Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2001(prop. 2001/02:1)

Finansutskottets betänkande 2001/02:FIU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2001

Beslut

Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2001 (FiU11)

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 2001. Beslutet innebär att anvisade medel ökar med 9 716 miljoner kronor netto. Riksdagen beslutade, utöver regeringens förslag, att anslaget Arealersättning och djurbidrag m.m. höjs med 3,5 miljarder kronor för 2001. Därmed kan utbetalningarna av de för 2002 avsatta medlen för arealersättningar helt eller delvis tidigareläggas till 2001. Det finns ett utrymme för att höja det aktuella anslaget utan att utgiftstaket överskrids. Riksdagen beslutade också att ramen för utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar höjs, utöver regeringens förslag, med 3,5 miljarder kronor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-09-20
Justering: 2001-11-09
Reservationer 3
Betänkande 2001/02:FIU11

Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2001 (FiU11)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 2001. Utskottets förslag innebär att anvisade medel ökar med 9 716 miljoner kronor netto. Utskottet föreslår, utöver regeringens förslag, att anslaget Arealersättning och djurbidrag m.m. höjs med 3,5 miljarder kronor för 2001. Därmed kan utbetalningarna av de för 2002 avsatta medlen för arealersättningar helt eller delvis tidigareläggas till 2001. Utskottet konstaterar att det finns ett utrymme för att höja det aktuella anslaget utan att utgiftstaket överskrids. Utskottet föreslår också att ramen för utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar höjs, utöver regeringens förslag, med 3,5 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-11-21
4

Beslut

Beslut: 2001-11-21
12 förslagspunkter, 11 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Användningen av anslaget Kapitalhöjning i Nordiska investeringsbanken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda ramanslaget 2:8 Kapitalhöjning i Nordiska investeringsbanken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 punkt 16.

2. Bemyndiganden angående Venantius AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen a) att ersätta de ekonomiska förpliktelser staten har i form av kapitaltäckningsgaranti till Venantius AB med en kreditgaranti intill ett belopp av 22 000 000 000 kr, där varje enskild garanti får ha en löptid på upp till tio år, b) att besluta om en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose behovet av en separat garantireserv för de kreditgarantier till Venantius AB som ersätter bolagets kapitaltäckningsgaranti. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 punkterna 17 och 18.

3. Användningen av anslaget Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 6 Totalförsvar uppförda ramanslaget 6:3 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 punkt 19.

4. Bemyndigande för Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2001, såvitt avser det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda ramanslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 2 500 000 000 kr under 2002-2008. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 punkt 20.

5. Medel för individuell kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att 1 150 000 000 kr från inkomsttitel 1428 Energiskatt förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 punkt 21.

6. Bemyndigande för anslaget Bidrag till investeringar i elproduktion från förnybara energikällor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2001, såvitt avser det under utgiftsområde 21 Energi uppförda ramanslaget 35:3 Bidrag till investeringar i elproduktion från förnybara energikällor, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 168 000 000 kr under 2002. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 punkt 22.

7. Hantering av äldre garantier till Öresundsbrokonsortiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av de under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslagen 36:2 Väghållning och statsbidrag och 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 punkt 23.

8. Användningen av anslaget Ersättning till Statens järnvägar i samband med utdelning från AB Swedcarrier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 36:10 Ersättning till Statens järnvägar i samband med utdelning från AB Swedcarrier. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 punkt 24.

9. Bemyndigande för anslaget Arealersättning och djurbidrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2001, såvitt avser det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 43:5 Arealersättning och djurbidrag m.m., besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 4 968 000 000 kr under 2002. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 punkt 25.

10. Bemyndigande för anslaget Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2001, såvitt avser det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 4 180 000 000 kr efter 2001. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 punkt 26.

11. Bemyndigande för anslaget Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2001, såvitt avser det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 4 770 000 000 kr efter 2001. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 punkt 27.

12. Sammanställning av anslag och utgiftsområden på tilläggsbudget för budgetåret 2001

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med efterföljande specifikation till denna punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:1 punkt 28 och avslår motionerna 2001/02:Fi274, 2001/02:Fi286, 2001/02:Fi294 yrkande 25 och 2001/02: Fö274 yrkande 8.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (m)
Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m071010
c10080
fp00124
kd00357
v34009
mp13003
-0200
Totalt174735547

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag