Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 1998

Beslut

Höjt arvode för riksdagsledamöter (KU1)

Riksdagsledamöternas och Europaparlamentarikernas arvode höjs den 1 januari 1999 från 30 300 kr till 36 000 kr/månad. Kostnadsersättningen sänks samtidigt med 2 000 kr/månad så att 2 000 kr av det höjda arvodet blir en växling från kostnadsersättning till arvode. Riksdagen beslutade även om ändringar i de ekonomiska villkoren för tjänstgörande ersättare i riksdagen och Europaparlamentet. Riksdagens arvodesnämnd ska fortsätta sin verksamhet men ska i fortsättningen motivera sina förslag om ändringar i arvodesnivån. Riksdagen godkände även regeringens budgetförslag för rikets styrelse.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse, 15 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-20
Justering: 1998-12-01
Betänkande 1998/99:KU1

Höjt arvode för riksdagsledamöter (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagsledamöternas och Europaparlamentarikernas arvode höjs från 30 300 kr till 36 000 kr/månad. Kostnadsersättningen sänks samtidigt med 2 000 kr/månad så att 2 000 kr av det höjda arvodet blir en växling från kostnadsersättning till arvode. Utskottet föreslår även ändringar i de ekonomiska villkoren för tjänstgörande ersättare i riksdagen och Europaparlamentet. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1999. Riksdagens arvodesnämnd ska fortsätta sin verksamhet men ska i fortsättningen motivera sina förslag om ändringar i arvodesnivån. Konstitutionsutskottet föreslår även att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för rikets styrelse.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-14
4

Beslut

Beslut: 1998-12-15

Protokoll med beslut