Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 20 december 2018

Nästa händelse: Beredning 11 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat