Skadestånd och Europakonventionen

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU12

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 17 januari 2018

Nästa händelse: Bordläggning 16 januari 2018

Utskottets förslag

Stat eller kommun som brutit mot Europakonventionen ska ersätta skador (KU12)

Det ska stå i skadeståndslagen att en person som fått sina rättigheter enligt Europakonventionen kränkta av staten eller en kommun ska få ersättning för de skador som uppkommit. Staten eller kommunen ska betala ut skadestånd i den utsträckning som är nödvändig för att gottgöra skadorna. Det föreslår regeringen.

Sedan 1995 gäller Europakonventionen om mänskliga rättigheter som svensk lag.

Regeringen föreslår också att rätten till ersättning i vissa fall till den som har drabbats av skada vid vissa frihetsberövanden eller andra tvångsåtgärder ska utökas.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringarna ska börja gälla den 1 april 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-23
Justering: 2017-12-14
Trycklov: 2017-12-20
Betänkande 2017/18:KU12

Stat eller kommun som brutit mot Europakonventionen ska ersätta skador (KU12)

Det ska stå i skadeståndslagen att en person som fått sina rättigheter enligt Europakonventionen kränkta av staten eller en kommun ska få ersättning för de skador som uppkommit. Staten eller kommunen ska betala ut skadestånd i den utsträckning som är nödvändig för att gottgöra skadorna. Det föreslår regeringen.

Sedan 1995 gäller Europakonventionen om mänskliga rättigheter som svensk lag.

Regeringen föreslår också att rätten till ersättning i vissa fall till den som har drabbats av skada vid vissa frihetsberövanden eller andra tvångsåtgärder ska utökas.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringarna ska börja gälla den 1 april 2018.

Förslagspunkter

1. En ny skadeståndsbestämmelse

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:7 punkt 1.

2. Rättelser och kompletteringar i frihetsberövandelagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:7 punkt 2.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-16
Debatt i kammaren: 2018-01-17
4

Beslut

Beslut: 2018-01-17
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny skadeståndsbestämmelse

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:7 punkt 1.

2. Rättelser och kompletteringar i frihetsberövandelagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:7 punkt 2.