Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2001

Beslut

Anslag till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2002. Anslagen är fördelade på sju politikområden. Det mest omfattande av dessa är Livsmedelspolitikområdet som omfattar i första hand verksamhet som avser jordbruks- och trädgårdsnäringarna, fiskerinäringen samt livsmedel. Övriga politikområden är Landsbygdspolitik, Djurpolitik, Samepolitik, Skogspolitik, Utbildningspolitik och Forskningspolitik. Anslaget till arealersättning och djurbidrag m.m. med sänks med 3,5 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag. Det är en följd av riksdagens beslut att sänka ramen för utgiftsområdet (se 2001/02:FiU1 ). Ungefär 51 % av utgifterna finansieras från EU-budgeten. Merparten av EU-stödet gäller obligatoriska åtgärder som arealersättning, djurbidrag, intervention och exportbidrag. Ett nytt anslag beslutades för en särskild djurskyddsmyndighet som regeringen vill inrätta för att förstärka djurskyddet. Riksdagen gav vidare, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att se över statens ansvar för skördeskador i samband med naturkatastrofer.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-10-23
Justering: 2001-11-22
Trycklov: 2001-12-03
Reservationer 7
Betänkande 2001/02:MJU2

Anslag till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2002. Anslagen är fördelade på sju politikområden. Det mest omfattande av dessa är Livsmedelspolitikområdet som omfattar i första hand verksamhet som avser jordbruks- och trädgårdsnäringarna, fiskerinäringen samt livsmedel. Övriga politikområden är Landsbygdspolitik, Djurpolitik, Samepolitik, Skogspolitik, Utbildningspolitik och Forskningspolitik. Utskottet föreslår en sänkning av anslaget till arealersättning och djurbidrag m.m. med 3,5 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag. Det är en följd av riksdagens beslut att sänka ramen för utgiftsområdet (se 2001/02:FiU1). Ungefär 51 % av utgifterna finansieras från EU-budgeten. Merparten av EU-stödet gäller obligatoriska åtgärder som arealersättning, djurbidrag, intervention och exportbidrag. Ett nytt anslag föreslås för en särskild djurskyddsmyndighet som regeringen vill inrätta för att förstärka djurskyddet. Utskottet föreslår vidare, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över statens ansvar för skördeskador i samband med naturkatastrofer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-10
4

Beslut

Beslut: 2001-12-11
13 förslagspunkter, 6 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för budgetåret 2002 under utgiftsområdet enligt utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:1 volym 11 utgiftsområde 23 punkt 13 samt avslår motionerna 2001/02:MJ204 yrkandena 2 och 3, 2001/02:MJ321, 2001/02:MJ335, 2001/02:MJ338 yrkandena 8 och 23, 2001/02:MJ339 yrkande 11, 2001/02:MJ340 yrkandena 5 och 6, 2001/02:MJ343 yrkande 3, 2001/02: MJ396, 2001/02:MJ458, 2001/02:MJ471, 2001/02:MJ508 yrkandena 7 13, 2001/02:MJ518 yrkande 6, 2001/02:MJ520 yrkandena 7 9, 14, 17, 19 och 32, 2001/02:MJ526 yrkande 16 och 2001/02:Fi294 yrkande 21 delvis.

2. Skördeskador vid naturkatastrofer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen anfört om statens ansvar för skördeskador (avsnitt 5.5.1) och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om översyn av den närmare innebörden av statens ansvar för skördeskador i samband med naturkatastrofer. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 volym 11 utgiftsområde 23 punkt 1 och delvis motion 2001/02:MJ438 yrkande 1 samt avslår motionerna 2001/02:MJ438 yrkande 2 och 2001/02:MJ520 yrkande 10.

3. Vissa godkännanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen anfört om a) dispositionen av anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (avsnitt 6.7.1) och b) dispositionen av anslaget 44:4 Stöd till jordbrukets rationalisering (avsnitt 6.7.4). Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 volym 11 utgiftsområde 23 punkterna 2 och 3.

4. Vissa bemyndiganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2002, a) i fråga om ramanslaget 42:3 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, fatta beslut som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 8 200 000 kr under år 2003 (avsnitt 4.8.3), b) i fråga om ramanslaget 42:5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, fatta beslut som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 4 000 000 kr efter år 2002 (avsnitt 4.8.5), c) låta Statens jordbruksverk ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för EU-verksamhet i Riksgäldskontoret på högst 5 500 000 000 kr (avsnitt 5.8.1), d) i fråga om ramanslaget 43:5 Arealersättning och djurbidrag m.m., fatta beslut som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 5 100 000 000 kr under år 2003 (avsnitt 5.8.5), e) i fråga om ramanslaget 43:6 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, fatta beslut som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 1 600 000 kr under år 2003 (avsnitt 5.8.6), f) i fråga om ramanslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 3 070 000 000 kr under åren 2003 2007 (avsnitt 6.7.1), g) i fråga om ramanslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, fatta beslut som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 3 500 000 000 kr under åren 2003 2007 (avsnitt 6.7.2), h) i fråga om ramanslaget 45:1 Främjande av rennäringen m.m., fatta beslut om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 4 000 000 kr efter år 2002 (avsnitt 7.6.1) samt i) i fråga om ramanslaget 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och kollektiv forskning, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 230 000 000 kr efter år 2002 (avsnitt 8.2). Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 volym 11 utgiftsområde 23 punkterna 4 12.

5. Åtgärder för skog som drabbats av svampangrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ204 yrkande 1 och 2001/02: MJ283.

Reservation 1 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130018
m069012
c01503
fp10204
kd03606
v37006
mp14002
-0000
Totalt174123052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Konkurrensförhållandena inom veterinärväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ207 och 2001/02:MJ309.

Reservation 2 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m069012
c15003
fp10105
kd03606
v38005
mp13012
-0101
Totalt190107151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Principerna för utbetalning av arealersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ520 yrkande 3.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m069012
c01503
fp01303
kd03606
v38005
mp14002
-0000
Totalt166134049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Statlig lånegaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ338 yrkande 9.

Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m680013
c0000
fp13003
kd35007
v38005
mp14002
-1001
Totalt28315051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Djurskydd m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ520 yrkandena 22 och 23.

Reservation 5 (kd)

10. Målen om ekologisk produktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ515 yrkande 6.

Reservation 6 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m690012
c15003
fp13003
kd35106
v03805
mp0000
-1001
Totalt24753049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Omarrondering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ428.

12. SLU:s institution i Alnarp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ252.

13. Finansiering av ekologisk forskning och utbildning vid Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ244, 2001/02:MJ350, 2001/02: MJ381, 2001/02:MJ473 och 2001/02:MJ515 yrkande 19.

Reservation 7 (fp, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m690012
c15003
fp01303
kd03516
v13615
mp11302
-0101
Totalt20098249

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag