Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2002(prop. 2002/03:1)

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2002

Beslut

Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2002 (FiU11)

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 2002. Beslutet innebär att anvisade medel ökar med 9,1 miljarder kronor. De största enskilda posterna är följande. 4 miljarder läggs till anslaget för arealersättning och djurbidrag. Därmed kan utbetalningarna för arealersättning, som var planerade till 2003, i stället göras i slutet av 2002. 2 miljarder tillförs för att täcka ökade utgifter för sjukpenning till följd av att sjukfrånvaron fortsätter att öka. Två miljarder tillförs även för förtidspensioner, efter som antalet förtidspensionärer också fortsätter att öka.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-10-10
Justering: 2002-11-21
Betänkande publicerat: 2002-11-27
Trycklov: 2003-12-17
Reservationer 1
Betänkande 2002/03:FIU11

Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2002 (FiU11)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 2002. Förslaget innebär att anvisade medel ökar med 9,1 miljarder kronor. De största enskilda posterna är följande. 4 miljarder läggs till anslaget för arealersättning och djurbidrag. Därmed kan utbetalningarna för arealersättning, som var planerade till 2003, i stället göras i slutet av 2002. 2 miljarder tillförs för att täcka ökade utgifter för sjukpenning till följd av att sjukfrånvaron fortsätter att öka. Två miljarder tillförs även för förtidspensioner, efter som antalet förtidspensionärer också fortsätter att öka.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-04
4

Beslut

Beslut: 2002-12-04
10 förslagspunkter, 10 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande för anslaget Arbetsmiljöverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkt 16.

2. Bemyndigande för anslaget Särskilda utbildningsinsatser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkt 17 och avslår motion 2002/03:Fi232 yrkande 25.

Reservation 1 (fp)

3. Ekonomisk förpliktelse utfärdad av Kungl. Tekniska högskolan och Stockholms universitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkterna 18 och 19.

4. Bemyndigande för anslaget Statens strålskyddsinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkt 20.

5. Låneram för byggande av Svinesundsbron

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkt 21.

6. Användningen av anslaget Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkt 22.

7. Bemyndigande för anslaget Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-byggande: Forskning och kollektiv forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkt 23.

8. Bemyndigande för anslaget Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkt 24.

9. Bemyndigande för anslaget Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkt 25.

10. Sammanställning av anslag och utgiftsområden på tilläggsbudget för budgetåret 2002

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkt 26.