevisionen fast i sin rapport.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning men pekar också på att Migrationsverket under hösten 2015 försattes i en mycket svår situation med en kraftig ökning av asylsökande. Regeringen berättar också i sin skrivelse till riksdagen att Migrationsverket påbörjat ett antal utvecklingsarbeten för att förbättra de brister som framkommit. Regeringen skriver vidare att den planerar att fortsätta ha en nära dialog med Migrationsverket om arbetet med att ordna boenden åt asylsökande.

Utskottet anser att Riksrevisionens rapport är ett viktigt bidrag för att få arbetet med asylsökande kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart. Utskottet ser positivt på de åtgärder som regeringen berättar om i sin skrivelse och tycker att det är bra att regeringen noga följer Migrationsverkets fortsatta arbete.

Utskottet föreslår därför att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-15
Debatt i kammaren: 2017-02-16
4

Beslut

Beslut: 2017-02-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om asylboenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:63 till handlingarna.