Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU7

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 21 mars 2018

Nästa händelse: Bordläggning 20 mars 2018

Utskottets förslag

Regeringen bör arbeta för lika villkor och tillsyn inom tandvården i pågående utredning (SoU7)

Riksrevisionen rekommenderar i en rapport att Försäkringskassan får ökade möjligheter till sanktioner och kontroll av det statliga tandvårdsstödet. Regeringen instämmer och håller på att utreda hur Försäkringskassan ska kunna hindra tandvårdsgivare som använder tandvårdsstödet felaktigt från att få tillgång till det elektroniska system som hanterar utbetalningar från stödet.

Socialutskottet håller med om att Försäkringskassan bör få ökade kontroll- och sanktionsmöjligheter. I den pågående utredningen om att stoppa tandvårdsgivare som missköter sig från ersättningssystemet bör regeringens utgångspunkt vara att lika villkor samt likvärdig tillsyn och uppföljning ska gälla för alla vårdgivare, oavsett driftsform. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, om detta till regeringen.

Socialutskottets ställningstagande kom när utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Med anledning av ett motionsyrkande föreslår utskottet ett tillkännagivande. I det pågående arbetet med att utreda förutsättningarna för att avansluta tandvårdsgivare som missköter sig från ersättningssystemet bör, enligt utskottet, regeringen beakta att likvärdiga villkor liksom likvärdig tillsyn och uppföljning ska gälla för alla aktörer som verkar inom tandvården oavsett driftsform. Skrivelsen läggs till handlingarna.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-06
Justering: 2018-03-06
Trycklov: 2018-03-06
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:SoU7

Regeringen bör arbeta för lika villkor och tillsyn inom tandvården i pågående utredning (SoU7)

Riksrevisionen rekommenderar i en rapport att Försäkringskassan får ökade möjligheter till sanktioner och kontroll av det statliga tandvårdsstödet. Regeringen instämmer och håller på att utreda hur Försäkringskassan ska kunna hindra tandvårdsgivare som använder tandvårdsstödet felaktigt från att få tillgång till det elektroniska system som hanterar utbetalningar från stödet.

Socialutskottet håller med om att Försäkringskassan bör få ökade kontroll- och sanktionsmöjligheter. I den pågående utredningen om att stoppa tandvårdsgivare som missköter sig från ersättningssystemet bör regeringens utgångspunkt vara att lika villkor samt likvärdig tillsyn och uppföljning ska gälla för alla vårdgivare, oavsett driftsform. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, om detta till regeringen.

Socialutskottets ställningstagande kom när utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Avanslutning av tandvårdsgivare

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att regeringen, i det pågående arbetet med att utreda förutsättningarna för att avansluta tandvårdsgivare som missköter sig från ersättningssystemet, bör beakta att likvärdiga villkor liksom likvärdig tillsyn och uppföljning ska gälla för alla aktörer som verkar inom tandvården oavsett driftsform, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3956 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L).

Reservation 1 (S, MP, V)

2. Regeringens skrivelse

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:65 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-20
Debatt i kammaren: 2018-03-21
4

Beslut

Beslut: 2018-03-21
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avanslutning av tandvårdsgivare

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att regeringen, i det pågående arbetet med att utreda förutsättningarna för att avansluta tandvårdsgivare som missköter sig från ersättningssystemet, bör beakta att likvärdiga villkor liksom likvärdig tillsyn och uppföljning ska gälla för alla aktörer som verkar inom tandvården oavsett driftsform, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3956 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L).

Reservation 1 (S, MP, V)

2. Regeringens skrivelse

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:65 till handlingarna.