Snabbare omval

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU18

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 januari 2018

Nästa händelse: Bordläggning 16 januari 2018

Utskottets förslag

Snabbare omval (KU18)

Reglerna för omval ändras. Tanken är att omval ska kunna hållas snabbare och att samma förutsättningar så långt möjligt ska gälla vid ett omval som vid det ordinarie valet. Omval ska hållas så fort som möjligt och senast inom tre månader efter det att Valprövningsnämnden har beslutat om omval. Inga nya partier ska kunna anmälas till det. Bara de partibeteckningar ska användas som användes i det val som omvalet gäller. Anmälan av ett partis kandidater till ett val ska som utgångspunkt gälla även för omvalet, men ändringar ska kunna göras om det behövs.

Tidsfristerna för att skicka ut röstkort kortas. Överklaganden av ett beslut om att fastställa valresultatet ska lämnas in direkt till Valprövningsnämnden. Rätten för alla att yttra sig över överklaganden i val tas bort.

De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2018. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Konstitutionsutskottet har även behandlat motioner från den allmänna motionstiden 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen i motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-30
Justering: 2017-12-19
Trycklov: 2017-12-21
Reservationer 4
Betänkande 2017/18:KU18

Snabbare omval (KU18)

Reglerna för omval ändras. Tanken är att omval ska kunna hållas snabbare och att samma förutsättningar så långt möjligt ska gälla vid ett omval som vid det ordinarie valet. Omval ska hållas så fort som möjligt och senast inom tre månader efter det att Valprövningsnämnden har beslutat om omval. Inga nya partier ska kunna anmälas till det. Bara de partibeteckningar ska användas som användes i det val som omvalet gäller. Anmälan av ett partis kandidater till ett val ska som utgångspunkt gälla även för omvalet, men ändringar ska kunna göras om det behövs.

Tidsfristerna för att skicka ut röstkort kortas. Överklaganden av ett beslut om att fastställa valresultatet ska lämnas in direkt till Valprövningsnämnden. Rätten för alla att yttra sig över överklaganden i val tas bort.

De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2018. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Konstitutionsutskottet har även behandlat motioner från den allmänna motionstiden 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen i motionerna.

Förslagspunkter

1. Lagförslag om förfarandet vid omval

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i vallagen (2005:837),
2. lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:38 punkterna 1 och 2.

2. Framtida reglering av förfarandet vid omval

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3937 av Per-Ingvar Johnsson (C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (C)

3. Valhemlighet och valsäkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:65 av Angelika Bengtsson (SD) yrkande 1,

2017/18:320 av Edward Riedl (M) och

2017/18:3588 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 2 (L)

4. Valhemlighet och valsedlar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:65 av Angelika Bengtsson (SD) yrkande 2,

2017/18:2081 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2863 av Rickard Nordin (C) och

2017/18:3936 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD).

Reservation 3 (SD)

5. Valhemlighet för synskadade

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1349 av Edward Riedl (M) och

2017/18:3588 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 4 (L)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-16
Debatt i kammaren: 2018-01-17
4

Beslut

Beslut: 2018-01-17
5 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslag om förfarandet vid omval

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i vallagen (2005:837),
2. lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:38 punkterna 1 och 2.

2. Framtida reglering av förfarandet vid omval

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3937 av Per-Ingvar Johnsson (C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (C)

3. Valhemlighet och valsäkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:65 av Angelika Bengtsson (SD) yrkande 1,

2017/18:320 av Edward Riedl (M) och

2017/18:3588 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 2 (L)

4. Valhemlighet och valsedlar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:65 av Angelika Bengtsson (SD) yrkande 2,

2017/18:2081 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2863 av Rickard Nordin (C) och

2017/18:3936 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD).

Reservation 3 (SD)

5. Valhemlighet för synskadade

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1349 av Edward Riedl (M) och

2017/18:3588 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 4 (L)