Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2019

Beslut

Antal deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (AU4)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om regeringens bedömningar av det förväntade antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Riksrevisionen har granskat regeringens bedömningar och anser att de kan förbättras. Det förväntade antalet deltagare har systematiskt överskattats under den period som undersökts. Riksrevisionen drar bland annat slutsatsen att regeringen mer systematiskt bör ta hänsyn till faktorer som tidigare påverkat deltagarantalet. Regeringen bör också se till att bedömningar och insatser följs upp och utvärderas.

Regeringen instämmer i stort i Riksrevisionens bedömningar och rekommendationer. Även riksdagen håller med om slutsatserna. Riksdagen noterade att regeringen arbetar för att förbättra metoderna för att göra beräkningar, prognoser och utvärderingar och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionen. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-24
Justering: 2019-02-07
Trycklov: 2019-02-21
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:AU4

Antal deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (AU4)

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om regeringens bedömningar av det förväntade antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Riksrevisionen har granskat regeringens bedömningar och anser att de kan förbättras. Det förväntade antalet deltagare har systematiskt överskattats under den period som undersökts. Riksrevisionen drar bland annat slutsatsen att regeringen mer systematiskt bör ta hänsyn till faktorer som tidigare påverkat deltagarantalet. Regeringen bör också se till att bedömningar och insatser följs upp och utvärderas.

Regeringen instämmer i stort i Riksrevisionens bedömningar och rekommendationer. Även arbetsmarknadsutskottet håller med om slutsatserna. Utskottet noterar att regeringen arbetar för att förbättra metoderna för att göra beräkningar, prognoser och utvärderingar och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-27
Debatt i kammaren: 2019-02-28
4

Beslut

Beslut: 2019-02-28
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 28 februari 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:687 av Alexander Christiansson m.fl. (SD) och

lägger skrivelse 2018/19:10 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 58 0 0 12
SD 0 56 0 6
C 27 0 0 4
V 23 0 0 5
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 241 56 0 52