Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 december 2018

Nästa händelse: Justering 11 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat