Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU35

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 24 april 2019

Nästa händelse: Bordläggning 23 april 2019

Utskottets förslag

Statens servicecenter bör få ny roll i att erbjuda statlig service på lokal nivå (KU35)

Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten samverkar vid servicekontor för att erbjuda medborgarna hjälp med sina olika frågor på ett och samma ställe. Regeringen föreslår nu lagändringar som kommer att innebära att den lokala statliga servicen som erbjuds vid servicekontoren ska samlas i en sammanhållen organisation som Statens servicecenter ska ansvara för. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket ska bli skyldiga att ansluta sig till den nya organisationen. I framtiden kan även andra myndigheter, som Arbetsförmedlingen, komma att ingå i den nya organisationen. Men det behöver utredas först.

När Statens servicecenter tar över ansvaret för servicekontoren bedömer regeringen också att det behövs en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som reglerar vilka sekretessregler som ska gälla för de handlingar som lämnas in till eller upprättas vid Statens servicecenter. Myndigheten ska då använda samma sekretessbestämmelser som gäller hos den myndighet för vilken handlingen har tagits emot eller upprättats. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2019.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till sju andra motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 om bland annat bättre tillgång till statlig service. Anledningen är bland annat att det redan pågår en kartläggning av vilken statlig service som erbjuds i länen och kommunerna.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-26
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-12
Reservationer 3
Betänkande 2018/19:KU35

Statens servicecenter bör få ny roll i att erbjuda statlig service på lokal nivå (KU35)

Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten samverkar vid servicekontor för att erbjuda medborgarna hjälp med sina olika frågor på ett och samma ställe. Regeringen föreslår nu lagändringar som kommer att innebära att den lokala statliga servicen som erbjuds vid servicekontoren ska samlas i en sammanhållen organisation som Statens servicecenter ska ansvara för. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket ska bli skyldiga att ansluta sig till den nya organisationen. I framtiden kan även andra myndigheter, som Arbetsförmedlingen, komma att ingå i den nya organisationen. Men det behöver utredas först.

När Statens servicecenter tar över ansvaret för servicekontoren bedömer regeringen också att det behövs en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som reglerar vilka sekretessregler som ska gälla för de handlingar som lämnas in till eller upprättas vid Statens servicecenter. Myndigheten ska då använda samma sekretessbestämmelser som gäller hos den myndighet för vilken handlingen har tagits emot eller upprättats. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2019.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till sju andra motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 om bland annat bättre tillgång till statlig service. Anledningen är bland annat att det redan pågår en kartläggning av vilken statlig service som erbjuds i länen och kommunerna.

Förslagspunkter

1. Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om viss gemensam offentlig service,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:47 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2018/19:3033 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

2. Tillgång till lokal statlig service

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:628 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:775 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2018/19:1815 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S),

2018/19:2492 av Per Åsling (C) yrkande 1,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 22 och

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 62.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-23
Debatt i kammaren: 2019-04-24
4

Beslut

Beslut: 2019-04-24
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om viss gemensam offentlig service,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:47 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2018/19:3033 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

2. Tillgång till lokal statlig service

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:628 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:775 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2018/19:1815 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S),

2018/19:2492 av Per Åsling (C) yrkande 1,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 22 och

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 62.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)