Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 24 oktober 2018

Nästa händelse: Bordläggning 23 oktober 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-09
Justering: 2018-10-18
Trycklov: 2018-10-19
Betänkande 2018/19:FiU7

Förslagspunkter

1. Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument,
2. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
3. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:263 punkterna 1-4.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-10-23
Debatt i kammaren: 2018-10-24
4

Beslut

Beslut: 2018-10-24
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument,
2. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
3. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:263 punkterna 1-4.