Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet

Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU8

Planeringen av biståndsarbetet har granskats (UU8)

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet. I rapporten har Riksrevisionen granskat om Utrikesdepartementet och Sida planerar biståndsverksamheten på ett långsiktigt och förutsägbart sätt.

Den statliga beredskapen var låg under den granskade perioden januari 2010 till april 2016, konstaterar Riksrevisionen. Dessutom ökade osäkerheten i hur mycket kapital som behövs för att finansiera verksamheten. Riksrevisionen anser därmed att regeringen bör förbättra sin budgetering och planering.

Regeringen håller med om kritiken och har redovisat förändringar som ska göras enligt Riksrevisionens rekommendationer.

Utrikesutskottet välkomnar regeringens planerade åtgärder och utgår från att regeringen gör en heltäckande översyn utifrån Riksrevisionens granskning där olika alternativ för att beräkna och fördela asylkostnaderna uppmärksammas. Utskottet understryker hur viktigt det är att regeringen redovisar förbättringsarbetet för riksdagen.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Planerat beslutsdatum: 29 mars 2017
Nästa händelse: Beslut 29 mars 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:UU8 (pdf, 381 kB)
Sammanfattning
Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet till handlingarna. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden som behandlas i betänkandet, bl.a. med hänvisning till pågående arbete.
I betänkandet finns tre reservationer (M, V, KD).
Behandlade förslag
Skrivelse 2016/17:64 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet.
Åtta yrkanden i följdmotioner.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Ökad förutsägbarhet i biståndet

Reservationer

1.

Ökad förutsägbarhet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-02
Justering: 2017-03-14
Trycklov: 2017-03-15
Reservationer 3
Betänkande 2016/17:UU8

Planeringen av biståndsarbetet har granskats (UU8)

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet. I rapporten har Riksrevisionen granskat om Utrikesdepartementet och Sida planerar biståndsverksamheten på ett långsiktigt och förutsägbart sätt.

Den statliga beredskapen var låg under den granskade perioden januari 2010 till april 2016, konstaterar Riksrevisionen. Dessutom ökade osäkerheten i hur mycket kapital som behövs för att finansiera verksamheten. Riksrevisionen anser därmed att regeringen bör förbättra sin budgetering och planering.

Regeringen håller med om kritiken och har redovisat förändringar som ska göras enligt Riksrevisionens rekommendationer.

Utrikesutskottet välkomnar regeringens planerade åtgärder och utgår från att regeringen gör en heltäckande översyn utifrån Riksrevisionens granskning där olika alternativ för att beräkna och fördela asylkostnaderna uppmärksammas. Utskottet understryker hur viktigt det är att regeringen redovisar förbättringsarbetet för riksdagen.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Ökad förutsägbarhet i biståndet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3580 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1-4,

2016/17:3591 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 1-3 och

2016/17:3595 av Karin Enström m.fl. (M).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

2. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:64 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-22
Debatt i kammaren: 2017-03-23
4

Beslut

Beslut: 2017-03-29
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökad förutsägbarhet i biståndet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3580 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1-4,

2016/17:3591 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 1-3 och

2016/17:3595 av Karin Enström m.fl. (M).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

2. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:64 till handlingarna.