Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 oktober 2017

Beslut

Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 (SfU8)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport som handlar om lärdomar från flyktingsituationen hösten 2015.

Riksrevisionen har granskat om bland annat regeringen och Migrationsverket hade tillräcklig beredskap för att hantera situationen med många asylsökande och hur situationen hanterades. I stort sett anser Riksrevisionen att myndigheterna lyckades ta emot och ordna tak över huvudet för det stora antalet asylsökande. Men det fanns brister i samarbetet mellan myndigheterna. Det berodde bland annat på att det var oklart vilka regler som gällde. Dessutom hade myndigheterna inte tillräcklig beredskap för här typen av situationer.

Riksrevisionen lämnar flera rekommendationer till hur regeringen kan gå vidare och regeringen håller till stor del med om Riksrevisionens slutsatser.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-28
Justering: 2017-10-19
Trycklov: 2017-10-20
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:SfU8

Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 (SfU8)

Socialförsäkringsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport som handlar om lärdomar från flyktingsituationen hösten 2015.

Riksrevisionen har granskat om bland annat regeringen och Migrationsverket hade tillräcklig beredskap för att hantera situationen med många asylsökande och hur situationen hanterades. I stort sett anser Riksrevisionen att myndigheterna lyckades ta emot och ordna tak över huvudet för det stora antalet asylsökande. Men det fanns brister i samarbetet mellan myndigheterna. Det berodde bland annat på att det var oklart vilka regler som gällde. Dessutom hade myndigheterna inte tillräcklig beredskap för den här typen av situationer.

Riksrevisionen lämnar flera rekommendationer till hur regeringen kan gå vidare och regeringen håller till stor del med om Riksrevisionens slutsatser.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-24
Debatt i kammaren: 2017-10-25
4

Beslut

Beslut: 2017-10-25
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 oktober 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:206 till handlingarna.

2. Fördjupade analyser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:118 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 1 0 16
M 0 70 0 13
SD 0 38 0 8
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 16 0 0 5
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 1 1 0 2
Totalt 180 110 0 59


3. Kapacitetsanpassat mottagande m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:119 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1-4.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 69 1 0 13
SD 0 38 0 8
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 16 0 0 5
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 1 1 0 2
Totalt 250 40 0 59